ޚަބަރު / އަހުމަދު ރިލުވާން

ރިލްވާން ގެއްލުުނު މައްސަލަ ފުރިހަމައަށް ތަހުގީގުކުރަން އެމެރިކާއިން ގޮވާލައިފި

ރިލްވާން: އޭނާ ވަގަށް ނެގީ ދިރިއުޅޭ އެޕާޓްމެންޓް ކައިރިން.

މިނިވަން ނޫހުގެ ކުރީގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުނު މައްސަލަ ފުރިހަމައަށް ތަހުގީގުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވިދާޅުވީ ރިލްވާން ގެއްލުނުތާ ދެ އަހަރު ފާއިތުވެއްޖެ ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ފުރިހަމައަށް ތަހުގީގުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް ޖާގަ ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

މަރުގެ އިންޒާރުތަކަކަށް ފަހު، މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ "ގެއްލުނީ" ހުޅުމާލޭގައި އޭނާ ދިރިއުޅޭ އެޕާޓްމެންޓުންނެވެ. ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގި އެފަދަ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާ އަށް މިއަދު ދެ އަހަރު ފުރުނުއިރު ވެސް އެ މައްސަލަ ކޮޅެއްގައި ނުޖެހެ އެވެ. ރިލްވާނަށް ވީ ގޮތެއް، އަދި އޭނާ ވަގަށް ނެގި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭއިރު އެކަން ކުރީ ކޮން ބަޔަކު ކީއްވެ ކަމެއް، ދުނިޔޭގައި ހުރި ކަމެއް ވެސް މިހާތަނަށް ހޯދިފައެއް ނުވެ އެވެ. މިއީ، ހައްތާ ވެސް ފުނިޖެހިފައި ހުރި ސުވާލުތަކެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ބުނެފައި ވަނީ ރިލްވާން ގެއްލުމުގެ ކުރިން ބަޔަކު އޭނާއަށް ފާރަލި ކަމަށެވެ. އަދި އޭނައަށް ބަޔަކު ފާރަލަމުންދިޔަ ވީޑިއޯއެއް ފުލުހުން އާއްމުކޮށްފައިވެ އެވެ.

19 ކޮމެންޓް, 74 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 85%
icon sad icon sad 3%
icon angry icon angry 12%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ފާތުން

09 August 2016

އެމެރިކާ އަކައް ނުފެނޭތަ އިޒުރޭލް އިން ދުވާލަކު10 މީހުން ފަލަސް ތީނުން ވަގައްނަގާ

The name is already taken The name is available. Register?

ޙާލިދު މިޝާއީލް

09 August 2016

ކޮބާތޯ އިހައްދުވަހު އިރާންގަ ދަންޖައްސާ މަރާލެވުނު ނިއުކުލިއަރސައިންޓިސްޓް.އޭ ނަގެ މައްސަލަ ބަލަން އުޅެބަލަ.. ތި އެމެރިކާގެ ސީ.އައި.އޭ އިން އޭނަ ވަގައްނަގައިގެން ގެންގޮސް އޭނައަތުން އިރާންގެ ނިއުކުލިއަރ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ފަހު. އޭނަ ދޫކޮއްލުމުން އިރާން އިން ބެލީ އޭނަޔަކީ ގައުމަށް ގައްދާރުވި މީހެއްކަމަށް.. އެއްމެ ފަހުން އޭނަ ދަންޖައްސާ މަރާލެވުނީ.. ދުނިޔޭގަ މިފަދަ މީހުން ވަގައްނެގުމުގެ ޖަރީމާ ހިންގުމުގެ އެއްމެ ކުރީގަ އުޅެނީ އިޒްރޭލުގެ މޮސާޑު އާއި އެމެރިކާގެ ސީ.އައި.އޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

މަތާރަންފިލާ

09 August 2016

އެމެރިކާމީހުން އަފްޣާނިސްތާނާ އިރާގާ އޮޅިގެން ބަޑިޖަހާ މަރާ ކަޅުމީހުންނާ މޮޔައިންކަމަށް ހެދިގެން މީހުން މަރާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރަން އަމިއްލަ ގައުމަށް ގޮވާލާފަ އެހެން ކަންކަމާ އުޅެންވީނު. މީހުން ގެއްލުވާލުމުގައިވެސް އެންމެ ކުރީގަ އުޅޭ ގައުމަކީ އެމރެިކާ. އެންމެ ގިނައިން މުސްލިމުންގެ ގައުމުތަކަށް ނުހައްގުން އަރައިގަންނަ ގައުމަކީވެސް އެމެރިކާ. އެކަންތައްތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށް އެމެރިކާ ސަފީރަށް ގޮވާލަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ވަސީމް

09 August 2016

މި ތިބަގަމާރުން ނަށް ބަޔަކު އެއްޗެކޭ ބުނެފިޔާ ހީ ވަނީ ލޮލަށް މިރުސް އަޅައިގެން އުޅޭ ބައެއް ހެން

The name is already taken The name is available. Register?

