ޚަބަރު / އައްޑޫ 100 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލް

އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލް އަޅަން ޖެހޭނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅި ބިމުގައި: ކައުންސިލް

އައްޑޫ 100 އެނދުގެ ހޮސްިޓަލްގެ ނަމާނޫއެއް: ހޮސްޕިޓަލް މިހާރު ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ އީސީސީގައި.

އައްޑޫގައި އިމާރާތްކުރާ 100 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލް އިކްއެޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު (އީސީސީ) ގައި ގާއިމު ކުރަން ނިންމުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށާއި ހޮސްޕިޓަލް ހަދަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިމުގައި ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް އެތަން ތަރައްގީކޮށް ދިނުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

ކައުންސިލުން މިގޮތަށް ގޮވާލައިފައި ވަނީ އީސީސީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވަނިކޮށެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ މި މަޝްރޫއަށް ކޮންސަލްޓެންސީ ދޭނެ ޕްރޮކިއުމަންޓް މެނޭޖަރެއް ހޯދަން އިއުލާން ވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އީސީސީގައި 100 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލް ހަދާ ނަމަ އެއީ ރައްޔިތުން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

"ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅުއްވައި ދެއްވާ ނަމަ ވާހަކަ ގިނަ ނުކުރައްވައި މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ރިޔާސީ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 100 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލް، އެތަން އިމާރާތް ކުރަން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބިމުގައި ލަސްނުކުރައްވައި އިމާރާތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަމެވެ." ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

އީސީސީ: މިތަން ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލު ކުރަން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައި. ފޮޓޯ: ކިއުންތެރިއެއް

ކައުންސިލުން ބުނިގޮތުގައި، އީސީސީ އަކީ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ފަހުރެކެވެ. އަދި އެތަން ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުން ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ކަންކަން ކުރަން އުޅެނީ "އަމާ ބުނީތީ ފަރަށްދާ އުސޫލުން" ކަމަށް ވެސް ކައުންސިލްގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

"އެހެންކަމުން އީސީސީ އާއި 100 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލް ގުޅުވައި އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންގެ ޖަޒުބާތުތަކަށް ސަރުކާރުން ފުރައްސާރަ ކުރައްވައި މަލާމާތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ގެންދެވުން ވަގުތުން ވަގުތަށް ހުއްޓަވާލެއްވުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަމެވެ." ބަޔާނުގައި ވެ އެވެ.

އީސީސީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލު ކުރަން ނިންމާފައިވާކަން ސަރުކާރުން އިއުލާން ކުރީ އާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑިޒައިން ވެސް ނިންމައި އެތަން އަޅަން ކަނޑައެޅި ބިން ވެސް ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 2014 ވަނަ އަހަރު ފެށުމަށް ފަހު އެވެ. އަދި ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ބިޑަށް ވެސް ލުމަށް ފަހު، މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ބީލަން ވެސް ބާތިލްކޮށްފަ އެވެ.

އާ ހޮސްޕިޓަލް އަޅާ ބިން ސާފު ކުރަން ފެށި ދުވަހު ހޮސްޕިޓަލްގެ ޕްލޭނާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަނީ.

އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލަކީ ސައުދީ ފަންޑް ފޮ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދިން 12.5 މިލިއަން ޑޮލަރު އަދި އޯޕެކް ފަންޑް ފޮ ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އޯފިޑް) އިން ދީފައިވާ 8.5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނުގެ އެހީގައި އިމާރާތް ކުރަން ނިންމި ތަނެކެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޕީއެސްއެމަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އީސީސީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަޝްރޫއު ނިންމަން ނަގާނީ 18 ވަރަކަށް މަސް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

24 ކޮމެންޓް, 76 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 72%
icon sad icon sad 1%
icon angry icon angry 26%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އިލްހާމް

17 August 2016

އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލް އީސީސީގައި ހެދުމުން ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށް ލިބިފައިވާ ބޭރުގެ ފަންޑު އެހީ ކަމުގައިވާ 21 މިލިއަން ޑޮލަރު ދާނީ ކޮންތާކަށްހޭ؟

The name is already taken The name is available. Register?

