ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޓޭޓް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރާނީ 80 ޕަސެންޓުން: ގާސިމް

މި އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރެއް އެކުލަވައިލަން ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން އަމާޒު ހިފާފައިވާ އިރު، ރިޔާސީ އިންތިހާބުން އިދިކޮޅުން ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓް ކާމިޔާބު ކުރާނީ 80 ޕަސެންޓް ވޯޓާ އެކު ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ގާސިމް ތަމްސީލު ކުރައްވާ އދ. މާމިގިލީގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ޖަލްސާގައި ޖަރުމަން ވިލާތުގައި ހުންނަވައިގެން ދެއްބި ހިތޯބުގައި ގާސިމް ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ފިކުރުތަކުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުއްޓަސް އެންމެންނަށް އެއްބަސްވެވޭ ކެންޑިޑޭޓެއް އިންތިހާބަށް ނެރެވޭނެ ކަމާ ދޭތެރޭ އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

"...މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ އެންމެ މުހިއްމު ގައުމީ ވާޖިބަކީ އަދި މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ދިވެހި ގައުމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު ދިމާވެފައިވާ ނުތަނަވަސް ހާލުން ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސިޔާސީ ފިކުރުތަކަކަށް ވެސް ޖާގަ ލިބޭ ގައުމީ އެއްބައިވަންތަ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުން،" ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ގާސިމް ވިދާޅުވީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންނަށް އުންމީދާއި ދިރުން ގެނެސްދޭނެ ލީޑަރަކު ރައްޔިތުންނަށް ދެއްކުން ކަމަށެވެ.

"ރައްޔިތުންނަށް އެ ބޭފުޅަކަށް ބައިއަތު ހިފަން ފަސޭހަ، އިތުބާރު ކުރެވޭނެ ބޭފުޅަކު މަތިކުރުން،" ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ. "...އަދި ﷲ ގެ ވާގިފުޅާ އެކު އަޅުގަނޑުމެން ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓަކު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ 80 އިންސައްތަ އަށް ވުރެ ވެސް ތަނަވަސް އަގުލަބިއްޔަތެއް ލިބިގެން ދާނެ. އާދެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެންޑިޑޭޓް ހޮވިގެންދާނީ 80 ޕަސެންޓަށް ވުރެ މަތީ ތާއީދެއް ލިބިގެން."

ގާސިމް ރައީސް މައުމޫނާ ސަލާން ކުރައްވަނީ.

ގާސިމް ވިދާޅުވީ އެ ނަތީޖާ ނެރެވޭނީ އިއްތިހާދުވެފައިވާ ހުރިހާ ޕާޓީތަކަކުން ވެސް އިހުލާސްތެރިކަން ކުރިއަށް ނެރެގެން ކަމަށާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ މި މަސައްކަތުގައި ސާބިތުވެ އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

"މި މަސައްކަތުގައި ޒާތީ މަސްލަހަތަށް ވުރެ ގައުމީ މަސްލަހަތު އިސްކޮށްގެން. އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކަށް ވުރެ ގައުމު ބޮޑުކަމާއި ފަރުދީ މަސްލަހަތަށް ވުރެ ގައުމީ މަސްލަހަތު އިސްވާނެކަން ހިތުގެ އަޑިން ގަބޫލްކޮށްގެން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ގާސިމް ވިދާޅުވީ ވަކިވަކިވުމުގެ ނަތީޖާ މީގެ ކުރިން ތަޖުރިބާ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ނަތީޖާގެ ރަހަ ވެސް ރައްޔިތުން ދެކެފި ކަމަށެވެ.

"އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ޔަގީން ކުރަނީ ދެހާސް އަށާރައިގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި ދެހާސް ނަވާރައިގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބާ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތިލާނީ އެ ތަޖުރިބާތަކުގެ އަލީގައި،" ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ. "އަދި އެންމެން އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި. މި ގޮތުގައި ތިބެގެން އަޅުގަނޑުމެން އިންތިހާބާ ކުރިމަތިލައިފި ނަމަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ލާރިން ރައްޔިތުން ފެންވަރުވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ސާބިތު ކަމަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ."