ހަވީރުގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިއްވި ހުކުމް، ހައިރާންވާ ވަރުގެ ކަމެއް!

މިހާރު ހުއްޓިފައިވާ "ހަވީރު"ގައި ކުރިން މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންނަށް ކުރި އަށް އޮތް ދެ އަހަރު މީޑިއާގެ އެހެން ތަނެއްގައި މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ކުރީ ދުނިޔޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުން ވެސް މީގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ ކަހަލަ ހުކުމެއް ނޫން ކަމަށް، ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.


"މިހާރު"އާ ވާހަކަ ދެއްކި ގާނޫނީ ބައެއް ވަކީލުން، މަސްލަހަތަށްޓަކައި ނަން ނުޖަހާ ގޮތަށް، ވިދާޅުވީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ މުހައްމަދު ހަލީމް މިއަދު އިއްވެވި ހުކުމުގައި، ދައުވާގައި ނެތް އަދި ހަވީރުގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުންނާ އެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ވެސް ނެތް ބައިތަކެއް ގާޒީ އަމިއްލަ އަށް އިތުރު ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީން ދިވެހިންނަށް ލިބިދީފައިވާ އެންމެ އަސާސީ ހައްގުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެ މީހަކު އިޚުތިޔާރު ކުރާ ތަނެއްގައި އިޚްތިޔާރު ކުރާ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ހައްގާއި، އެއްވެސް މީހަކު ލައްވާ ގަދަކަމުން މަސައްކަތް ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަނޑައެޅުމާ ވެސް، މިއަަދުގެ ހުކުމް ޚިލާފު ކަމަށް އެ ވަކީލުން ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިހާރު" ނޫހުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ކުރިން ހަވީރު މީޑިއާ ގްރޫޕްގައި އުޅުނު މުވައްޒަފުންނެވެ. އެކަމަކު އެ އެންމެން ވަނީ ގާނޫނުގައި އޮންނަ ގޮތަށް އިސްތިއުފާ ދީ، އެ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ކުރަމުން އައި މަސައްކަތަށް ނުކުމެފަ އެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގައި މިއަދު ނިންމީ ހަވީރުގެ މިލްކިއްޔާތަކީ ހަވީރު ނިއުސް އެޖެންސީ އުފައްދަން އެއްބަސްވުން ގާއިމްކުރި ޑރ. މުހައްމަދު ޒާހިރު ހުސައިން އާއި ފާރޫގާއި ރަޝީދުގެ އިތުރުން މުހައްމަދު ނައީމް (މޮނާޒާ ނައީމް)ގެ ހިއްސާ އެއް ވަރަށް އޮތް ނޫހެއް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައި ވާތީ އެ ގޮތަށް އެކަން ބަދަލު ކުރުމަށެވެ. އަދި ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި އިރު ހަވީރަށް ނިސްބަތްވާ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއްގައި އުޅުނު އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ފެބްރުއަރީ 3، 2016 އިން ފެށިގެން ދެ އަހަރު ވަންދެން، މީީޑިއާއާ ގުޅުން ހުރި އެހެން އެއްވެސް ތަނެއްގައި މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ހުކުމުގައިވެ އެވެ.

ބައެއް ވަކީލުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ހިއްސާދާރުންގެ މެދުގައި ޖެހޭ މައްސަލައެއްގައި އެއާ ބެހުމެއް ނެތް ބައެއްގެ މައްޗަށް މީގެ ކުރިން ހުކުމެއް ކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ. އަދި ހަވީރުން ވަކިވި މުވައްޒަަފުންގެ ތެރެއިން ހަވީރު މީޑިއާ ގްރޫޕާ އެކު ކޮންޓްރެކްޓް ހަދާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އެއްބަސްވުމުގައި، ހަވީރުން ކެނޑިގެން ވަކި މުއްދަތެއްގައި މީޑިއާގެ އެހެން ތަނެއްގައި މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނާ އެއްވެސް މާއްދާއެއް ނޯންނަ އިރު، ހުކުމުގައި ގާޒީ އަށް އެބައި އިތުރު ކުރެއްވޭނެ އެއްވެސް ހަމައެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް ވަކީލުން ވިދާޅުވި އެވެ.

ދައުވާގައި ނުހިމެނޭ ބައެއް

ހަވީރުގައި ފާރޫގާއި ރަޝީދު މޫސާ އާއި ނައީމްގެ އޮތް ހިއްސާ ހޯދަން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މުވައްޒަފުންގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފައެއް ވެސް ނުވެ އެވެ. މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދި ސިވިލް ކޯޓަށް އެ ތިން މީހުންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅީ ހަވީރުގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުން އެހެން ނޫހެއް ހަދަން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތައް އެރުމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލައިގައި ސިވިލް ކޯޓުން އެންގީ ޝަރީއަތުން ވަކި ގޮތެއް ނިމެންދެން، ހަވީރު މީޑިއާ ގްރޫޕްގެ އެއްވެސް ހިއްސާދާރަކު މީޑިއާގެ އެހެން ކަމެއްގައި ޝާމިލް ނުވުމަށާއި ހަވީރާއި ލޯމާފާނުގެ އެއްވެސް މުދަލެއް ބޭނުން ނުކުރުމަށެވެ.

