ޚަބަރު / ހއ. ހޯރަފުށި

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ބިން ހިއްކޭ ގޮތް ނުވެގެން ކޮންނަ ބޯޓު ގެންގޮސްފި

ހޯރަފުށީ އެއް ފަޅެއްގައި އޮންނަ މާފިނޮޅު: އެއާޕޯޓް ހަދަނީ ހިއްކައިގެން އެ ރަށް ބޮޑުކުރުމަށް ފަހު

ހއ. ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓް ހަދަން ބިން ހިއްކުމަށްޓަކައި ގެންދިޔަ "މަހާޖައްރާފު"، މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު އޮތުމަށް ފަހު ހިއްކޭ ގޮތް ނުވެގެން، ތ. އަތޮޅަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

ހޯރަފުއްޓާ އެއް ފަޅެއްގައި އޮންނަ މާފިނޮޅުގައި ހަދާ އެއާޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކޭ ގޮތް ނުވީ، "މިހާރު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެމްޓީސީސީގެ ބިޔަ ކޮންނަބޯޓު އަޅާފައި އޮންނަން ޖެހުނު ހިސާބުގެ ގޮތުން އެކަން ކުރެވޭ ގޮތް ނުވެގެންނެވެ. ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ކޮންނަ ބޯޓުގެ ހޮޅި ގުޅާފައި ބާއްވަން، ރާޅުބާންޏާއި އޮއިގެ ސަބަބުން، އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިވީ އެވެ.

ތ. ގުރައިދޫގެ ބައެއް ހިއްކަން މަހާޖައްރާފު އެ އަތޮޅަށް ފުރީ އޯގަސްޓް 20 ގަ އެވެ.

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މި ދައުރަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދެކެވެ.

އެއާޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކަން ދިމާވި ހުރަސްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ރަސްމީ ބަހެއް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފަށަން އެ ރަށުގައި މިދިއަ މަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ޒިޔަތު ވިދާޅުވީ 1.2 ކިލޯ މީޓަރުގެ ރަންވޭއަކާ އެކު ހަދާ އެއާޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް 203 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 64 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 16 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކަން ޖެހެ އެވެ.

ހޯރަފުށީގެ އުތުރުގައި އޮންނަ މާފިނޮޅުގައި ތަރައްގީކުރާ އެއާޕޯޓާއި ހޯރަފުށި ގުޅާލަނީ ހިއްކައިގެން ހަދާ މަގަކުންނެވެ.

އެކަމަކު އެ ހުރިހާ ބިމެއް ހިއްކަން އަލުން މަހާޖައްރާފު ހޯރަފުއްޓަށް ދާނީ ކޮން އިރަކުކަމެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ.

52 ކޮމެންޓް, 118 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 17%
icon sad icon sad 56%
icon angry icon angry 27%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ކަކުނިބޯ

29 August 2018

1,722,225.60÷000'000'64 ޖަވާބަކީ 37 ރުފިޔާ 16 ލާރި އަކަފޫޓަކަށް ..ބުނަން މިއުޅެނީ މައުމޫނު ހުޅުމާލެހިއްކީ ހައިމާކުން އަކަފޫޓެ 7 ރުފިޔާ ބަޔަށް ރައީސް ނަޝީދު ހިއްކީ އަކަފޫޓެއް 3 ރުފިޔާ ބަޔަށް ބޮސްކާލިސް އަށް ދީގެން އަދި މިވެރިން ހުޅުމާލެ ފުރަތަމަހިއްކީ ބޭރު ކުންފުންޔަކަށް ދީގެން އަކަފޫޓެއް 16 ރުފިޔާ އަށްވުރެދށްކޮށް އެވަރުންވެސް އެންމެއަގުބޮޑު އަދި ކޮބާ މިވަރުންވެސް ހިއްކާފަ ދިވެހިންނަށް މީގެންތަނެއް ލިބެނީ ރަނުގެ އަގުގައި އަދިވެސް ވިސްނޭބާ

The name is already taken The name is available. Register?

falaku ain

28 August 2018

ހޯރަފުށްޓަށް އަވާމެންދުރެއް. ގުރައިދުއަށް ހުވަފެނެއް!

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަން ޒަކީ

28 August 2018

ބަލަ ގެސްޓު ހައުސްތަކާއި ފަތުރުވެރިންނަށް ރީތި ގޮނޑުދޮށެއް ބާއްވާފަ ސިޕްލޭން ޓަރމިނަލް އެއް އެޅުމަކީވެސް ހަމަ ތަރައްޤީއޭ! ރަޢީސް ޔާމީން އަކީ ދުރުވިސްނައިގެން ކަންކުރާ ރަޢިސްއެއް!

The name is already taken The name is available. Register?

ހުސްނު

28 August 2018

ބޮއްކުރާ އަލަން ޓާމިނަލެއް އެންމެފަހުން ހަދާނީ ދުރުވިސްނިގެން ގޮސް

The name is already taken The name is available. Register?

ޖެމް

28 August 2018

ބޮސްކާލިސް އިން 2 ދުވަހުން ހިއްކާލި ހުޅުލޭ އެއާޕޯޓް. ޖައްރާފު އަކީ ހަމަ އެވަރު އުޅަނދެއް. ކީއްވެ 203 ދުވަސް ނަގަނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ހައްޤުބަސް.

