ވިލާގެ އެހެން ތަންތަނުން ވެސް މުވައްޒަފުން މަދުކުރަނީ

ވިލާ ގްރޫޕަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މާލީ ދަތިތަކާ ހެދި، އެތަނުގެ މައި ކުންފުންޏާއި އެ ގުރޫޕުގެ އެހެން ބައެއް ތަންތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ވެސް ވަޒީފާ އިން ވަކި ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.


ވިލާ ގްރޫޕްގެ އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރު ފިނޭންސް ސިމާދު އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވީ މާލީ ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން، ފައިދާ ނުވާ ބައެއް ވިޔަފާރިތައް މަދުކޮށް، މުވައްޒަފުން މަދުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ކުންފުނީގެ ދަށުން ހިންގަމުން އަންނަ، ވީމީޑިއާ އިން ވެސް މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ވަނީ 15 މުވައްޒަފަކު ވަކިކޮށްފަ އެވެ.

ވީމީޑިއާގައި ޓީވީ ސްޓޭޝަނަކާއި ރޭޑިއޯ ސްޓޭޝަނަކާއި އޮންލައިން ނޫހެއްގެ އިތުރުން މެގަޒިނެއް ހިންގާއިރު ޜޭޑިއޯ ސްޓޭޝަންގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ވަނީ ވަކިކޮށްފަ އެވެ. މިހާރު އެ ތަނުން ގެނެސްދެނީ ހަމައެކަނި ވީޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެވެ. އޭގެ އިތުރުން މެގަޒިން ވެސް މި ވަގުތު ނުނެރެން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

ސިމާދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ވިލާ އިން 2015 ގައި މުވައްޒަފުން ވަކިކުރި ވަރަށް މި ފަހަރު ވަކި ނުކުރާނެ އެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަރު މުވައްޒަފުން ވަކި ކުރަން ނިންމާފައިވާ އަދަދެއް އޭނާ ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ.

"އެކި ތަންތަނުން މުވައްޒަފުން އެބަ ވަކި ކުރަން. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން ޔަގީންކަން ދެން ވިލާގެ ދަށުން ހިންގާ އެއްވެސް ރިސޯޓަކުން އާއްމު މުވައްޒަފަކު ވަކި ނުކުރާނެ ކަމުގެ. ބައެއް ސީނިއާ މުވައްޒަފުން ވަކި ކުރިޔަސް ރޫމްބޯއީންނާއި ވެއިޓަރުން ފަދަ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ވައްކެއް ނުކުރާނަން،" ސިމާދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ވިލާ ގްރޫޕްގައި 4،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 2،800 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަކީ ދިވެހިންނެވެ. ވިލާ މެނޭޖްމެންޓްގެ 98 ޕަސެންޓަކީ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނެވެ.

ވިލާ ގުރޫޕު މާލީ ގޮތުން އަނެއްކާ ވެސް އަޑިއަޅާލި އިރު، ޗެއާމަން ގާސިމް ހުންނެވީ ޖަލު ހުކުމެއްގަ އެވެ. ނަމަވެސް ބޭސް ފަރުވާއަށް ޖަރުމަނަށް މިހާރު ވަޑައިގެންފައިވާއިރު އެއީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ކުރެއްވި ދަތުރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އޭނާ އަނބުރާ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ވިލާ ގުރޫޕަށް މާލީ ތާށިކަން ކުރިމަތިވީ، އެ ކުންފުންޏަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަސް ރަށަކާ ގުޅިގެން ހަދާފައި އޮތް ސެޓްލްމެންޓް އެގްރިމެންޓް ބާތިލުކޮށް އެ ތަންތަނުގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 90.4 މިލިއަން ރުފިޔާ (1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ދައްކަން އެންގުމުންނެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި މީރާ އިން ފޮނުވި ދެ ނޯޓިހުގެ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ފައިސާ ނުދައްކައިގެން، ވިލާ ޝިޕިންގެ އިތުރުން ވިލާ ގްރޫޕްގެ އެހެން ހަތަރު ކުންފުންޏެއްގެ އެކައުންޓް ވެސް ފްރީޒްކުރި އެވެ.