މިނިވަން އިންތިޚާބަކަށް ހުރަސްއަޅާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅުއަޅަން ޖެހިދާނެ: އެމެރިކާ

ރާއްޖޭގައި މި މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވަމުން އަންނައިރު ވެސް ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތައް ގެއްލެމުން ދާތީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާއި ޑިމޮކްރަޓިކް މިނިވަން އިންތިޚާބަކަށް ހުރަސްއަޅާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް އެމެރިކާއިން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.


އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ރޭ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ރާއްޖޭގައި ހަޔަމާއި އިންސާފުން ބޭރުން ޖަލަށް ލާފައިވާ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން މިނިވަންކުރުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުން ގޮވާލައި ގޮވާލުމަށް އެމެރިކާއިން ވެސް ތާއީދުކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފުރިހަމަ މިނިވަން ދިނުމާއެކު، ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުވަ މީހަކު މިނިވަންކުރުމަށް އެ ކޯޓުން ފެބްރުއަރީ 1 ގައި ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ވެސް އެމެރިކާ އިން ވަނީ އަނެއްކާވެސް ގޮވާލައިފަ އެވެ.

އެމެރިކާއިން އިންޒާރު ދީފައި މި ވަނީ އެ ގައުމުގެ ސިއްރު ލިޔުންތަކެއްގައި، ރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށް ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އިން ފެތުރި ޚަބަރެއް ދޮގުކޮށް ބަޔާނެއް ނެރުމަށް ފަހުގަ އެވެ. ލަންކާގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީން ބުނީ އެ ޚަބަރު ގެނެސްފައި ވަނީ ބަޔަކު ހަދާފައިވާ ފޭކް ލިޔުންތަކަކާ ހަވާލާދީ ކަމަށެވެ.

ފެބްރުއަރީ 1 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ނެރުނު އެ އަމުރާ ގުޅިގެން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށް، އޭރުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ހައްޔަރުކޮށް އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ބަދަލުގައި އެހެން ދެ ފަނޔާރަކު އެ ކޯޓަށް ވަނީ އައްޔަންކޮށްފަ އެވެ. އަދި ފެބްރުރީ 1 ގެ އަމުރުގައި ހުރިހާ ބައިތަކެއްހެން ވަނީ ބާތިލްކޮށް އަލުން އަމުރެއް ނެރެ އެވެ. އަދި އެ އަމުރަކީ ރިޝްވަތު ދީގެން ނެރުނު އަމުރެއް ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އެކަމާ ގުޅިގެން، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ރިޝްވަތު ދިން ކަމުގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް މިހާތަނަށް ސާބިތެއް ނުވެ އެވެ.

އެމެރިކާއިން ބުނީ ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިނިވަންކަންދީ ފަރުދުންގެ އަސާސީ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމާ އެކު މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަކީ ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތް ހާމަކޮށްދޭން އޮތް ފުުރުސަތު ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚުގައި، މި މަހު 23 ވަނަ ދުވަހު އިންތިޚާބު ބޭއްވުން ރާއްޖޭގެ މުސްތަގުބަލަށްޓަކައި ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުންޏެވެ. ބަޔާން ނިންމާލާފައި ވަނީ ރާއްޖޭން ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތައް ނައްތާލައި މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ހުރަސްތައް ކުރިމަތިކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެމުންނެވެ.

އެމެރިކާއިން މި އިންޒާރު ދީފައި މި ވަނީ ޔޫރަޕިއަން ޔުނިއަން (އީޔޫ) އިން ވެސް މިގޮތަށް އިންޒާރު ދީ ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ. އެމެރިކާ އާއި އީޔޫ އިން ވެސް އިންޒާރު ދެނީ ރާއްޖެއަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި، ގާނޫނު އަސާސީ އާއި ގާނޫނީ އިމުގެ ބޭރުން މަސައްކަތްކޮށް ޑިމޮކްރަސީއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރުދުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށެވެ.