ރައީސް ނައިފަރަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ޅ. ނައިފަރަށް މިއަދު ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި އެވެ.


އެމަނިކުފާނުގެ މި ޒިޔާރަތުގައި ނައިފަރު ކައުންސިލާ ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވައިފަ އެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ ތަރައްގީ އަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކާއި ކުރިޔަށް ރާއްވަވާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މައުލޫމާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ހިއްސާކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި މި މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ހާމަކުރައްވައި މިކަންކަން ހައްލުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާމެދު ކައުންސިލުން ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފަ އެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި އިއްޔެ ވަނީ ރ. އަތޮޅު ދުވާފަރުގައި ބޭއްވެވި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ. އަދި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފަން ރަށްކަމުގައިވާ ޅ. ހިންނަވަރަށް ވެސް އިއްޔެ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޒިޔާރަތްކުރެއްވި އެވެ.

މީގެއިތުރުން އެމަނިކުފާނު މިއަދު ނ. އަތޮޅު ހެނބަދޫ އަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ފަށްޓަވައިދެއްވުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.