ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ދެއްކި 20 މިލިއަން ރުފިޔާ ނެތް!

ހައްޖަށް ދާން ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް 300 އެއްހާ މީހުން ދެއްކި ގާތްގަނޑަކަށް 20 މިލިއަން ރުފިޔާ އެހެން ކަންކަމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ ހާލަތު ބެލި ޓްރާންސިޝަނަލް ކޮމެޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ސަރުކާރު ހިއްސާވާ 29 ކުންފުނީގެ ހާލަތު ބަލަން ހެދި އެކި ކޮމެޓީތަކުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެސްޓީއޯގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު އަވަހަށް ހައްލު ކުރަން ޖެހޭ މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ހައްޖަށް ދާން ކުރިއާލާ ފައިސާ ދައްކާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ފައިސާ ދެއްކި މީހުންގެ ތެރެއިން 300 އެއްހާ މީހުން ހައްޖަށް ގެންދާހާ ފައިސާ އެ ކުންފުނިން މަދުވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އޭގެ އަދަދު 20 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ މައްޗަށް ދެ އެވެ.

"މުސްތަގުބަލުގައި ހައްޖަށް ދިއުމަށް މީހުން ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ ތެެރެއިން މިހާރު ވަނީ 300 މީހުން ހައްޖަށް ގެންދާހާ ފައިސާ ބޭނުން ކޮށްފައި. މިއީ މިހާ މާތް މަގުސަދެއްގައި އުފެދުނު ކުންފުންޏަކުން ހިންގާފައިވާ ގޯސް ކަންތައްތައް،" އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަމަކު އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެވަރުގެ އަދަދެއް މަދުވީ ކީއްވެކަމާއި އޭގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ލިބޭނީ އާ ސަރުކާރުން ވެރިކަމާ ހަވާލުވުމުންނެވެ.

ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ނުފޫޒުގައި ވަކި ބަޔަކު ހައްޖަށް ފޮނުވަން ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން ކަންކަން ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ފަހުން ފައިސާ ދައްކާ ގޮތަށް ވެސް ހައްޖަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިލްޔާސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އާ ސަރުކާރުން އެކަންކަން އިސްލާހުކުރާނެ އެވެ. އަދި ހައްޖުގެ އަޅުުކަން އަދާކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިވެހިންނަށް ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ސަރުކާރުން ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން އުފެއްދީ ހައްޖަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ޖަމާއަތްތަކުން އާންމުންނަށް މަކަރު ހެދުން ބޮޑުވެގެން އެކަން ހުއްޓުވުމާއި ހެޔޮ އަގުގައި އާންމުންނަށް ހައްޖަށް ދެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށެވެ.

އެ ކުންފުންޏަށް މަހުން މަހަށް ފައިސާ ދައްކާ ހަމަކޮށްގެން ހައްޖަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެ އެވެ. އަދި ހައްޖު ކޯޓާގެ ބޮޑު ބައެއް ވެސް ދެނީ އެ ކުންފުންޏަށެވެ.