އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ނުވުމަށް އެދެފި

އެއާޕޯޓްތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ، އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރި ނުވުމަށް އެ ކޮމާންޑުން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.


ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިވެފައިވާ މި ދުވަސްވަރު، އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީން އާންމު ކުރި ސާކިއުލާއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ކޮމާންޑަކީ ގައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ބަޔަކަށްވާތީ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސް ކުރާ ކަމަށެވެ.

"ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ވައިގެ ބަނދަރުތަކުން ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންނާއި މަތިންދާ ބޯޓްފަަހަރާއި މުދަލާއި އަދި ޖުމުލަކޮށް އެއާޕޯޓްތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެ އިސް ދައުރާއި ޒިންމާ އަދާކުރާ ފަރާތް ކަމަށް ވާތީ މި ކޮމާންޑުގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއް ނޫން ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ." ސާކިއުލާގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ސިވިލް ސާވިސް ގަވައިދުގައި މުވައްޒަފުންގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ސިޔާސީ ތައައްސުބުން އެއްކިބާ ވުމަށާއި ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހުމަށް ވެސް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެ އެވެ.

އެ ގަވައިދު ބުނާގޮތުން ރަސްމީ ގަޑި ފިޔަވާ އެހެން ވަގުތުތަކުގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ އެވެ. ނަމަވެސް ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ސިޔާސީ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އެ ގަވައިދު ބުނާގޮތުން މަނާ ކަމެކެވެ.