އިންސާފުވެރި ސިޔާސީ މާހައުލެއް ގާއިމްކުރަން އީސީގެ މެމްބަރުން އިސްތިއުފާދޭން އަދާލަތުން ގޮވާލައިފި

ކުރިއަށް ހުރި އިންތިހާބުތަކުގެ އިންސާފުވެރިކަން ކަށަވަރަކުރުމަށާއި އިންސާފުވެރި ސިޔާސީ މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި މިހާރު ތިއްބެވި ފަސް މެމްބަރުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.


އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ޒާހިރު ސޮއިކުރައްވައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ (އީސީ)ގެ ރައީސް އަހުމަދު ސުލެއިމާނަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ބުނީ، ރާއްޖެއަކީ ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރެޓިކް ގައުމެއްގައި ގޮތުގައި ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަންމަތީ ކުރިއަށްދިއުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން "ދިވެހި ގައުމާއި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި، ތިޔަ ކޮމިޝަންގައި މިވަގުތު ތިއްބެވި ފަސް މެމްބަރުން ލަސްނުކުރައްވާ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް" އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ސިޓީގައި ބުންޏެވެ.

އީސީ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައި ފޮނުވި އެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން ގެއްލި ގާނޫނީ ޒިންމާ އުފުލުމުގައި ވެސް އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިވެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުންދާ ނުތަނަވަސްކަމާއި ގެއްލުމުގެ ބައެއް ޒިންމާ އެ ކޮމިޝަނުން ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ހިފަހެއްޓުމަކީ ގާނޫނުތަކުގެ އިތުރުން ޝަރުއީ ކޯޓުތަކުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކަށް ވެސް ތައާރަޒުވާ ކަމެއް ކަމަށާއި އަދި އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ އީސީން ދޫނުކޮށް ހިފަހައްޓާފައިވަނީ ގަސްދުގައި އެ ޕާޓީއަށް ދަތިކޮށް ޖެއްސުން ކުރުމަށް ކަމަށް ވެސް ދެކޭ ކަމަށް ސިޓީގައި ބުންޏެވެ.

ފާއިތުވި ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެ ކޮމިޝަނަށް އަދާލަތު ޕާޓީއާ މުއާމަލާތްކުރުމުގައި ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުން އެއްކިބާވެފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ވެސް އެ ސިޓީގައި އީސީގެ މައްޗަށް ކޮށްފައި ވެ އެވެ. އަދި ސިޔާސީ ވަކި ފަރާތްތަކަށް ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް އެ ޕާޓީ ނެތިކޮށްލަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

"އެއްވެސް ޝަރުއީ ކޯޓެއްގެ ބަހެއްނެތި އަދި އެއްވެސް ތަހުގީގުކުރުމެއް ވެސް ނެތި، ކުޑަމިނުން މި ޕާޓީއަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަކާ ވެސް ނުލައި އަމަން ނަގާލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައި ވެ އެވެ،" ސިޓީގައި ބުނެފައި ވެ އެވެ.

ސިޓީގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ހަ މަސް ދުވަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މެމްބަރުންގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމަކީ ފަހުން އުފައްދާފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް މަންފާ ހޯދައިދޭން ގާނޫނު މާނަކުރުމުގެ އަސާސީ އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ގާނޫނު މާނަކޮށްގެން ހިންގާފައިވާ ގާނޫނާ ހިލާފު ޖަަރީމާ އެކެވެ.

ސާފު އިނގިލީގެ ނިޝާނާއެކު އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އީސީއަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް، އިނގިލީގެ ނިޝާން ކަށަވަރު ނުވާކަމަށްބުނެ އަނބުރާ ފޮނުވާލާ މައްސަލައަކީ ވެސް އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ސިޓީގައި ބުންޏެވެ. އަދި އެކަން އޮޅުންފިލުވަން ތަކުރާރުކޮށް މަސައްކަތް ކޮށްގެން ވެސް އިނގިލީގެ ނިޝާން ތިޔަ ކޮމިޝަނަށް ކަށަވަރުނުވެގެން އުޅޭ ސަބަބެއް ސާފުކޮށްދެވިފައިނުވާ ކަން ވެސް ފާހަގަކޮށްފައި ވެ އެވެ.

އެ މަސައްކަތް ކުރަން އީސީން ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް އަދާލަތުން ބުންޏެވެ.

"ތިޔަ ކޮމިޝަނާ ގާނޫނީ ބޮޑު ޒިންމާއެއް ހަވާލުކޮށް، އެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން މުސާރަ ދެމުންގެންދާއިރު މަސްއޫލިއްޔަތުން ރެކިގަނެ އެހެން ފަރާތަކާ އެކަން ހަވާލުކުރުމަކީ ގާނޫނާ ހިލާފު ފިނޑި އަމަލެކެވެ،" ސިޓީގައި ބުންޏެވެ.