ފްލެޓްތަކާ މެދު ގޮތެއް ނިންމޭނީ ކޮމެޓީގެ ލަފާ ލިބުމުން: މިނިސްޓަރު

ކުރީ ސަރުކާރުގައި ހައްގު ނޫން ބަޔަކަށް، ނާއިންސާފުން ދޫކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލައިގައި އެކަށީގެންވާ ހައްލެއް ހޯދައި ދެވޭނީ، އެ މައްސަލަތައް ބަލަން އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ފަހު، ލަފާ ލިބުމުން ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު އާމިނަތު އާތިފާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ދެ މަޝްރޫއަކުން ފްލެޓް ދޫކުރީ، އުސޫލެއް ނެތި، ބޭނުން ބަޔަކަށް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެ އެވެ. ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ، އެ މައްސަލަތަކަށް އިންސާފު ހޯއްދަވައި ދެއްވާނެ ކަމުގެ ވައުދާ އެކުގަ އެވެ.

ބޭއިންސާފުން ފްލެޓް ދޫކުރުމުގެ ސަބަބުން ހައްގުވެރިން ބާކީވެފައިވާތީ، ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފްލެޓް ދޫކުރި މީހުންނާ މެދު މި ސަރުކާރުގެ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އެއާ އެކު ހަމަހަމަ އުސޫލުން ފްލެޓް ދޫކުރާނެ ނިޒާމެއް ކަނޑައަޅަން ވެސް ވަނީ ވައުދުވެފަ އެވެ.

މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު އާތިފާ ވިދާޅުވީ ފްލެޓްތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބަލަން ރައީސް އުފެއްދެވި ކޮމެޓީގެ މައުލޫމާތު ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި އެ އޮފީހުން އާއްމުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެ ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް ފެށުމާ އެކު، ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި ހުރި ފްލެޓް މަޝްރޫއުތަކުގެ ލިއުންތައް ހަވާލުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އާތިފާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ދައުރެއް ނޯންނާނެ އެވެ. އެ ކޮމެޓީ ހިނގާނީ މިނިވަންކޮށް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެ [ފްލެޓްތަކާ ގުޅޭ] މައްސަލަތަކުގައި ކޮމެޓީން ކަމެއް އޮޅުން ފިލުވަން ވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ނޫނީ، އަޅުގަނޑުމެން [މިނިސްޓްރީގެ] ދައުރެއް ނޯންނާނެ،" އާތިފާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ "ހިޔާ" މަޝްރޫއު އާއި "ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ" އިތުރުން ގުޅީފަޅު މަޝްރޫއުގައި ފްލެޓް ދޫކުރި ގޮތް އެ ކޮމެޓީން ބަލާނެ ކަމަށެވެ. އެ މަޝްރޫއުތަކުން ފްލެޓް ދޫކޮށްފައި ވަނީ އެންމެ އިންސާފުވެރިކޮށްތޯ ބަލައި ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތަކާއި އެކަމާ ގުޅިގެން ފާހަގަވާ މައްސަލަތައް ވެސް ކޮމެޓީން ބަލާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު އާތިފާ ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ހުޅުމާލެ އިން 7،000 ފްލެޓަށް އެދި ހުޅުވާލުމުން 20،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކުރިމަތިލި އެވެ. އޭގެތެރެއިން ފްލެޓް ހައްގުވާ 7،000 މީހުން ހޮވައި، އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންނަށް ވަނީ ފްލެޓް ލިބުނު ކަމުގެ ކަށަވަރުކަން ދޭން ލިއުމެއް ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު އެ މަޝްރޫއަށް ޝަރުތު ހަމަވި ކަމަށް ގެޒެޓްކުރި ލިސްޓުގައިވާ ބައެއް މީހުންނަށް އެ ލިއުން ހަވާލެއް ނުކުރެ އެވެ.

އާތިފާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ވެރިކަން ބަދަލުވުމާ އެކު އެ ލިއުންތައް ހުރި ކޮޓަރި ވަނީ ތަޅުލައިފަ އެވެ. އެ ލިއުންތަކާއި ފްލެޓް މަޝްރޫއުއާ ގުޅޭ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ހިއްސާކުރާނީ ކޮމެޓީ އަށް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފްލެޓްތަކާ ގުޅޭ ތަފްސީލުތައް އާއްމުންނަށް ހާމަކުރައްވާނީ، މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް ނިމުމުންނެވެ.

ބޭއިންސާފުން ވަކި ބަޔަކަށް ފްލެޓް ބެހި ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތު ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދޮގުކުރައްވަ އެވެ. އޭނާ ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ބޭއިންސާފުން އެއްވެސް މީހަކަށް ފްލެޓް ދީފައެއް ނޯންނާނެ އެވެ. ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުން ޝަރުތު ހަމަވެ ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ އަތުން ފްލެޓް އަތުލަން ނިންމައިފި ނަމަ، އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ބޭއިންސާފަކަށް ވާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.