ޕްރައިމަރީ ބާއްވާނެތޯ ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނީ ކޮންގްރެސްއަކުން: އުމަރު

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓް ދޭނެ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވަން ޖެހޭނީ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްއަކުން ކަމަށާއި އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ބުނާ ހުރިހާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ އަސާސީ ގަވައިދުގެ ތެރެއަށް ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުމުގެ އުސޫލު ތައާރަފު ކުރައްވަން އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެއްވި އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި، މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް 2018ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓް ދިނުމަށް، އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލްގެ ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް ދަންނަވަމުން ގެންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، "މިހާރު"އާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އުމަރު ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަން ކުރައްވާ ބޭފުޅަކު ދެވަނަ ދައުރަށް ޓިކެޓް ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ، އެ ފުރުސަތު ދެވިދާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ އަސާސީ ގަވައިދުގައި ބުނާ ބުނުމަށް އޭނާ އިހުތިރާމް ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

"އެކަމަކު އެކަން ނިންމަން ވާނީ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްއަކުން. އެއީ ކައުންސިލުން ނިންމަން ޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން. ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުމާ މެދު ނުވަތަ ރިޔާސީ ޓިކެޓު ދިނުމާ މެދު ޕާޓީތަކުގެ ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުމަކީ ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ކަންކުރާ ގޮތެއް ނޫން. އެއީ ކޮންވެންޝަނަކުން ނިންމާ ކަމެއް،" އުމަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާއެއްގައި އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންތަކެއް: ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ރައީސް ޔާމީނަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓް ދިނުމާ ގުޅޭ ބަހުސް ވަނީ ހޫނުވެފައި. --ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް

ޕީޕީއެމްގެ އަސާސީ ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުން، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވާނީ ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއަކުންނެވެ. އެ ޕްރައިމަރީ ބާއްވަން ޖެހެނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބު އޮންނަ ތާރީޚުގެ ކުރިން ތިން މަހާއި ހަ މަހުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. ނަމަވެސް އެހެން މާއްދާއެއްގައި ވަނީ، ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމަށް އިންތިހާބުވެ، ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ދައުރެއް އަދާކުރައްވާ ބޭފުޅަކު، ދެވަނަ ދައުރަކަށް ޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރައްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ނަމަ، ޕްރައިމަރީއަކަށް ނުގޮސް އެ ބޭފުޅަކަށް އެ ޓިކެޓް ދެވިދާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެބޭފުޅާއާ ވާދަކޮށް، ޓިކެޓް ހޯދަން އިތުރު ބަޔަކު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި ނަމަ، ޕްރައިމަރީއެއް ބާއްވަން ފެނޭތޯ ބަލަން ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް ނުވަތަ ގައުމީ ޖަލްސާއަކަށް ދާން ޖެހެ އެވެ.

ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ރައީސް ޔާމީނަށް ޓިކެޓް ދެއްވަން، ބައެއް ބޭފުޅުން ތާއީދު ކުރެއްވި ނަމަވެސް މައުމޫން އެއާ ދެކޮޅެވެ.

އުމަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހޯދުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ބޭފުޅުން ތިބިތޯ ބެލުމަށް، އަސާސީ ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުޅުވާލަންޖެހޭނެ އެވެ. އަދި ބަޔަކު ތިބި ނަމަ ޕްރައިމަރީ ބާއްވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އޭނާ ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީނާއި އުމަރު ސަލާން ކުރައްވަނީ..---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

"އެކަމަކު އަޅުގަނޑަށް ޔަގީން ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމަރީ އަށް ހުޅުވާލައިފިއްޔާ ރައީސް ޔާމީން ފިޔަވައި އެހެން ބޭފުޅަކު ކުރިމަތި ނުލައްވާނެކަން. ކާކުތޯ ރަނިން ޕްރެޒިޑެންޓާ ވާދަކުރަން ނުކުންނާނީ؟ އެ ޗެލެންޖަކަށް ނުނިކުންނާނެ އެކަކު ވެސް. އަޅުގަނޑަށް ޔަގީން ޕްރައިމަރީ ބާއްވާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަލަން ކޮންގްރެސް ބާއްވައިފި ނަމަ، ރައީސް ޔާމީން ފަސޭހަކަމާ އެކު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ،" ޕީޕީއެމްގެ އެންމެ ފަހުގެ ޕްރައިމަރީގައި ރައީސް ޔާމީނާ ވާދަކުރައްވައި ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލައްވަން ޖެހިވަޑައިގެންނެވި އުމަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އަޅުގަނޑަށް ޔަގީން ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމަރީ އަށް ހުޅުވާލައިފިއްޔާ ރައީސް ޔާމީން ފިޔަވައި އެހެން ބޭފުޅަކު ކުރިމަތި ނުލައްވާނެކަން. ކާކުތޯ ރަނިން ޕްރެޒިޑެންޓާ ވާދަކުރަން ނުކުންނާނީ؟ އެ ޗެލެންޖަކަށް ނުނިކުންނާނެ އެކަކު ވެސް. އަޅުގަނޑަށް ޔަގީން ޕްރައިމަރީ ބާއްވާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަލަން ކޮންގްރެސް ބާއްވައިފި ނަމަ، ރައީސް ޔާމީން ފަސޭހަކަމާ އެކު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނެ: އުމަރު

އުމަރު ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި އޭނާ އަބަދުވެސް ހުންނަވާނީ ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުމާ އެއްކޮޅަށެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް ވިދާޅުވީ، ޕީޕީއެމަށް ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުމުގެ އުސޫލު ތައާރަފު ކުރެއްވީ "އަޅުގަނޑުގެ ކޮނޑުގައި އުފުލައިގެން" ކަމަށް ވާތީ އެވެ. އަދި އެއީ އެންމެ ޑިމޮކްރެޓިކް، ޕާޓީގެ އެންމެންގެ ބަސް އިއްވާ މަރުހަލާ ކަމަށް ވުމެވެ.

"ޕްރައިމަރީ އަކީ ޕީޕީއެމްގެ އަސާސީ ސިފައެއް. އަޅުގަނޑުމެން އުފެދިފައި މިވަނީ ޕްރައިމަރީ އެއީ ޕާޓީގެ އެންމެ އަސާސީ ސިފަ ކަމަށް ބަލައިގެން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް ހުންނާނީ އެ ފިކުރުގައި،" ޕީޕީއެމް އުފެއްދުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އުމަރު ވިދާޅުވި އެވެ.