ހައުސިންގެ އިވެންޓްތަކެއް ބާއްވަން އެއް ކުންފުންޏަކަށް 17 މިލިއަން ރުފިޔާ!

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ އިވެންޓްތަކެއް ބާއްވަން 17 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އޮޓޯ ކްރިއޭޓިވް އަށް ދިންކަން އެނގޭ ލިއުންތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ލީކުވުމާ އެކު، އިވެންޓް މެނޭޖްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.


ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހާމަކުރި އެއް ލިއުމުން އެނގޭ ގޮތުގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ 18 އިވެންޓެއް ބާއްވަން މި އަހަރު އޮޓޯ ކްރިއޭޓިވް އަށް ދިން އިރު އޭގެ ޖުމްލަ އަގު 17.3 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރަ އެވެ.

އެންމެ ބޮޑު އަގެއްގައި ކޮށްފައި ވަނީ 1.4 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ލ. އަތޮޅުގައި ބޭއްވި އިވެންޓަކާއި ނ، ރ، އަދި ޅ. އަތޮޅުގައި ބޭއްވި އިވެންޓްތަކަށް ހޭދަކުރި 1.6 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. އެއީ ސީދާ ކޮން އިވެންޓްތަކެއް ކަމެއް އެ ލިއުމުގައި އެނގޭކަށް ނެތެވެ.

ސިނަމާލެ ބްރިޖް ހުޅުވުމުގެ އިވެންޓާއި ބްރިޖްގައި ބޭއްވި ކައިވެނި ހަފުލާތައް ވެސް އިންތިޒާމްކުރީ އޮޓޯ ކްރިއޭޓިވްގެ ފަރާތުންނެވެ.

ޖުމްލަ 17 މިލިއަން ރުފިޔާ ޖެހޭ އެ ހުރިހާ އިވެންޓްތަކެއް އެއް ކުންފުންޏަކަށް ދިނީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލު ދެންނެވުމުން ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އެއީ ބިޑް ކުރުމަށް ފަހު "ރިޓެއިނާ ބޭސިސް"ގައި ހަވާލުކުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށެވެ.

އިވެންޓް މެނޭޖްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ރިޓެއިނާ ބޭސިސް ކަމަށް ބަލާފައި ވަނީ ވަކި މުއްދަތަކަށް މަސައްކަތް ކޮށްދޭ ގޮތަށް މަހަކު ވަކި އަގެއް ދިނުމުގެ އިތުރުން ބާއްވާ އިވެންޓްތައް، މާކެޓް ރޭޓަށް ވުރެ ދަށް އަގެއްގައި، ކޮށްދިނުމަށެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި އޮޓޯ ކްރިއޭޓިވްއާ އެކު ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދެ އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހެދީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކޮންމެ މަހަކު އެ ކުންފުންޏަށް މިނިސްޓްރީން ވަކި ފީއެއް ދެ އެވެ.

މާ ބޮޑު އަގުތަކެއް، މަސައްކަތްތައް ދެ ތިން ކުންފުންޏަށް

އެކަމަކު އިވެންޓް މެނޭޖްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނާ ގޮތުގައި ލީކުވި އަގުތަކަށް ބަލާއިރު އޮޓޯ ކްރިއޭޓިވް އިން އިންވޮއިސް ކޮށްފައި އެވަނީ ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އަގުތަކެކެވެ. އެހެންކަމުން އެއީ ރިޓެއިނާ ބޭސިސްގެ އުސޫލަށް ފެތޭނެ ކަމެއްތޯ، ބައެއް ބޭފުޅުން ސުވާލު އުފެއްދެވި އެވެ.

އިވެންޓް މެނޭޖްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް އެހެން ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި މި ސަރުކާރާއި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރަނީ އޮޓޯ ކްރިއޭޓިވްގެ އިތުރުން އެހެން ދެ ކުންފުންޏަކާ އެވެ. އެކަމަކު ހަވާލުކުރަނީ ބިޑްކޮށްގެން ކަމަށް ބުންޏަސް، އެއީ ތަފްސީލުކޮށް އެންމެންނަށް އެނގޭ ގޮތަށް ކުރާ ބިޑެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް، ނަން ނުޖަހާ ގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކެވި ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިސާލަކަށް [ނަން އުނިކޮށްފައި] އިއުލާންކޮށްފާނެ ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދަން. އަޅުގަނޑުމެން ނުދާނެތާ ކޮންސަލްޓެންޓެކޭ ބުނެގެންނެއް. އެކަމަކު ފަހުން މި އެނގެނީ އެއީ ލައިޓިންގެ މަސައްކަތާއި މިވެނި ތަނެއް ތައްޔާރުކުރަންކަން،" އެއް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މި ސަރުކާރުން ފޭވާކުރާ ދެ ތިން ކުންފުންޏަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރަން އޯޕަން ބިޑް ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން ވެސް އަޑިން އެހެން ކަންކަން ރާވާފައި ހުންނަ ކަމަށް، ދާއިރާގެ ބައެއް މީހުން ބުނެ އެވެ. އެގޮތުން މިސާލެއްގެ ގޮތުން އެކަކު ބުނީ ބޮޑު އިވެންޓެއް ބާއްވަން ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއަކުން ވަކި ދުވަހެއް ކަނޑައަޅާފައި އެކަން އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތަށް ކުރިއާލާ އަންގާ ކަމަށެވެ. އޭރު އެ މީހުން ތިބެނީ، އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި، އިވެންޓަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ތައްޔާރުކޮށްގެންނެވެ.

