ޔާމީންގެ މަނީ ލޯންޑަރިން މައްސަލައިގައި އާޒިމާއާ ފުލުހުން ސުވާލުކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލައިގައި އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލު އަދި ކުރީގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އާޒިމާ ޝަކޫރު އިއްޔެ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.


އާޒިމާ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރީ އިއްޔެ ހަވީރު އެވެ.

އާޒިމާ "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ އޭނާއާމެދު ކުރާ ތުހުމަތުގެ ތަހުގީގަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

"އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާތީ ތަފްސީލެއް ނުދެވޭނެ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފައި ވަނީ. އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން ދޭން ތައްޔާރަށް މި ހުރީ،" އާޒިމާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ތުހުމަތުތަކުގައި ޑިސެމްބަރު، 15 ގައި، އެމަނިކުފާނު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފައިވެ އެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގައި ރައީސް ޔާމީން ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކަށް 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކުރި މައްސަލައަކާއި 22 މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ވެސް ފުލުހުން އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ. މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގަށް 100 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާއާ އެކު ޔާމީންގެ އެކައުންޓްތައް ވަނީ ފްރީޒްކޮށްފަ އެވެ.

އާޒިމާ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފައި މި ވަނީ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަން އަދި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލަތަކުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ހިމެނޭ ކަމަށާއި އެބޭފުޅުންގެ މައްސަލަތައް ވެސް ބަލާނެ ކަމަށް "މިހާރު" އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި އެކްޓިން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނާ މުހައްމަދު ހަމީދު (އެމްސީ ހަމީދު) ވިދާޅުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

މަނީ ލޯންޑެރިން މައްސަލާގައި އާޒިމާ އަށް ކުރަނީ ކޮން ތުހުމަތެއް ކަމެއް ނޭނގެ އެވެ.

ފުލުސް އޮފީހުން ގެންގުޅޭ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވިއްޖެ ނަމަ އެ މައްސަލައެއްގައި އެމީހަކަށް ވަކީލެއްގެ ދައުރު އަދައެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ. އެހެންވެ ޔާމީންގެ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ދެން އާޒިމާ އަށް ފުލުސް އޮފީހަށް ވަޑައިގަނެވޭނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވެ އެވެ.