28 August 2018

ޖައްރާފަކީ އެއާ ގާތްކުރާ ވަރުގެ އުޅަނދެއްވެސް ނޫން ބޮސްކާލިސް އިން ބޭނުން ކުރީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ވެސް ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ޑްރެޖަރު.. ޖައްރާފަކީ މި ސައުތު އޭޝިއާ ރީޖަންގަ އެންމެ ބޮޑު އެކަމު ދުނިޔޭގެ ޓޮޕް 25 ގަ ވެސް ނޭނގެ ހިމެނޭކަމެއް.. ވާނުވާ ބަލާފަ ކޮމެންޓުކުރޭ

The name is already taken The name is available. Register?

falaku ain

28 August 2018

ގައިމުން ނޫސްތަކުގައި ލިއުނު އެއީ މުޅިދުނިޔެއަށް ބެލިކަމުގައިވިއަސް މިސާލެއްނެތްފަދަ ވަރުގަދަ މޮޅު ޖައްރާފެކޭ. މެލޭޝިޔާއިންނާއި ސިންގަޕޯރުންވެސް އެއަށް މިހާރުވެސް ބިންހިއްކައިދުމުގެ އޯޑަރު ދީފައިވާ މަހާ ޖައްރާފެކޭ. ފަހަރުގައި ވެދާނެދޯ މަހާރާޖާ ލާރިކޮޅު ޖީބަށްލާފައި ޖައްރާފެއްގެ ގޮތަށް ހަދާފައިއޮތް ފެންފަޅޮލަކަށްވެސް. އެހެންވީމާތާ ތިލަފަޅެއް ނުހިއްކިގެން ރޮއިގަތީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހައްޤުބަސް.

29 August 2018

މޮޅު ވުމާ ބޮޑު ވުމާ އެ ތަފާތު ދެކަމެއް..ޖައްރާފު މޮޅު އަދި މި ސަރަހަށްދުގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮޕަރ ސަކްޝަން ޑްރެޖަރ އެކަމު އެއީ ބޮސްކާލިސްގަ އޮންނަވަރުގެ ބިޔަ އެއްޗެއް ނޫން.. ކޮން ނޫހެއްގަ އޮތީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޑުރެޖަރޭ؟؟ އެވަރު އެއްޗެއް ބަންނަންދާ ހަރަދު އިންޓަރނެޓުން ސާރޗްކޮށްފަ ވާހަކަ ދެއްކުން އެދެން

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަނު32

28 August 2018

އެހެންނޭ ވާނީ ހޯރަފުށީ މީހުން މާބޮޑަށް އެމްޑީޕީ ވެގެން އުޅޫނީމަ... ޔާމީނު އެއަރޕޯޓް އޮފަރ ކުރީ ވޯޓު ދޭ މަތިން.. މިހާރުވެސް ބޮޑާ ހާކަން ފެށީމާއި ވާނީ ތިހެން.

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަން ޒަކީ

28 August 2018

ހާސްނުވާށެވެ! ފަޅުނުހިއްކޭނަމަ ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް އެއްހަދާ، ސީދާ ރަށުގެ ރީތި ރީތި ދޮންވެލި ގޮނޑުދޮށަށް ރައްޔިތުން ފައިބާ ވަރުގެ ރިތި ވޮޓަރ ރަންވޭ އެއް ހެދޭނެއެވެ. ދިރުމެއް އޮތިއްޔާ އުންމީދެއް ވެއެވެ! މިއީ ވިސްނުންތެރި ރަޢީސް އެކެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހުސްނު

28 August 2018

ނޯއެއާޕޯޓު ނޯވޯޓު،

The name is already taken The name is available. Register?

ހެހެހހެހެ

28 August 2018

އަދިވެސް ވޯޓު ދޭންވާނީ ޔާމީނު އަށް.... މުޅިން ވެސް އޮޅުވާލުން..

The name is already taken The name is available. Register?

ދަތްއަދުރޭ

28 August 2018

އޭއްޗެކޭ މީއްޗެކޭ ކިޔާފައި ވޯޓު ހޯދަން ޖެއްސި ސްޓަންޓް އަތަށް ގޮވީ! ހުސް މިކަހަލަ ފޭކު ތަރައްގީ ގެންނާނީ!

The name is already taken The name is available. Register?

ހަބޭސް2020

28 August 2018

ތ. ގުރައިދޫ މީހުންގެ ލޮލުގައި އަންދުންއަޅުވަން ވެގެން މަހާޖައްރާފް ގެންދިޔައި

The name is already taken The name is available. Register?

މަހަށްދަގަ.

28 August 2018

ކޮންމެ އިންތިޚާބަކަށް ހިކޭ އެއަރޕޯޓެއްތީ.. ތިހެން ލައްކަ ދަޅަ ދެއްކިއްޖެ ރައްޔިތުން ގުނބޯ ނުހެއްދޭނެ އަބަދަކު. އިހުލާސްތެރިކަމެއް ހުރިނަމަ އިންތިހާބަކަށް މަހަކަށް ވީމަ އައިސް ތިޔަ ހަޑިއެއް ހޭވީ ކީއްވެ؟ 3 ވަނައަށް އަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤު ލިބިފަ އޮތް އަތޮޅުކަން އެނގި މިތަނަށް އިސްކަން ނުދީ ބައެއް އަތޮޅުތަކުގަ ދެ ތިން އެއަރޕޯޓް އަޅާއިރު ކޮބާ ހަމަ ހަމަ ކަމާ އިންސާފު؟ އޭގެ ބަދަލު ހިތި ގޮތަކަށް ފެންނާނެ 23 ވަނަ ދުވަހު.. ޝައްކެއް ވަސްވާހެއް ނެތް

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454