އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުތަކަށް އިސްލާހު ގެންނަން މިއަހަރު ހުށަހަޅާނަން: އަނިލް

އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން މިއަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު އަނިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ޕީއެސްއެމްގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި އަނިލް ރޭ ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނަނީ 2013 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އޭރު ނެރުނު ގައިޑްލައިންގައި ހުރި ކަންކަން ގާނޫނުގެ ތެރެއަށް ފައްތަން ކަމަށާއި އެއީ އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބަކަށް މަގުފަހި ކުރާނެ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށެވެ. ގާނޫނުތަކަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅަނީ އެ ގައިޑްލައިންގައި ހުރި ކަންކަމަށް އިތުރު ތަފްސީލުތަކެއް ބޭނުުންވާތީ ކަމަށް އަނިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެ ގައިޑްލައިންގައިވާ ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވާނީ ކަމާބެހޭ ގާނޫނުތަކަށް، އެއީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނާއި އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނަށް ވެސް މި އިސްލާހު ގެނައުމަށް މިހާރު ވާނީ ފަރުމާ ކޮށްފައި،" އަނިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަނިލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ވޯޓާ ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން ހުއްޓުވުމަށް އިތުރު ހަރުކަށި އުސޫލުތަކެއް ވެސް އެ އިސްލާހުތަކުގައި ހިމަނާނެ އެވެ.

ކުރިއަށް އޮތީ މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި އަންނަ އަހަރުގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި، އަނިލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިއަހަރު 45 ބިލެއް މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާނެ އެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ބިލެއްގެ ގޮތުގައި އަނިލް ފާހަގަކުރެއްވީ މަދަނީ އިޖްރާއާތުގެ ބިލެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނައީ މަދަނީ މައްސަލަތައް ކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި، އެ ބިލް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އަނިލް ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ ބިލް ވެސް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިންޝުއަރެންސްގެ ބިލާއި އެސެޓް ރިކަވަރީގެ ބިލަކާއި ރިއަލް އެސްޓޭޓް ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ބިލެއް ވެސް މިއަހަރު ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އަނިލް ވިދާޅުވި އެވެ.