ހަވީރުގައި ކުރިން މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުން އުފެއްދި "މިހާރު" ލޯންޗުކުރުމުގެ ހަފުލާގައި ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން

"އެފަހަރު ނެތް މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް އަމުރެއް ނެރެފައެއް، އެކަަމަކު ހުކުމުގައި މި އޮތީ އެބައި ވެސް ހިމަނާފައި. މިއީ ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމުގައި ކުރިން ފެނުނު މަންޒަރެއް ނޫން،" އެއް ވަކީލަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދެ ފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި ޖެހޭ މައްސަލައެއްގައި ހަސްމުންނަށް ނުވާ މީހަކަށް އަސަރު ކުރާ ފަދަ ހުކުމެއް ނަމަ އެ މީހަކު ނުވަތަ އެ ބަޔަކު ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް، ކަންކަން ބަލާފައި ނޫނީ އެ ހުކުމް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ ސަބަބަކީ ކަމާ ބެހުމެއް ނެތް ބައެއްގެ އެތައް ހައްގެއް ގެއްލުމުގެ އިތުރުން އެއީ އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި އަމަލު ވެސް ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަކަށް ވާތީ އެވެ.

"ރާއްޖޭގައި ވެސް ހުންނާނެ ހަސްމުންނަށް ނުވާ މީހުންގެ ހައްގުތައް ޝަރީއަތްތަކުގައި ހިމާޔަތް ކޮށްދީފައި. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް އެފަދަ މައްސަލަތައް ހުންނާނެ ނިންމާފައި،" ވަކީލަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމުގައި ބުނެފައިވާ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތު އެ އައީ ކީއްވެގެން ކަމެއް ވެސް ނޭނގެ އެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ އަސާސީ ހައްގުތަކުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ބަޔަކު މަހުރޫމްކުރުން ކަމަށް ވެސް އެ ވަކީލު ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިހާރު"ގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް މުވައްޒަފުން ބުނީ ހަވީރުގެ ހިއްސާ ހޯދަން ބަޔަކު ކޯޓަށް ދިއުމަކީ އެ މީހުންނާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

"އަހަރެމެންނަކީ މިނިވަން ބައެއް. އަހަރެމެން ހަވީރުން ކެނޑުނީ ގާނޫނުގައި އޮތް ގޮތަށް. ކޮންޓްރެކްޓް ހަދައިގެން ތިބި މުވައްޒަފުން ވެސް ވަކިވީ އޭގައި ބުނެފައި އޮތް ގޮތަށް،" ސީނިއަ މުވައްޒަފަކު ބުންޏެވެ.

"ހަވީރު ހުއްޓާލީމާ އަަހަރެމެންގެ ހާލު ބަލަން، އަނެއް ތިން ހިއްސާދާރުން އެންމެ ފަހަރަކު ވެސް ނޫޅޭ. ދެން އަހަރެމެން ދިރިއުޅެން މަސައްކަތެއް ނުކޮށް، އާމްދަނީ ނުހޯދާ ކިހިނެއް އުޅޭނީ؟ ހަވީރު މީޑިއާ ގްރޫޕުން ބުނި މުސާރަ ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތޭ. އެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ވިސްނާފައި އެ ތަނުން ކެނޑިގެން އަލުން ނޫސްވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަނީ."

ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމުގައި ހަވީރުގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ވާހަކަ ހިމެނުމަކީ އެ ކޯޓުގެ އިހުތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ބައެއް ވަކީލުން ބުނެ އެވެ. އެއީ ކޮންޓްރެކްޓާ ހިލާފުވުމާއި ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން ޖެހޭ މައްސަލަތައް ބަލަން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރަބިއުނަލް ގާއިމްކޮށްފައި ވާތީ އެވެ.

"ހަވީރު ނަގާ ކޮޅަށް ޖެހުމަކީ ހަވީރު ހިއްސާދާރުންގެ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން ލައްވާ ގަދަކަމުން އެއްވެސް ބަޔަކަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭނެ،" ކުރިން "ހަވީރު"ގައި މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފަކު، ނަން ނުޖަހާ ގޮތަށް، ބުންޏެވެ.

"މިހާރު މި ފެންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންނާ ބެހުމެއް ވެސް ނުވާ ބައެއްގެ ހައްގު ހިމާޔަތް ކޮށްދޭން ޝަރުއީ ކޯޓުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހައްގު ނިގުޅައިގަންނަ ތަން. ނޫސް ހިންގާނެ މުވައްޒަފުން ހޯދުމަކީ ހަވީރު ހިއްސާދާރުންގެ ކަމެއް. އެއީ ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން އެ މީހުންނަށް ކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން."