އިލްމުވެރިންނަށް ފާޑު ވިދާޅުވުމަކީ ވަރަށް ނުބައި މެސެޖެއް: އަލީ ޒާހިރު

ރާއްޖޭގެ ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފާޑު ވިދާޅުވާން ފެއްޓެވުމަކީ ވަރަށް ނުބައި މެސެޖެއް ކަމަށާއި މީގެ ސަބަބުން އެ މަނިކުފާނު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިވެ، މިހާރު ހުންނެވި ހާލަތު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާބިތުވާ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބް ރައީސް އަލީ ޒާހިރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރައީސް ޔާމީން ދާދި ފަހުން އިލްމުވެރިންނާ ބެހޭ ގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި ޒާހިރު ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރު ބަލިކަށިވެ އެކަނިވެރިވެ، އެކި މީހުންނާ ޖެހެމުން ގޮސް، މިހާރު އިލްމުވެރިންނާ ޖައްސާލުމަކީ "ވަރަށް ބޮޑު ބައްޔެއް" ކަމަށެވެ.

"އިލްމުވެރިން ވިދާޅު ވަނީ އިލްމުވެރިންގެ މަހަކީ ވިހައެކޭ. އެހެންވީމާ އިލްމުވެރިންނަށް ފާޅުގައި ބަދުބަސް ބުނަން ފެށި ހިސާބުން މި ސަރުކާރުގެ ހާލަތު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހާލަތު ގޮސްފައިވާ މިންވަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ،" ކުނޫޒްގައި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. "އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވެސް އިލްމުވެރިން ތިބޭނީ އަދާލަތު ޕާޓީއާ އެކުގައޭ. އަދާލަތު ޕާޓީން ތާއީދުކޮށްގެން ތިބި ފަޅީގައޭ. މަނިކުފާނަށް ތިޔަ ފުރުސަތު ހޯއްދަވައި ދެއްވުމުގައި ބުރަ މަސައްކަތް ކުރެއްވި ފަރާތްތަކަށޭ ތިޔަ ބަދުބަސް ވިދާޅުވަނީ. އެހެންވީމާ މަނިކުފާނު ތިޔަ ހުންނެވި ހާލަތު ވަޒަން ކުރައްވާށޭ."

ޒާހިރު ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގުޅިގެން ފެށި ކޮންމެ މަސައްކަތަކުން މިހާތަނަށް ކާމިޔާބު އޮތީ ހޯދާފައި ކަމަށާއި އެކަންކަން ސަރުކާރަށް ހަޖަމު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ކުނޫޒްގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން -- މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު

"އެ ކާމިޔާބީ ތަހައްމަލް ނުކުރެވިގެން އެ ކާމީޔާބީގެ ނަތީޖާއަކީ ތިމާގެ އާރާއި ބާރު ނެތިގެން ދިއުންކަން އެނގުނު ހިސާބުން އެއްކަލަ ހުދުމުހުތާރު ސިފަތައް އިސްކުރައްވައި ގާނޫނުން ބޭރުން ކަންކަން ކުރަމުން ދަނީ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޒާހިރު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު އެންމެ ބޮޑަށް ޗާޓް ބޭރުވާން ފެށީ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ހޯދުމުން ކަމަށެވެ.

"...މި ރައީސްގެ ކަންކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން ގެންދާނަން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.