މަސައްކަތްތެރިންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވިތާ ވަރަށް ދުވަސްވެއްޖެ: މިނިސްޓަރު

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އުޅޭ މީހުންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ސަލާމަތަށް މަސައްކަތް ކުރަންވިތާ ވަރަށް ދުވަސްވެއްޖެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ދުނިޔޭގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ސަލާމަތާބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އެސްޓީއޯ އާއި މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ (މަސީ) ގުޅިގެން ބޭއްވި ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށާއި އެހެން ނޫންނަމަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ހިނގުން އިތުރުވާނެ ކަމަށެވެ.

ދުނިޔޭގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ސަލާމަތާ ބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

"ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ދިވެހީން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު ހުރި ނަމަވެސް އެ ބޭނުން ނުކުރާ ފަހަރު އާދޭ. އެކަމަކު ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްުމު ކަމެއް،" ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އަޅަންޖެހޭ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ނޭޅުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް އިތުރުވަމުން ދާ ކަމަށާއި އެންމެ މުހިއްމު ވަސީލަތަކީ އިންސާނީ ވަސީލަތް ކަމަށެވެ.

"އެ ވަސީލަތްތައް ކޮބައިތޯ ބަލައި އެ ވަސީލަތްތަކުގެ ސަބަބުން ވެގެންދާނެ މޮޅުތައް އެނގުން ވަރަށް މުހިއްމު ވާނެ ކަން ފާހަގަކޮށްލަން،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ދުނިޔޭގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ސަލާމަތާ ބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން-- ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/ މިހާރު

އޭނާ ވިދާޅުވީ އިމާރާތްތަކާއި ދޯނިފަހަރު ފަދަ ތަންތަން އަލިފާނުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލުމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް (އޭޖީ) އޮފީހަށް ހުށަޙަޅާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

"އޮކިޔުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތް ކޮންފަރެންސް" އަކީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރަން ބޭއްވި ކޮންފަރެންސެކެވެ. އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ މީހުން ވެސް ބައިވެރިވި މި ކޮންފަރެންސްގައި މަސައްކަތްތެރިންނަށް ދިމާވާ އެކި މައްސަލަތަކާއި ކުރާ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ދިމާވާ ސިއްހީ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް ވާހަކަދައްކާފައި ވެ އެވެ.