ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ލުއި ލޯނު ހޯދަން ވަރަށް އުނދަގޫ: ފޮރިން މިނިސްޓަރު

ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ބޭރުގެ އެކި ގައުމުތަކުން ލުއި ލޯނު ހޯދަން ވަރަށް އުނދޫ ކަމަށާއި އިތުރު ގޮތެއް ނެތުމުން ވިޔަފާރި އުސޫލުން ލޯނު ނަގަން މަޖުބޫރުވެފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު އާސިމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އދ. ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ތަގުރީރުކުރައްވަމުން އާސިމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަކީ މެދު ފަންތީގެ ގައުމަކަށް ވުމުން ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ލުއި ލޯނު ހޯދަން ވަރަށް ބޮޑަށް އުނދަގޫ ކަމަށެވެ. އަދި ވިޔަފާރި އުސޫލުން ނަގާ ލޯނުތަކުގެ ސަބަބުން ދަރަނި ބޮޑުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރާއްޖެއަކީ މެދު ފަންތީގެ ގައުމެއް. އެހެން ގައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ރާއްޖެއިން ވެސް ބޭނުންވޭ ކުރިއަރައި އިތުރަށް ތަރައްގީވާން. މިކަންކަމަށް ރާއްޖެއިން ވަރަށް ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ބޭނުންވޭ،" އާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެފަދަ ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދު ކުރިއަރައި، އިތުރު ދާއިރާތައް ފުޅާވެ، ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ގިނަވާނެ ކަމަށެވެ.

އާސިމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދޭން ރާއްޖެއިން ވެސް ބޭނުންވެ އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްކަންދެން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އެހެން ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. އެހެންވެ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ތަނުގައި އަޑު ނުއުފުލޭ މީހުންގެ ހައްގުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އަޑު އުފުލައިދޭން،" އާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ދުނިޔެއަކީ މިހާރަށް ވުރެ އުފަލުގައި އުޅެވޭނެ ތަނަކަށް ހަދަން އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"ރާއްޖެއަށް ވެސް ހައްގު ލިބިގެންވޭ އެހެން ގައުމުތެކޭ އެއްފަދައިން މިތަނުގައި ތަމްސީލުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން ވަކާލާތުކުރަމުން މިދަނީ ދުނިޔެއަކީ ސުލްހަވެރި، އަމާން ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓޭތޯ މަސައްކަތްކުރަން. އެކަންތައް ހާސިލްކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ހުރި ހިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އެއްފަރާތްކޮށްގެން،" އާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.