ދެއްވަދޫގައި ފްލޯޓިން އެއާޕޯޓެއް އަޅަން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅަން ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފި

ގއ. ދެއްވަދޫ ބޭރުގައި ފްލޯޓިން އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ބޭނުންވެ އެކަން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް މިއަދު ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފި އެވެ.


ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު ނަޖުމީން ވިދާޅުވީ ދެއްވަދު އަކީ ގއ. އަތޮޅުގެ މެދުގައި އޮންނަ ރަށަކަށް ވުމުން އެ ރަށުގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅައިފި ނަމަ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ވެސް ފައިދާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ދެއްވަދޫގެ ބިމުގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅާނެ ޖާގަ ނެތް ކަމަށާއި އެހެންވެ، ރަށް ބޭރުގައި ފެންމަތީގައި އޮންނަ އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް ސަރުކާރުގެ ސަމާލު ކަމަށް ގެނައުމަށް ގަރާރުގައި ކައުންސިލަރުން އެއްބަސްވެފައިވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވޭ ފަޅު ތެރޭގައި ވެސް އަޅާކަށް. އެއީ ގުދުރަތީ އެއްވެސް ދިރުމެއް ނައްތާލަން ބޭނުން ނުވާތީ. އެކަމަކު މި ރަށް ކައިރީ ބޭރުގައި ފްލޯޓިން އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަކީ ސަރުކާރަށް މާ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ނުވާނެ،" އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮންނަ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިއީ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް ކުރާ ކަމެކެވެ. އެހެންވެ، ސަރުކާރުން އެއާޕޯޓުތައް އަޅާ ދުވަސްވަރެއްގައި މިކަން ވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ނަޖުމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން ރާއްޖޭގައި އަޅާ ފުރަތަމަ ފްލޯޓިން އެއާޕޯޓު މި ރަށުގައި އެޅުމަށް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ގަރާރުގައި ވަނީ ގއ. އަތޮޅުގައި ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރަމުން އަންނަ މިންވަރާއި އަންނަ އަހަރު ދެއްވަދޫން ރާއްޖޭން ބޭރުން މަސް ބޭރުކުރެވޭނެ ނިޒާމް ގާއިމު ކުރެވޭނެކަން ވެސް ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

ނަޖުމީން ވިދާޅުވީ މިއީ ކައުންސިލްގެ ޚިޔާލެއް ކަމަށާއި އަންނަ ހަފުތާގައި މިކަން ރަސްމީކޮށް، ރައީސް އޮފީހަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ށ. ފުނަދު އާއި ފ. ނިލަންދު އާއި ގދ. މާވަރުލު އަދި ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް ނިންމައިފަ އެވެ.