އިނގިރޭސި ރާނީ ހޮވާ ލީޑަރުން ތަމްރީނު ކުރަން ދެ ދިވެހިން

އިނގިރޭސި ރާނީ ކުއީން އެލިޒަބަތު ދެއްވާ ޔަންގް ލީޑާސް އެވޯޑަށް ހޮވޭ ކުދިން ތަމްރީނުކުރާ ކޯޗުންގެ ގޮތުގައި ޑރ. އައިޝަތު މުނީޒާ އާއި އެމްޑީއޭގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އައިޝަތު ރަފިއްޔާ ހޮވައިފި އެވެ.


ކޮމަންވެލްތު ގައުމުތަކުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޒުވާނުންނަށް، ރާނީ ދެއްވާ މި އެވޯޑު ލިބިފައިވާ ކުދިންނަށް ތަމްރީނު ދިނުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން ގިނަ ބަޔަކު ކުރިމަތިލި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ހޮވާ 45 މީހުންގެ ތެރޭގައި މުނީޒާ އާއި ރަފިއްޔާ މިހާރު ވަނީ ހިމެނިފަ އެވެ.

މި ފުރުސަތު އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑައިގަތީ ތަޖުރިބާ އާއި މަސައްކަތަށް ބަލާފަ އެވެ.

ޒުވާނުން ކުރިއަރުވަން އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދަވައިގެން ރަފިއްޔާ މަސައްކަތް ކުރައްވާ އިރު މުނީޒާ އަކީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރެކެވެ. އަދި އެ ދެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގިނަ އެވޯޑުތަކެއް ލިބިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ކުއީންސް ޔަންގް ލީޑަރުންނަށް ހޮވުނު ކުދިންނަށް ކެމްބްރިޖް ޔުނިވަސިޓީން ހިންގާ ކޯހުގައި މުނީޒާ އާއި ރަފިއްޔާ މަސައްކަތްކުރައްވާނީ ޕާސަނަލް މެންޓާއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެ ކޯހުގައި ކިޔަވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ވަކި މެންޓާއެއް ހުރެ އެވެ.

ރަފިއްޔާ ވިދާޅުވީ މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ މީހުން ކުރިމަތިލި މި ކޯޗިންގެ ފުރުސަތު ލިބިދާނެ ކަމަށް ހީވެސް ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޔަންގް ލީޑާސް އެވޯޑް ލިބުނު ކުދިންނަށް ހިންގާ ކޯހުގައި ކެމްބްރިޖް ޔުނިވަސިޓީގައި ވެސް އެ ދެ ބޭފުޅުން ތަމްރީނު ދެއްވާނެ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ ކުދިން އަމިއްލަ އަށް ހިންގާ ހަ މަސް ދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ވެސް އެހީތެރިވެދެއްވާނެ އެވެ.

"މިއީ ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެއް. އަދި ރާއްޖެ އަށް ލިބުނު ޝަރަފެއް ވެސް މެ،" އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި މާސްޓާޒް ހެއްދެވި ރަފިއްޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.