"މިސާލަކަށް ހަތަރު ދުވަހުން ފުލްކޮށް މަސައްކަތްކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރެވޭ އިވެންޓެއް. އަޅުގަނޑުމެން މި ޖެހީ ބިޑްގައި ހަތަރު ދުވަސް. އެކަމަކު އެއްކަލަ ދޭން ބޭނުންވާ ކުންފުނި މި ޖަހަނީ އެއް ދުވަސް. ދެން ފަހުން މި އެނގެނީ އިވެންޓް ބާއްވާކަން އަނެއް ދުވަހު. އަޅުގަނޑުމެންގެ ބިޑް ކެންސަލްވާނެ ނޫންތޯ ހަތަރު ދުވަސް ޖަހާފައި އޮތުމުން،" އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެފަދަ މަކަރު ހެދުންތަކުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ވަކި ބަޔަކަށް ފައިދާތަކެއް ހޯދައިދެނީކަން، އެ ދާއިރާގެ މީހުން ބުނެ އެވެ.

"މި ސަރުކާރުން ކަންތައް ކުރި ގޮތުން އަސްލު މި ދާއިރާ [އިވެންޓް މެނޭޖްކުރުން] ފުނޑާލާފައި ވަނީ،" ނަން ނުޖަހާ ގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކެވި ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ސަރުކާރު ކުންފުންޏަކަސް، ނުވަތަ އޮފީހަކުން ބިޑެއް ހުޅުވާލިޔަސް މިހާރު އެ ދެތިން ކުންފުނި ނޫނީ ނުދާނެ. އެނގޭވިއްޔަ އެހެން ބަޔަކަށް ނުލިބޭނެކަން."

އަގު ބޮޑުވީ އައުޓްސޯސް ކުރުމުން

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ އިވެންޓްތަކާ ހަވާލުވި އޮޓޯ ކްރިއޭޓިވްގެ އެއް ހިއްސާދާރު ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ޝަމްހީދު ވިދާޅުވީ އެ ކުންފުނިން އިވެންޓްތައް ބާއްވަނީ މަސައްކަތްތައް އައުޓް ސޯސްކޮށްގެން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އިވެންޓްތައް ބާއްވައިގެން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދޭ ފައިސާގެ 70 ޕަސެންޓް ދަނީ މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މީހުންނަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އިވެންޓްގެ އަގު މި ހަދަނީ އިވެންޓް އޮންނަ ތަނާއި މޫސުމާ މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ބެލުމަށް ފަހު. ކޮންމެ އިވެންޓެއް ބާއްވަން ބިޑްކުރަން ދަތިވާނެތީ ސަރުކާރުން މި އޮންނަނީ ރިޓެއިނާ ބޭސިސް އުސޫލުން ދީފައި،" ޝަމްހީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެ އުސޫލު އޮތުމުން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ހިލޭ ކުރެވޭނެ މިނިސްޓްރީއަށް. ފައިސާ އާއި ވަގުތުގެ ގޮތުން ވެސް."

އެކަމަކު ޝަމްހީދުގެ އެ ވާހަކަ، އެ ދާއިރާގެ އެހެން މީހުން ގަބޫލެއް ނުކުރެ އެވެ. އެއް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރިޓެއިނާ ބޭސިސް އަށް މަސައްކަތްކުރާ އެހެން ކުންފުނިތަކުން ވެސް ބައެއް ކަންކަން އައުޓް ސޯސްކުރެ އެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ސަބަބުން މާކެޓްގައި ވަކި އަގެއްގައި ކުރެވޭ ކަންކަމަށް އެހާ ބޮޑު އަދަދުތަކެއް ނެގިގެން ނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަކީ އޮޓޯ ކްރިއޭޓިވް އަށް އިވެންޓް މެނޭޖްކުރުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެއް މިނިސްޓްރީ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ސަރުކާރުން އެހެން ބައެއް ކުންފުނިތަކާއި މިނިސްޓްރީތަކުގެ ހުރިހާ އިވެންޓެއް ވެސް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ އޮޓޯ ކްރިއޭޓިވްއަށް ކަމަށް، މި ދާއިރާގެ މައުލޫމާތު ހުރި ބައެއް މީހުން ބުނެ އެވެ.

"މި އެނގުނީ އެންމެ މިނިސްޓްރީއަކަށް ފޮނުވި އިންވޮއިސް. އެހެން މިނިސްޓްރީތަކުން އެ މީހުންނަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ ކޮން އަގެއްގައި ކަމެއް ނޭނގޭ. އޭގެ ތެރޭގައި އެބަ އުޅޭ ހައުސިން އަށް ވުރެ މާ ބޮޑެތި އިވެންޓްތައް ބާއްވާ މިނިސްޓްރީތައް،" މައުލޫމާތު ހުރި އެކަކު، ނަން ނުޖަހާ ގޮތަށް، ބުންޏެވެ.