ޑިސެމްބަރު މަހުގެ އުމުރާ ދަތުރުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ކުރާ އުމްރާ ދަތުރުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް، އަންނަ އަހަރުގެ އުމްރާ ދަތުރުތަކަށް އާ ޕެކޭޖުތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.


އެ ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ޑިސެމްބަރު މަހު ކުރާ 15 ދުވަހުގެ އުމްރާ ދަތުރުގެ އަގު ކުރިން އޮތް 34،965ރ ގެ ބަދަލުގައި 29،965ރ އަށް ކުޑަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މި އުމުރާ އަށް ޑިސެމްބަރު 4 ގައި ފުރާއިރު އެނބުރި އަންނާނީ 19 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ހަތަރު މީހުންގެ ގުރޫޕަކުން ރަޖިސްޓްރީކުރާ ނަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް 1،000ރ. ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެ އެވެ. އަދި 10 މީހުންގެ ގުރޫޕެއް ނަމަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް 50 ޕަސެންޓުގެ ޑިސްކައުންޓެއް ދޭން ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނީ 12 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

މި އަހަރު ޑިސެމްބަރުގެ އުމުރާގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމު އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީހުންނާއި އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ބްރާންޗްތަކުން ލިބޭ އިރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް އޮވެ އެވެ.

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނީ ފޯމު ހުށަހަޅާ އިރު މަދުވެގެން 5،000ރ. ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދައްކާ ނިންމަން ޖެހެނީ އޮކްޓޯބަރުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ އުމްރާ ދަތުރު ޕެކޭޖު

އަންނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހާއި ރޯދަ މަހު ކުރާ އުމްރާ ދަތުރަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖެއް ވެސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފަ އެވެ.

މާޗް މަހުގެ ސްކޫލް ބަންދުގައި ކުރާ 10 ދުވަހުގެ އުމްރާ ދަތުުރުގެ އަގަކީ 25،965ރ. އެވެ. އަދި ރޯދަ މަހުގެ ފަހު 15 ދުވަހު ކުރާ އުމުރާގެ އަގަކީ 39،965ރ. އެވެ.

އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނީ މި ދަތުރުތަކަށް ވެސް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓްތަކެއް ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށެވެ.