ޚަބަރު / ޓްރެފިކް

ހުޅުމާލޭގައި "މަގު ހުރަސް ބައްތި" ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ކުރިމަތީ ހަރުކޮށްފައިވާ ޓްރެފިކް ލައިޓް: ދެ ސަރަހައްދެއްގައި ޓްރެފިކް ލައިޓް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި--ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ | މިހާރު

ހުޅުމާލޭގައި ޓްރެފިކް އެކްސިޑެންޓުތައް އާންމުވަމުން ދާތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމުގެ ގޮތުން ބެހެއްޓި މަގުހުރަސްކުރާ ޓްރެފިކް ލައިޓްތައް އިފްތިތާހުކޮށް މިއަދު ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

އާބަންކޯގެ މައި އޮފީސް ކުރިމަތީ މިއަދު ބޭއްވި ކުޑަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ޓްރެފިކް ލައިޓް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމެވެ.

އެ ހަފްލާގައި އާބަންކޯގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ގައިސް ވިދާޅުވީ މާލެ-ހުޅުމާލެ ބްރިޖަކުން ގުޅުވާލި ފަހުން ހުޅުމާލޭގެ އާބާދީ ވަރަށް ބޮޑުވެ މަގުމަތީ ހިނގާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ކުރިމަތީ ހަރުކޮށްފައިވާ ޓްރެފިކް ލައިޓް އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އާބަންކޯގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ގައިސް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. --ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ | މިހާރު

ގައިސް ވިދާޅުވީ ޓްރެފިކް ލައިޓްގެ ސަބަބުން މަގުތަކަށް އިތުރު ރައްކާތެރިކަމެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

"މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަށް މުޅިން އަލަށް މަގު ހުރަސް ބައްތި މި ތައާރަފްކުރަނީ. މިއީ ކުޑަ ކަމެއް ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އިތުރު ރައްކާތެރި ކަމެއް ލިބިގެން ދާނެ،" ގައިސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ކުރިމަތީ ހަރުކޮށްފައިވާ ޓްރެފިކް ލައިޓު ކައިރިން ބަޔަކު މަގު ހުރަސްކުރަނީ. --ފޮޓޯ: ފަޔާޒް މޫސާ | މިހާރު

މިއަދު ބޭނުންކުރި ދެ ޓްރެފިކް ލައިޓް ހުރީ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ކުރިމަތީގަ އާއި ހުޅުމާލެ 2 ގެ މައި ބަސް ސްޓޮޕް ކައިރީގަ އެވެ.

ހުޅުމާލޭގެ އަށް ސަރަހައްދެއްގައި ޓްރެފިކް ލައިޓް ހަރުކުރަން އާބަންކޯ އިން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

ޓްރެފިކް ލައިޓް އިފްތިތާހުކުރި ވަގުތު ވެސް ހުޅުމާލޭގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގި ދެ ސީންއެއް ހަދާފައި އޮތެވެ.

17 ކޮމެންޓް, 12 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 33%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 50%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 17%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ބަރުބާދު

27 May 2023

ކަޅިހުރަސްވެގެންދާ ޕޮލިހުންގެ އަތްނުފޯރާ ޒުވާނާއައް ކޮން މަގުހުރަސް ބައްތިއެއް. ތިޔައްތޯއްޗެ ދެންގޮސްއަރާނީ!!!!!.

The name is already taken The name is available. Register?

އާކުކުޅު

27 May 2023

ތިއެއްޗެއްހުރީ ހެލިލަހެލިލާ އިއްޔެ ތި އާއްމު ކުރި ވިޑިއޯގަ. ވައިގަދަ ދުވަހެއްގަ ތި ވެއްޓިފަ އޮއްވާ ދެން ފެންނާނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ބޮޑުމީހާ

26 May 2023

ޓްރެފިކް ލައިޓެއް ގައުމެއްގެ ނާއިބު ރައީސް ގޮސްގެން އިފްތިތާހުކުރީމާ، ސަރުކާރުގެ ކެޕޭސިޓީ ވިސްނުން ހުރި މިންވަރު ފެނިހާމަވޭ. މިއަށްވުރެ ސިޔާސީ މީހުން ޒިންމާދާރުވާންޖެހޭ، މީދެން 1980 ގެ އަހަރުތަކެއް ނޫން، ދިވެހިންނަށް ވާނުވާ އެގެނޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޕޮކެޓް

27 May 2023

މި ޤައުމުގެ ނާއިބު ރައީސް ފެނުނިއްޔާ އެނގޭނެތަ؟ އޭނާގެ ނަމަކީ ގައިސްތަ؟ އެއްޗެއް ކިޔާއިރު އަދި ކިޔާލާފަ ރަނގަޅަށް ދޭހަ ވޭތޯ ނޫނީ ވީތޯ ވިސްނާލުން މުހިންމު.

The name is already taken The name is available. Register?

ޕޮކެޓް 2.0

27 May 2023

"އާބަންކޯގެ މައި އޮފީސް ކުރިމަތީ މިއަދު ބޭއްވި ކުޑަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ޓްރެފިކް ލައިޓް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމެވެ." ކާކުބާ ރަންގަޅައް ނުކިޔަނީ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ކިމް

27 May 2023

ގައިސް ކައިރީގަ ދެން އެހުރީ ނައިބުރައީސް

The name is already taken The name is available. Register?

