ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހއ. ހޯރަފުށީގައި ތަރައްގީކުރާ އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.


ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ޒިޔަތު ވިދާޅުވީ 1.2 ކިލޯ މީޓަރުގެ ރަންވޭއަކާ އެކު ހޯރަފުށީގައި ހަދާ އެއާޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމަން ޖެހެނީ 203 ދުވަހުން ކަމަށެވެ.

ހޯރަފުށީގައި އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ބިން ނެތުމުގެ ސަބަބުން، އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އެ ރަށުގެ ހުޅަނގުގައި އޮންނަ ފަޅެވެ. އެ ފަޅުން ހިއްކާނީ ހޯރަފުށީގެ ހުޅަނގުން ތިން ވަނަ އަށް އޮތް މާފިނޮޅު ކިޔާ ފަޅުރަށުގެ ހުޅަނގަށް އޮތް ސަރަހައްދެވެ. އެއީ ރަންވޭ އަށް ބޭނުންވާ ބިމެވެ. އަދި ޓާމިނަލާއި އެއާޕޯޓަށް ބޭނުންވާ އެހެން އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމަށް، މާފިނޮޅުގެ އުތުރު ފަރާތު ފަޅުތެރެއިން ވެސް ވަކި ބައެއް ހިއްކަން ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

މާފިނޮޅު ހިއްކައިގެން ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރާ އިރު، އެ އެއާޕޯޓް އޮންނާނީ ހޯރަފުއްޓާ ނުގުޅި އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެއްގަމުން ދަތުރު ކުރެވޭ ގޮތަށް، މާފިނޮޅުން ފެށިގެން ހޯރަފުއްޓަށް މަގެއް ހިއްކުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމަށްޓަކައި ވެލި ނަގަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެ އަތޮޅު ތަކަންދުއާ ކައިރި ހިސާބަކުންނެވެ.

ޒިޔަތު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މާފިނޮޅުގެ ބިން ހިންމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެމްޓީސީސީން މިދިޔަ އަހަރު ހޯދި ކޮންނަބޯޓު، މަހާ ޖައްރާފުންނެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 64 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 16 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.