ޚަބަރު / މިނިސްޓަރު އާސިމް އަހުމަދު

ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ލުއި ލޯނު ހޯދަން ވަރަށް އުނދަގޫ: ފޮރިން މިނިސްޓަރު

24 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

14 comments
happy icon 86%

ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ބޭރުގެ އެކި ގައުމުތަކުން ލުއި ލޯނު ހޯދަން ވަރަށް އުނދޫ ކަމަށާއި އިތުރު ގޮތެއް ނެތުމުން ވިޔަފާރި އުސޫލުން ލޯނު ނަގަން މަޖުބޫރުވެފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު އާސިމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އދ. ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ތަގުރީރުކުރައްވަމުން އާސިމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަކީ މެދު ފަންތީގެ ގައުމަކަށް ވުމުން ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ލުއި ލޯނު ހޯދަން ވަރަށް ބޮޑަށް އުނދަގޫ ކަމަށެވެ. އަދި ވިޔަފާރި އުސޫލުން ނަގާ ލޯނުތަކުގެ ސަބަބުން ދަރަނި ބޮޑުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރާއްޖެއަކީ މެދު ފަންތީގެ ގައުމެއް. އެހެން ގައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ރާއްޖެއިން ވެސް ބޭނުންވޭ ކުރިއަރައި އިތުރަށް ތަރައްގީވާން. މިކަންކަމަށް ރާއްޖެއިން ވަރަށް ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ބޭނުންވޭ،" އާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެފަދަ ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދު ކުރިއަރައި، އިތުރު ދާއިރާތައް ފުޅާވެ، ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ގިނަވާނެ ކަމަށެވެ.

އާސިމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދޭން ރާއްޖެއިން ވެސް ބޭނުންވެ އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްކަންދެން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އެހެން ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. އެހެންވެ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މި ތަނުގައި އަޑު ނުއުފުލޭ މީހުންގެ ހައްގުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އަޑު އުފުލައިދޭން،" އާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ދުނިޔެއަކީ މިހާރަށް ވުރެ އުފަލުގައި އުޅެވޭނެ ތަނަކަށް ހަދަން އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"ރާއްޖެއަށް ވެސް ހައްގު ލިބިގެންވޭ އެހެން ގައުމުތެކޭ އެއްފަދައިން މިތަނުގައި ތަމްސީލުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން ވަކާލާތުކުރަމުން މިދަނީ ދުނިޔެއަކީ ސުލްހަވެރި، އަމާން ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓޭތޯ މަސައްކަތްކުރަން. އެކަންތައް ހާސިލްކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ހުރި ހިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އެއްފަރާތްކޮށްގެން،" އާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

14 ކޮމެންޓް, 14 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 86%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 14%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

Ideas started

25 September 2017

މިތަނުގައި އޮތީ ކޮރަޕްޝަން. ޢދ ގެ ކޮރަޕްޝަން އިންޑެކްސްއަސް މައުލޫމާތު ނުދޭތާ 6 އަހަރުވެއްޖެ. ޢެއްވެސް ބަޔަކު ޑިކްޓޭޓަރންނަކަށް އެހީއެއް ނުދޭނެ

The name is already taken The name is available. Register?

އަފިހުން ގޮއްޔެ

25 September 2017

އަދިވެސް ލުއިލޯނު ނުލިބިގެން މި ޝަކުވާކުރަނީ އުތަ، ޖަލުފުރެންދެން ވައްދާފަ އޮތްހާ މީހުނަށް ކާންދޭ ފަރާތުން އެހެރަ ދުވަނީ ލާރިނުދީގެން އެތަށް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް މިއަދާހަމަޔަށްވެސް ނުދީ، އެކަމަކުވެސް ތަރައްޤީޔޯލަ.........ލުއިލޯނުގެ ގޮތުގަ ހޯދިފައިސާޔަށް ވީގޮތް ފުރަތަމަ ކިޔާދިންނަމަ، ރައްޔިތުންގެ ތިޖޫރި ގެއްލުނު ވާހަކަ ބުނެލިނަމަ.........ހީހީހީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަބްދުﷲނާފިޒު

25 September 2017

ކީއްވެތަ ނުބުނީ މިހާތަނަށް ލުއިލޯނުގެ ގޮތުގަ ލިބުނުހާ ފައިސާ އަޅާފަހުރި ތިޖޫރި ގެއްލިގެން އުޅޭ ވަހަކަ، އަދި އެތިޖޫރި ނެގީ ރައީސް މީހާއެއް ނޫނޭ ބުރޯ ކިޔާ މީހެކޭ، ތިޖޫރި ހުރިތާ ހުރީ ވަޅުގނޑޭ، ހަޔާތްމަދުކަން އުތަ.