ކައްނާޑި

27 May 2023

ޕޮކެޓް މެން އެބަޖެހޭ ޕޮކެޓް ތެރޭ ތިބެ ރަގަޅަށް ދިވެހި ކިޔަން ދަސް ކުރަން..

The name is already taken The name is available. Register?

ޑޮކްޓާރ. ބަނާނާ

26 May 2023

މާލޭ ތޮށްޖެއްސުމަށް ފަހު ހުޅުމާލޭގައި އެތައްހާސް ފުލެޓެއް އަޅާ މީހުން ޖަމާކުރަމުންދާތާ ކިތައް އަހަރު ވެއްޖެތޯ؟ ޙުޅުމާލެ ގައި ޓްރެފިކް ފްލޯ މެނޭޖްނުކުރެވި މަގުމަތި އިންތިހާޔަށް ނުރައްކާވެ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެތައް އެކުސިޑެންޓެއް ހިގާ މީހުނަށް އަނިޔާވަމުން ދާ އިރު މިއަދު ކަލޭމެން ތިތާ ދެބައްތި ހަރުކޮށްފަ ރަސްމިއްޔާތެއް ތިޔަބޭއްވީ!!!. ކީއްވެތޯ މީހުން ޖަމާ ކުރުމުގެ ކުރިން ހުޅުމާލޭގައި ތިޔަ ބައްތިތައް ހަރުނުކުރެވުނީ؟؟؟؟ ޥަރަށް ސަލާމް!

The name is already taken The name is available. Register?

ކޮކަޑިމޭން

26 May 2023

ތިކަމައްވެސް ރަސްމިއްޔާތެއް ..

The name is already taken The name is available. Register?

ތަޅާ މޫސަ

26 May 2023

ތިހަކަލަ ބޮޑެތި ހެޑްލައިއެޅުން ނޫން ކަމެއް ނުކުރެވޭ .ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ތިޔަ ލިއިޓް ތައް ހަރުކުރުމަށް ދިޔަ ހަރަދު ރައިޔަތުން ނަށް ބުނެދީފީޔާ ވ.ރަގަޅު. މަށަށް ޔަގީންވާ ކަމަކީ ތިޔަ ލައިޓްތައް ހުކުރުދުވަހު ހަވީރު ކޮޅު ދުވަސްކޮޅަކަށް ޖައްސާފައި ތިކަންޖެހޭނީ ހުއްޓާލަން. ދިވެހިންނަށް ނަކަށް ކެތެއްނުކުރެވޭނެ ތިޔަލައިޓަށް މަޑުކޮށްގެންތިބޭކަށް . އެހެންވީމާ ތީތެ ވިއްސަކަށް ފޫޓު ދުރުން ތިޔަ މަގު ހުރަސްކޮށްލެވެންޔާ އެމީހުންތިބޭނެތެ ތިޔަތަާ ހުއްޓިގެން.

The name is already taken The name is available. Register?

ރެޓޭ

26 May 2023

މަގޭ ގޭގެ ދޮރުއޮޅި ރާނާ ނިމިއްޖެ! ނައިބު ފޮނުވާލަދީބަލަ އެ ތަން ހުޅުވަން!

The name is already taken The name is available. Register?

ކުރިންވެސް

26 May 2023

މާލޭގައި ކުރިން ޓްރެފިކް ލައިޓު ހަރުކޮށްފަ ދުވަސްކޮޅަކު ބޭނުން ކުރި. އޭރުގަ ލައިޓުކައިރިންވެސް މީހުން ހިގާއުޅުނު .ހަމަ ބުނެލީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހުވޭ

26 May 2023

އޭގެފަހުން ދުނިޔެއަށް އައިމީހުންނަށް އަލަށްތާ ފެންނާނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ސޯސަންމަގު

27 May 2023

ދިވެހިރާއްޖެއަށް މުޅިން އަލަށް އެ ތައާރަފްކުރީއޭ ބުނީމަ އެބުނެވުނީ ދޮގެއް ނޫނީ އެއީ އޮޅުވާލުމެއް. މިގައުމުގެ ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ބަޔަކަށް ފެނިފަ އޮންނާނީ މާލޭގަ ޓްރެފިކް ލައިޓް ހަރުކޮށްފަ ކުރިން ހުރިތަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ހަވަނަމާ

26 May 2023

ދެން ފެންނަަާނީ ނިއްވާފައި ހުއްޓާ. ބުނާނެ އެނެތަސް މާ ރަނގަޅޭ. ކުރެވުނީ ބޭކާރު ޚަރަދެކޭ. ސާރވޭނުކޮށް އެކަން ކުރެވުނީތީ މިހެންވީޔޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ތެދެއްތީ

27 May 2023

އެއްވެސް ކަމެއްވެގެން ނޫން. ކެމްޕެއިންނަށް ބަޖެޓުން ލާރިދެވޭނެ ގޮތް ގޮތް ހޯދަން. ޑަބަލްއަގުޖަހާފަ ބިލްހެދީމާވީ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަހުމިއްޓޭ

26 May 2023

މުޅިން އަލަށޭ؟ ޓްރެފިކްލައިޓެކޭތީ ހަމަ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454