މެންޓަލިސްޓް

16 August 2016

އަހަންނަށް ވަރިހަމަ އައްޑޫގައި ރަގަޅުފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލްއެއް އަޅަނިކޮށް ، ކޮންމެެހެން އަޅާބިމެއް ، ހިސާބެއްމުހިންމެށްނޫން ، ހޮސްޕިޓަލްއަށް ގޮސްއުޅޭމީހުންނަށް އެއްވެސް އުނދަގުލަކާއިނުލައި އުޅެވޭ ހިސާބަކަށް ވުމާއި އަދި ކާރުބާރު ބޮޑުހިސާބަކަށް ނުވުން ރަގަޅީ ،،، އައްޑޫއަކީ ޒަމާންތަކެށްކުރީން މާލޭގެ މީހުނާއި އުތުރުގެ މީހުންވެސް ބޭހަށްގޮސްއުޅުނުތަނެށް ،، އެއީ އިނގިރޭސީންގެ ރަންޒަމާން ،، އަޅުގަނޑުގެ މަންމަވެސް އެތަނަށް ބޭހަށް ދިޔަ ،،، ،، އައްޑޫއަކީ ވަރަށް ހީވާގި ތޫނުފިލިބައެއް އުޅޭއަތޮޅެށް ،،، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑުހިއްސާއެއްވާބައެއް ، އަދި އެކަޑަމިކް ދާއިރާގައި ފުންނާބުއުސް ބޭފުޅުން އުޅުއްވާ ތަނެށް ،،، އެހެންވީމަ އައްޑޫތަރައްގީވުމަކީ އަޅުގަނޑުވަރަށް އެދޭކަމެށް ،،،،

The name is already taken The name is available. Register?

މުހައްމަދު، ހިތަދޫ

17 August 2016

ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރަކީ އައްޑޫ އަށް ލިބިފައިވާ ކައިރި މުސްތަގުަލުގައި އައްޑޫ އަށް ބޭނުން ވާނެ މުހިއްމު ވަސީލަތެއް. އެތަން އޭގެގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުން އައްޑޫ އަށް މުހިއްމު. އައްޑޫ މީހުން އެދެނީ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ބަހައްޓާފައި ކުރީގައިވެސް ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ކޮށް ދިނުން. ޚަރަދު ޖެހޭނީ ދާދި އެއްތާކެ ކަން ނެގޭނެ ކުޑަ ކުއްޖަކުވެސް މިޒަމާނަކު ނުހުއްނަނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

މަމެންމޮޅު

16 August 2016

މިސީޒަނުގައި ދެން ސަރުކާރުން ބަލަން ޖެހޭނެ ބޮޑެތި ބްލޮކް ތަކުގެ ވޯޓް އުފުރިގެން ސަރުކާރު ކޮޅަށް އަންނާނެ ގޮތް. މިހާރު އަންއޮފިޝަލީ ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ވަނީ ލޯންޗް ކުރެވިފައެވެ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ އަައްޑޫގެ 100 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތް އައްޑޫ މޭޔަރު ރައީސް އޮފީހަށް ގެނެސްގެން ނަމަވެސް މިކަން އެބަޖެހޭ ރިޒޯލްވް ކުރަން. އެއްގޮތަކަށް ވެސް މިކަން ފަނި ވެގެން ނުވާނެއެެވެ. މިކަން ސަރުކާރުން ޖެހޭނެ ވަރަށް ސްމާރޓް ކޮށް ފިކްސް ކުރަން. އެނޫންނަމަ ކަމަކު ނުދާނެއެވެ. އައްޑޫގެ ކައުންސިލު އެއްކޮށް ޕިންކް ކުދިންނަށް ލިބިއްޖެނަމަ ޔޫކޭ ފަދަ ތަންތަނަށް އެނގިގެން ދާނެ ޕިންކް ސަރުކާރުގެ ބަރުދަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް. އޯލް ވީ ލުކިންގް ފޯރ އިޒް ވޯޓް އިން ލިޓިލް ލައިޓް، ވޯޓް އިލް ލިޓިލް ލައިޓް، ވޯޓް އިން ލިޓިލް ލައިޓް. ވޯޓް އިން ލިޓިލް ލައިޓް.. އޯއޯއޯ.. އޯއޯއޯ.. މަމެން ޕިންކް ކުދިން މޮޅުވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބުން ދޯ.

The name is already taken The name is available. Register?

ސިންތިލީ ވޫމް

16 August 2016

މިވެރިކަން ވެސް ނިމޭނީ ތިޔަ އަތޮޅުގަ ހަސްފަތާލެލެނެތި ބަލަން ތިބޭ!!

