ގާސިމް ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް މެޑިކާ ހޮސްޕިޓަލްގައި މިއަދު އެޑްމިޓްކޮށްފި އެވެ.


އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މެންދުރު 12:45 ހާއިރު ގާސިމް މެޑިކާގައި އެޑްމިޓްކުރީ ނޭވާ ކުރުވެ، މެއަށް އުނދަގޫވާތީ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކެވުމަށް ވަޑައިގަތުމުންނެވެ. އަދި ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު ވެސް ގާސިމްގެ ޕްރެޝަރު ހުރީ ވަރަށް މަތީގައި ކަމަށް އެނގިފައިވެ އެވެ.

ގާސިމްގެ ހިތުގެ މައްސަލައެއް އުޅޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި އީސީޖީ ނެގުމަށް ފަހު، މިހާރު އަންނަނީ އިތުރު ޓެސްޓްތަކެއް ހަދަމުންނެވެ.

ގާސިމްގެ ނޭވާ ކުރުވެ، މެއަށް ތަދުވާން ފެށީ، އޮފީހަށް ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި އޯކިޑްމަގުން ބަންޑާރަ މިސްކިތާ ހިސާބުން ކާރުން ފައިބައި ވަޑައިގެން ހިންގަވާފައި ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށެވެ. އެހެންވެ އެތަނާ އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަން ކަމަށްވާ މެޑިކާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގާސިމް ވަޑައިގަތީ އެވެ.

ގާސިމް ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކުރިއިރު، އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރާ ތިން ދައުވާގެ ތެރެއިން އެއް ދައުވާއެއްގެ ޝަރީއަތެއް މިއަދު މެންދުރު 2:00 ގައި ބާއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ވަނީ ތާވަލްކޮށްފަ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދޭން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ ގާސިމަށް ކުރާ ތިން ދައުވާގެ ތެރެއިން މިއަދު ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައި އޮތީ ރިޝްވަތު ހުށަހަޅަން އުޅުމުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތެއް ކަމަށް ގާސިމްގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ބުނެފައިވެ އެވެ. އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މިއަދު މެންދުރު 2:00 ގައި ބާއްވަން ނިންމައި، ޗިޓް ފޮނުވީ މިއަދު ކަމަށް ވަކީލުން ބުންޏެވެ.