ކޮރަޕްޝަނުން ހޯދި މިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރު އާ އަހަރުގެ ޝޯތަކަށް ހޭދަކުރި!

މިދިއަ އަހަރު ފެށުމާ ދިމާކޮށް މާލޭގައި ބޭއްވި ޝޯތަކަށް، އެމްއެމްޕީއާރުސީން ވަގަށް ނެގި ފައިސާގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް މިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރު ހަރަދު ކުރިކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.


މި މުއާމަލާތްތައް ކޮށްފައި ވަނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގި ކޮރަޕްޝަނުން ލިބުނު ފައިސާގެ ބޮޑު ބައި ޖަމާކުރި އެސްއޯއެފް އިންނެވެ. ރަސްމީ އޮޑިޓުން ދައްކާ ގޮތުން ވަގަށް ނެގި 79 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ތެރެއިން 70 މިލިއަން ޑޮލަރު (އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ) ވަދެފައި ވަނީ އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓްތަކަށެވެ.

ލީކުވެފައިވާ އެ ކުންފުނީގެ އެކައުންޓެއްގެ ސްޓޭޓްމަންޓުން އެނގޭ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ޝޯ އަށް ފުރަތަމަ ގެންނަން އުޅުނު ޖެމެއިކާގެ ލަވަކިއުންތެރިޔާ ޝޯން ޕޯލް އަށް 89،114 ޑޮލަރު (1.37 މިލިއަން ރުފިޔާ) ހަރަދު ކުރި އެވެ. އެ ފައިސާ ޖަމާކުރި، ޖެމެއިކާގެ ހެޑްލައިން އެންޓަޓެއިންމަންޓް ލިމިޓެޑުން ޝޯން ޕޯލްގެ އެޖެންޓުކަން ކޮށްދޭކަން އެ ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުން ފެންނަން އެބަ ހުއްޓެވެ.

ދިވެހި ހަނގުރާމަވެރިންތަކެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ބަޔަކު ޝޯން ޕޯލް އަށް އިންޒާރު ދިނުމުން އޭނާ ރާއްޖެ ނާދެ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އަށް ދިން ފައިސާ އަނބުރާ މި އެކައުންޓަށް ޖަމާވި ކަމެއް އެނގޭކަށް ނެތެވެ.

އޭގެ ފަހުން ބޭއްވި އޭކަންގެ ޝޯއާ ގުޅޭ މުއާމަލާތްތަކެއް ވެސް މި ސްޓޭޓްމަންޓުން ހާމަވެ އެވެ. އެމްޕަޔާ މީޑިއާ ގްރޫޕް ކިޔާ އެމެރިކާގެ މާކެޓިން އަދި ކޮންސަލްޓެންސީ ކުންފުންޏަކަށް އެ ދުވަސްވަރު 654،608 ޑޮލަރު (10 މިލިއަން ރުފިޔާ) ފޮނުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭކަން ޝޯ ރާވައި އިންތިޒާމްކުރަން ރާއްޖެ އައި ސްރީ ލަންކާގެ އިންފިނިޓީ ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ކްރިއޭޝަންސް އަށް 80،488 ޑޮލަރު (1.2 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދިނެވެ. އަދި އެ ކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޗެތިކާ ކަރުނަރަތުނޭ ކިޔާ މީހަކަށް ވަކިން، އޭނާގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓަށް އިތުރު 80،488 ޑޮލަރު (1.2 މިލިއަން ރުފިޔާ) ފޮނުވި އެވެ.

އޭކަން ޝޯގެ ފޮޓޯތައް، އެ ކަމުގައި އުޅުނު ލަންކާގެ އިންފިނިޓީ ކުންފުނީގެ ވެބްްސައިޓުގައި.

މި ޝޯތަކަށް ޖުމްލަ 904،698 ޑޮލަރު (13 މިލިއަން ރުފިޔާ) ހަރަދު ކުރި ކަމަށް ސްޓޭޓްމަންޓުން ދައްކަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް ބޭރުގެ އެހެން ލަވަކިއުންތެރިން ގެނެސްގެން މާލެ އާއި އައްޑޫގައި ޝޯ ބޭއްވި އެވެ. އެކަމަކު އެ ޝޯތަކަށް ހަރަދު ކުރި ވަރު މި އެކައުންޓުން އެނގޭކަށެއް ނެތެވެ.

ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ފާހަގަކުރަން ކަމަށް ބުނެ ބޭއްވި ޝޯތަކަށް ހަރަދު ކުރީ، ސަރުކާރުން އޭރު ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ހެޔޮ އެދޭ ވިޔަފާރިވެރިންނެވެ.