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީ

17 August 2016

އެވެސް އައްޑޫމީހުންނާހެދި ، ކަނޑުކުކުޅު ނޫނީ ނުކަން ތިއްބަ. ދެއްތޯ ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ލިއު

16 August 2016

އަލުގަނޑަކީ ދުވަހަކުވެސް ނޫހަކަށް ކޮމެންޓް ކުރި މީހެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ޑިވެލޮަޕްމެންޓް ދާއިރާއިން ތައުލީމު ހާސިލްކުރާތީ ދެތިން ހިޔާލެއް ހިއްސާކޮށްލާނަމެވެ. ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށް އީސީސީ އަކީ އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި (viable) އިގްތިސާދީ ގޮތުން ކާމިޔާބުވާނެ ކަމަކަށް ނުދެކެމެވެ. ސަބަބަކީ: 1) ހޮސްޕިޓަލެއްގެ އާކިޓެކްޗަރަލް ލޭޔައުޓާއި ޢީސީސީގެ ލޭޔައުޓް ތަފާތުވުން 2)ހޮސްޕިޓަލް ތަކަކީ ވަކި ކަހަލަ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން އަޅާ ތަނަކަށްވުން 3)ހޮސްޕިޓަލް ފަރުމާކޮށް ޖެނެރަލް ބިލްޑިން އާއި އިންސްޓޮލޭޝަންތައް ހުންނަން ޖެހޭނީ ހެލްތް ބިލްޑިންގް ރެގިއުލޭޝަންސް އާާއި ސޭފްޓީ އެކްޓްތަކާ އެއްގޮތަށްކަން. މި މަރުހަލާ އަކީ ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމުގެ ކުރިން ޕްލޭނިންގާވެސް ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަންތަަައްތައް. 4)ތަރައްގީގެ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު މިހާރު ހުރި ޢީސީސީގައި ހޮސްޕިޓްލް އެޅުމަކީ ރެފިއުޖީ މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް އެޅުން ކަހަލަ ކަމެއް. އެއީ ސަސްޓެއިނެބަލް ނުވާނެ ތީވެ. އަައްޑޫގަޢި ބިމެއް ކަނޑައަޅާ ފަންޑިން ލިބިފައިވަނިކޮށް އީސީސީގައި އެޅުން މިއީ ޑިވެލޮޕްމެންޓާއި މުޅިން ހިލާފު ކަމެކެވެ. ކައުނަސިލްގެ ގޮވާލުން ވަރށް ފުރިހަމަ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަހައްމަދު އަހައްމަދޭ

16 August 2016

ކޮންމެތާކު އެޅިއަސް އަށްޑޫއަތޮޅުގަ ދިރިއުޅޭ 25 ހަކަށް ހާސް މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ ސިއްހީ ހިދުމަތެއް ދެވޭނެ އިމާރާތެއް އެބަ ހުންނަންޖެހޭ ،އަށްޑޫ ކައުންސިލުގަ ރީނދޫކުލަ ހުއްޓަސް އަދި އަތޮޅުގެ މެޖޯރިޓީ ކޮންމެގޮތަކަށް އޮތަސް ކުރިމަގުގައި ސަރުކާރަށް ތައުރީފް ކުރާނެ މީހުންއިތުރުވާނެހާ ގޮތަކަށް ސަރުކާރުގެ އަމަލުތައް ބައްޓަންކުރަން ޖެހޭނެ ،އެހެން ނޫނީ ދުވަހެއްދުވަހަކަށް ނަފްރަތް އިތުރުރުވެ އެންމެފަހުން މިހާރުއޮތް ތާއީދުވެސް ގެއްލިގެން ދިއުމަކީ ދުރުކަމެއް ނޫނެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ގިވްއިން

16 August 2016

ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ އިންތިޚާބު ބޯމަތި ވަމުން އަންނަ އިރު ޕިންކް ސަރުކާރަށް މުހިއްމީ ތިން ހާސް މީހުންގެ އާބާދީ އެއް އޮންނަ ކައުންސިލެއް ނޫނެވެ. ޕިންކް ސަރުކާރަށް މުހިއްމު ވާނީ 35 ހާސް މީހުންގެ ޑައިރެކްޓް އާބާދީ އެއް އޮންނަ ސިޓީ އެކެވެ. ބޮޑު އޯޑިއެންސް އެއް މަމެން ބޭނުންވަނީ. އައްޑޫ ކުއްޖާމެންގެ ހިތް ތަކުން ވިން ވާން ޖެހޭނެ ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިޚާބުގައި. ކައުންސިލު ހުރިހާ ގޮނޑި ތަކެއް ލިބެން ޖެހޭނީ މަމެން ޕިންކް ކުދިންނަށެވެ. މަމެން މީގައި މޮޅުވާން ޖެހޭނެ މިފަހަރު ރަންރީނދޫ ކުދިންގެ މައްޗަށް. އައްޑޫ ކުއްޖާ މެންނަށް އަޅާދީ ބަލަ ޗައިނާގެ އެގްޒިމް ބޭންކް އިން ލޯނެއް ނަގައިގެން 200 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް. އަދި އީސީސީ މިވަގުތަށް ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބޭނުން ކުރިނަމަވެސް ކުރިމަގުގައި އައްޑޫގައި 200 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅަންވީއެވެ. އެކުދިން އެދޭ ކަންކަން އެކުދިންނަށް ކޮށްދީ އެކުދިން ނަށް ޕިންކް ފޯރމް ފުރާނެ ގޮތް ދަސް ކޮށްދޭންވީއެވެ. އައްޑޫ ހުރިހާ ކުއްޖާ މެން ސަރުކާރާއި އެކު ސާބިތުވެ ތިބުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރަށް ހެޔޮ ހިތުން އެކުވެރި އަތެއް ދިއްކޮށްލަންވީއެވެ. ގިވް ޔުއަރ ހޭންޑް ޓު މީ. ގިވް އިން ޓު މީ. ގިވް އިން ޓު މީ.. ޗެރިސް އަވަރ ޑިޒައަރ..

