އެންދަމަން ފައިބައި އުޅުނު މީހަކަށް މިޔަރެއް ހަމަލާ ދީފި

އއ. މަޑޫގަލި ރިސޯޓު ކައިރީގައި އެންދަމަން މޫދަށް ފައިބައި އުޅުނު މީހަކަށް ރޭ މިޔަރެއް ހަމަލާދީފި އެވެ.


އެ ހާދިސާގައި ޒަހަމްވީ ހދ. ވައިކަރަދޫ، މުހައްމަދު ސޯލިހު، 52، އެވެ. އޭނާ އެންދަމަން މޫދުގައި އުޅުމަށް ފަހު އެނބުރި ދޯންޏަށް އަރަނިކޮށް، މިޔަރު ހިފީ އޭނާގެ ވައަތު ފައިގަ އެވެ.

އޭނާ މަހަށް ދާ މަނަސް ދޯނީގެ ކެޕްޓަން މުހައްމަދު ވަހީދު ބުނީ، ސޯލިހުގެ ފަޔަށް މިޔަރު ހަމަލާ ދިނީ މޫދުގައި އުޅުމަށް ފަހު މައްޗަށް އަރަނިކޮށް، އޭނާގެ ފަހަތުން އައިހެެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އަށް މާ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ވަހީދު ބުންޏެވެ.

"މޫދުން މައްޗަށް އަރަނިކޮށް، އެ މިޔަރު ފަހަތުން އައިސް ސޯލިހަށް ހަމަލާ ދިނީ. އުކުޅަހުން އޭނާ އަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު އިތުރު ފަރުވާ އަށް އޭޑީކޭ އަށް ގެނެސް އެކްސްރޭ ނަގާފައި ޑޮކްޓަރު ބުނީ ސީރިއަސް ކަމެއް ނެތޭ. އެހެންވެ ޒަޚަމްވި ތަން ފަހައި ބޭސް އަޅާފައި މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި،" ވަހީދު ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ ސޯލިހުގެ ވައަތު ފައިގެ ހަތަރު ތަނެއް ޒަޚްމަވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ހުރި ޒަޚަމްގެ ފުންމިނުގައި އެއް އިންޗި ހުރި ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޓޫރިސްޓުންނާ އެކު ފަތިހު މަހަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް މިދިޔަ އަހަރު ވެސް މީހެއްގެ އަތަށް މިޔަރެއް ހަމަލާދީފައި ވެ އެވެ.