ގާޒީ ނިހާނަށް 17 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެފައިވާ ކަން ދައްކަން ސައްހަ ނޫން ލިޔުމެއް ތައްޔާރުކުރި މައްސަލާގައި އދ. މާމިގިލީ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ނިހާން 17 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިރޭ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.


މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު މާމިގިލީ ކޯޓު ހުޅުވައި، ކ. މާފުށީ ކޯޓުގެ ނަމުގައި އެ ލިޔުން ތައްޔާރުކުރި މައްސަލާގައި ނިހާންގެ މައްޗަށް އެ ހުކުމް އައީ އެ މައްސަލާގައި އުފުލި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރަން އުޅުމާއި ބައިވެރިވުމުގެ ދައުވާ ސާބިތުވުމުންނެވެ. އެ މައްސަލާގައި ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް މުހުތާޒް މުހުސިންގެ މައްޗަށް ވެސް ކޯޓުން ރޭ ވަނީ 17 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފަ އެވެ.

ނިހާންގެ މައްޗަށް ހުކުމް އިއްވަވަމުން އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ގާޒީ އަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފް ވިދާޅުވީ އެރޭ މާމިގިލީ ކޯޓު ހުޅުވައިގެން އިނދެ އެ ކޯޓުގެ ލެޕްޓޮޕުން އީމެއިލްއަކަށް ވަދެ، ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ނެރެފައިވާ އަމުރު ކަމަށް ބުނާ ލިޔުމެއް ޑައުންލޯޑްކޮށް، އެ ލިޔުމަށް ބަދަލުތަކެއް ނިހާން ގެނައިކަން ހެކިންގެ ބަހުން ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ނުރައްކާތެރިކަމުގެ ވާހަކަ ވެސް ނިހާން ދެއްކިކަން ހެކިންގެ ބަހުން އެނގޭ ކަމަށް ގާޒީ ބާރީ ވިދާޅުވި އެވެ.

ގާނޫނީ އިމުގެ ބޭރުން ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެން ނިހާން އުޅުނުކަން ސާބިތުވާ ކަމަށާއި އެކަމަކީ ސަރުކާރަށް ނޭދެވޭ ނުފޫޒުތަކެއް ފޯރުވައި، ރައީސް ޔާމީން "ގަދަކަމުން ފޮރުވައި، ރަހީނު ކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި" ކުރަން އުޅުނު ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ގާޒީ ބާރީ ވިދާޅުވި އެވެ.

ގާޒީ ނިހާނަށް ހުކުމް އިއްވުމަށް ފަހު އޭނާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިރޭ ނެރެގެން ގެންދަނީ -- ފޮޓޯ: މުހަންމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

އެހެންވެ ޓެރަރިޒަމް މަނާ ކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ނިހާން 17 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކުރީ ކަމަށް ގާޒީ ބާރީ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ އިތުރުން ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ ދަށުން އިތުރު ތިން ދައުވާއެއް ވެސް ނިހާންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލަ އެވެ. އެކަމަކު އެ މައްސަލަތަކުގެ ހުކުމެއް މިރެއަކު ނީއްވަ އެވެ.

ނިހާންގެ މައްޗަށް އެ ހުކުމް އިއްވި ވަގުތު އޭނާގެ މޫނުމަތިން އެއްވެސް ހާސްކަމެއް ނުފެނެ އެވެ. ކުރިމައްޗަށް ބިޑި އަޅުވައިގެން ޖަލު ހެދުމުގައި ހާޒިރުކޮށްފައި އިން ނިހާން ކޯޓު ރޫމުން ނެރެން ފެށުމުން އެތަނުގައި ތިބި އޭނާގެ އާއިލާގެ މެމްބަރުންނަށް އަތުން އިޝާރާތްކޮށްލި އެވެ.

ނިހާންގެ މައްޗަށް އެ ހުކުމް އައި ނަމަވެސް އޭނާއަށް ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމެއް އަދި ނުގެއްލެ އެވެ. ގާނޫނު އަސާސީ ބުނާގޮތުން ފަނޑިޔާރަކު މަގާމުން ވަކި ކުރެވޭނީ އެ ފަނޑިޔާރަކު މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިން ބައި ކުޅަ ދެ ބައިގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސް ކުރުމުންނެވެ.

އެކަމަކު އެ މައްސަލަ ފެންމަތިވުމާ އެކު ނިހާން ވަނީ މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ އެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ރޭ 17 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައި މުހުތާޒަކީ އެ އަމުރު ހޯދަން އިތުރު ބަޔަކާ އެކު މާމިގިއްޔަށް ދިޔަ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހެކެވެ. މުހުތާޒް މާމިގިއްޔަށް ގޮސް، މާމިގިލީ ކޯޓުގައި ބައްދަލުކުރީ ނިހާނާ އެވެ.