The name is already taken The name is available. Register?

ޑްރީމް

16 August 2016

ރާއްޖޭގައި ދެވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު އާބާދީ އެއް އޮވެފައި ބިމުގެ ގޮތުން ދެވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު އަތޮޅަކީ އެއީ އައްޑޫ އެވެ. އަދި އިންސާނުންގެ ސިކުނޑި އެންމެ ބޮޑަށް ތަރައްގީ ވެފައިވަނީ އައްޑޫ ގައެވެ. އެހެން ކަމުން އައްޑޫ އަކީ ކޮންމެ ސަރުކާރަކަށް ވެސް ސިޔާސީ ގޮތުން ވަރަށް މުހިއްމު ބަޔެކެވެ. އައްޑޫ ކުދިންގެ ހިތް ތަކުން ޕިންކް ސަރުކާރު ޖެހޭނެ ވިންވާން. މިހާރުން މިހާރަށް އައްޑޫ ކައުންސިލަށް ދިމާވެފައިވަނީ ކޮން ހިތް ހަމަނުޖެހުން ތަކެއްތޯ ބަލާ އެކަންކަން ހައްލުކޮށްދީ މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އައްޑޫ ކުދިން އުފާވާނެ ގޮތް ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން ހަދާދޭން ޖެހޭނެއެވެ. މިނިސްޓަރަކު ކިޔާ އެއްޗެއް މަމެންނަށް މާ މުހިއްމެއް ނޫނެވެ. މަމެންނަށް މުހިއްމީ ރައީސް އޮފީހުގެ އިކޮން ކައުންސިލުގެ ނިންމުން އައްޑޫގެ ތަރައްގީ އަށް. އެނިމުނީ އެވެ. އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް އޮފް ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ ސައިލެންޓް ޑްރީމް. އިފް ޔޫ ސީ ދަ ވޮންޑަރ އޮފް އިޓް ޔޫ ކޭން ޓޭކް ދަ ފިއުޗަރ. އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް، އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް، އައި ހޭވް އަ ޑްރީމް..

The name is already taken The name is available. Register?

ޢައްލާ

16 August 2016

އީސީސީ އިން މިހާރު އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނުހިފޭ އެތަން ބޭނުންތެރި ތަނަކަށް ހެދުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް. އެގޮތުން ހޮސްޕިޓަލަކަށް އެތަން ބަދަލު ކުރުމަށް ވެސް އައްޑޫ ރައްޔިތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ތާއީދު ކުރަން

The name is already taken The name is available. Register?

ކުޑްބީ

16 August 2016

އައްޑޫގައި އާ ހޮސްޕިޓަލެއް ވެސް އަޅާ ނިމެނީ އެވެ. އައްޑޫ އިސްމެހެލާ ހެރަ މިއުޅެނީ ދޭން ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ މުއްސަނދި އަދި އެންމެ ރީތި ދިވެހި ކުންފުންނަކަށް. އެއިރުން އެމީހުންނަށް އެތަނުގައި ހަ ހާސް އެނދުގެ ރިސޯރޓް ތަރައްގީ ކޮށް އަދި އައްޑޫ ގަމުގެ އެއާރޕޯރޓް ވެސް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ތަރައްގީ ކުރާނެއެވެ. އައްޑޫ ކުއްޖާ މެން ސަރުކާރުގެ އަތުގައި ހިފަންވީ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ދާން. އައި ނޯ ޔޫ ހިއަރ މީ ނައު. ވީއާރ އިން ޑިފެރެންޓް ކައިންޑް ނައު. ވީ ކޭން ޑޫ އެނީތިންގް. ވީ ކުޑް ބީ ހީރޯސް، ވީ ކުޑްބީ ހީރޯސް މީ އެން ޔޫ. ވީ ކުޑްބީ.. ޑާންސް ޑާންސް ސްޕިން އެން ޑާންސް. ކީޕް ޑާންސިންގް..

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454