ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ރިޔާޒް ވަކިކުރަން ނިންމައިފި

ޗީފް ސުޕްރިޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ރިޔާޒް ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރަން އެ އިދާރާގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމައިފި އެވެ.


"މިހާރު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ރިޔާޒް ވަކިކުރަން ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ނިންމީ މީގެ ހަތަރު ދުވަސް ކުރިންނެވެ. އެކަމަކު އެ ފިޔަވަޅު އެޅި ކަމެއް، މިވަގުތު ޗުއްޓީއެއްގައި ހުންނެވި ރިޔާޒަށް އަދި ރަސްމީކޮށް ނާންގަ ކަމަށް ވެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ރަސްމީކޮށް މީޑިއާ އަށް އާންމު ނުކުރާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ރިޔާޒްއާ ގުޅޭ ގޮތުން ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ބަލާ މައްސަލައެއް އަދި ސާފެއް ނުވެ އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ މައްސަލާގައި އޭނާ އެ ބޯޑަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފައިވެ އެވެ.

ރިޔާޒްގެ އިތުރުން ފުލުހުންގެ އެހެން ބައެއް އިސް އޮފިސަރުންތަކެއްގެ މައްސަލަ ވެސް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އެނގިފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް އޮފިސަރުން ތިއްބެވީ ރާއްޖެ އިން ބޭރުގަ އެވެ.

މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ހިންގި ބޮޑެތި ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވި ރިޔާޒް ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރަން ނިންމިއިރު، އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު ކޮމިޝަނާސް ބިއުރޯއަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.