The name is already taken The name is available. Register?

‫ޕޯޓަބަލް

25 September 2017

‫އުނދަގުލީޔާ ތިޔަކަން ކުރަން ފަސޭހަ މީހަކާ ހަވާލުކުރަންވީއެއްނު

The name is already taken The name is available. Register?

falaku ain

24 September 2017

ނުލިބޭނެ ދެނެއް ލޯނެއް. ބާރަށް ގޮވާ ތިވާހަކަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ބެއްޔާ އައްޑޫ

24 September 2017

ވިޔަފާރި ލޯނު ނަގާފައި އަޅާ ތަންތަން މެއިންޓެއިން ކުރުމަށް ނުވަތަ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް ހަރަދު ކުރާނެ ގޮތެއް ނެތް. ޢަނެއްކާ ލޯނު ނަގަންވީ. މިއީ އަހަރެމެންގެ އިގުތިސޯދީ މާހިރުންގެ ވިސްނުން ހުންނަ ހިސާބަކީ

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީގ

24 September 2017

ބޭފުޅާ އެއްވެސް ބަޔަކު ބޭނުމެއް ނުވާނެ އެގައުމަކައް ލިބޭ ފައިސާޔައް ވާނުވާ ނޭގި ވަކިބައެއްގެ ޖީބުތަކައް ވަންނަ ގައުމަކައް ލުއިލޯނު ނޫނީ އެހެން ގޮތަކައްވެސް އެހީތަކެއްވާކައް އެއީ އެމީހުންނައްވެސް ހަމަ ރަގަޅައްއެގޭނެ އެމީހުންގެ އަތުން ލިބޭފައިސާ އިންވެސްޓު ކުރެވެނީ ރަގަޅު ގޮތަކައްނޫންކަން މިކަން އަދި އޮއްވާ އަގައުމެއްގެ ޝަރުއީނިޒާމުގެ މިނިވަންކަމެއް ނެތިއްޔާ ކިހިނެތް އެމީހުން އިންވެސްޓުކުރާ ނޫނީ ލޯނައްދޭ ފައިސާއެއް އަނބުރާ ލިބޭނެ ކަމުގެ އެއްވެސް ޔަގީންކަމެއް އޮންނާނީ. އިހައްދުވަހު ނޫހުންކީ އެގްރީމެންޓުގަ އޮތްގޮތައް އާބިޓްރޭޝަނުން ވަކިގޮތަކައް ނިންމި މައްސަލައެއް މިގައުމުގެ ޝަރުއީނިޒާމުގެ އެހީގަ އަނެއްފުށައްޖަހާލަން ޝަރިއްޔަތް ހިންގަމުންދާވާހަކަ.

The name is already taken The name is available. Register?

އދ

24 September 2017

އާޅެ ދުނިޔެއޭ ބުނުމުގެ ކުރިން ދިވެހިންނަކީ އުފާވެރިކަމާއެކު އުޅެވޭނެ އަދި އަދުލު އިންސާފު ލިބޭނެ ތަނަކަށް ހަދަންބޭނުމޭ ބުނިނަމަ މާފުރިހަމަވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޝަލަފު

24 September 2017

ތިތަނައްވެސް ގޮސް ސަލާންޖަހަންދޯ ފެށީ. ލަދުން ބޯހަލާކު. ރާއްޖެމީ ސިންގަޕޫރޯ. ހެހެހެހެ... އަފުގާނިސްތާނޭ ކިޔާބަލަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހެނބަދޫ ރައްޔިތުން

24 September 2017

ލޯނު އެއީ ކޮންއެއްޗެއްކަން އެނގޭ ބަޔަކަށްދޯ އެކަން ވާނީ!

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!