ޝޭންޕް

09 August 2016

ކެނެޑީގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކޮށްފިންތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޟައިކް

09 August 2016

އެމެރިކާއިން އަފްގާނިސްތާނުގައި މަރާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަ ފުރަތަމަ ބަލަބަ އަދި އެކިގޮތްގޮތުން ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަވެސް ބަލަބަ

The name is already taken The name is available. Register?

ލިލީ

09 August 2016

ތީ މުޅިން ތަފާތު ދެކަމެއް ދޯ. ރިލްވާން ގެއްލުނު މައްސަލަ ބަލަން ގޮވާލާއިރަށް ސަރުކާރާއި މިސަރުކާރަށް ތާއިދުކުރާ މީހުން އެހޭ ހާސްވާން އެޖެހޭ ސަބަބަކީ ކޮބާބާ؟ ރިލްވާން އަކީ ދިވެހި ރައްޔިތެއް، ބައެއްގެ ދަރިއެއް، ކޮއްކޮއެއް، ބޭބެއެއް....ދެ އޭނައަށް ވީގޮތް ބެލުމުން ކާކަށް ކޯއްޗެއްބައި މިގެއްލެނީ، އަދި އެކަމަށް ހުރަސް އަޅަންވީ ކީއްވެގެންބާ؟ މިހުންނަނީ ބޮޑެތި ސުވާލު، އެއްވެސް ސަރުކާރުވެރިއަކަށްވެސް ޖަވާބު ދޭން ނުކެރޭވަރުގެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ދޮންބެ

09 August 2016

އެމެރިކާއިން އަފްގާނިސްތާނުގައި މީހުން މެރުމަކީ ރާއްޖޭގައި މީހުން ވަގަށް ނަގަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން

The name is already taken The name is available. Register?

ކަޅުކޮއެ

09 August 2016

ފަލަސްތީނު އަދި އިރާގުގެ ކުށެއްނެތް އެތަށް ބަޔަކު މަރާ ޗިސްޗިސްކޮށްފަ މީ ކޮންބައެއްތޯ...

The name is already taken The name is available. Register?

Ibrahim

09 August 2016

ސައްދާމް ހުސޭންގެ މައްސަލައާއި އިރާގަށް އެމެރިކާ އަރައިގެން ހިންގި ޤަތުލްއާމްގެ މައްސަލަ ތަހްގީގްކުރުމަށް ގޮވާލަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ޖުހާ

09 August 2016

އިރާގުގައި ފަނާކުރަނިވި ހަތިޔާރު ހުރިކަމަށް އެމެރިކާ އިން އދ ގައި ދޮގު ހަގާގެން އިރާގުގެ ރައްޔިތުން މަރާ މުޅިއިރާގު އެއޮތީ ސުންނާފަތިކޮށްލާފާ. ހުރިހާކަމެއްނިމުނީމާބުނީ އިރާގުގާ އެފަދަ ހަތިޔާރެއްނެތްކަމަށް އެހެންކަމުން މިމައްސަލަ ފުރިހަމައަށް ތަހުގީގު ކޮށް އެމެރިކާއަށް ހައްގު އަދަބު ދިނުމަށް އދ ގެ ސެކެއްޓެރީ ޖެނެރަލަށް ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ފަރާތުން ގޮވާލަން. މިމައްސަލަ އދ އަށް ހުށަހަޅާދިނުމަށް އަތުލް ކެޝަފަށްވެސް އިލްތިމާސްކުރަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ފަޅުވެރިން

09 August 2016

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖޯން ކެނެޑީ އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ ހާދިސާ ތަޙްޤީޤުކުރަން އަހަރެމެން ގޮވާލީމާ އޮންނާނީ ވަށައިޖެހިފައި. އަދިވެސް އެކަމުގެ އަޑީގައި ތިބި ބައެއް ނޭނގޭ. ހާދިސާ ހިނގިފަހުން މިހާރު 53 އަހަރުވެއްޖެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454