އަބްދުﷲގެ މަރަކީ ވަރަށް ބޮޑު އިހުމާލެއް: ހިސާން

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދިޔަ އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުގެ ޒިންމާ ކަމާ ގުޅުން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގާނޫނީ ވަކީލު ހިސާން ހުސައިން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އަބްދުﷲ، 51، މަރުވީ މޭ 1، 2015 ގައި ބޭއްވި މޭ ޑޭ ބޮޑު އެއްވުމުގައި ފުލުހަކަށް ހަމަލާ ދިނުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ، ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ.

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އައްޑޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހިސާން ވިދާޅުވީ އަބްދުﷲ ގެ މައްޗަށް "ދޮގު ތަހުގީގު" ހިންގި ފުލުހުންނާއި "ދޮގު ދައުވާ" ކުރި ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލާއި ދައުލަތުގެ ވަކީލުންނާއި ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް އާއި ކަރެކްޝަން ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

"އެ ދޮގު ދައުވާ ސިޔާސީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި އުފުލައި، އެ ދައުވާ ހިފައިގެން ކޯޓަށް ގޮސް ދައުވާ ސާބިތު ކުރަން ވަކާލާތު ކުރި ދައުލަތުގެ ވަކީލުން ވެސް މިއަދު އަބްދުﷲގެ މަރުގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނެ. ތިމަންނާ އަދާ ކުރީ ތިމަންނާގެ ވަޒީފާއޭ ބުނެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ނުހައްގުން ދައުވާއެއްކޮށް، ނުހައްގު އަދަބެއް ދޭން މަސައްކަތްކޮށް މިފަދަ ޖަރީމާއެއް ހިންގައި އަތް އުރާލައިގެން ހުރުމުގެ ފުރުސަތެއް އަޅުގަނޑުމެން ދޭކަށް ބޭނުމެއް ނޫން،" ހިސާން ވިދާޅުވި އެވެ.

އަބްދުﷲ: އޭނާ މަރުވީ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ޖަލުގައި.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބޭނުން ވަނީ އެފަދަ ޖަރީމާތަކުގައި ބައިވެރިވާ އެންމެން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަން ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން ވަނީ މި ފަދަ ޖަރީމާތައް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވާ އެންމެ މަތީ ފަށަލައިން ފެށިގެން ގޮސް އެންމެ ދަށް ލެވެލްއާ ހަމައަށް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަން،" ހިސާން ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި މިފަދަ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް މީހުންނާ ދޭތެރޭ މުއައްސަސާތަކުން ހިންގަމުންދާ އިރު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ފަދަ ތަންތަން އޮތީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި އިހުމާލުވެފަ އެވެ.

"ޖަލުގައި މި މަރުވާ މީހުންގެ ހައްގުގައި އެ މީހުން ބަހެއް ބުނި އަޑެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނީވޭ. އެ ބޭފުޅުންގެ ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދާ ކުރާ ތަނެއް ނުފެނޭ،" މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޖަލުގައި ނުވަ މީހަކު މަރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް ހިސާން ވިދާޅުވި އެވެ.