ތަހުގީގަށް އާޒިމާ ފުލުސް އޮފީހުގައި ހަތަރު ގަޑިއިރު!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މަނީ ލޯންޑާ ކުރަން އެހީތެރިވުމުގެ ތުހުމަތުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު މިއަދު ވެސް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު ގަޑިއިރުވަންދެން ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.


އެ ތުހުމަތުގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ވެސް އާޒިމާ ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރި އެވެ.

މަނީ ލޯންޑާ ކުރަން ޔާމީނަށް އެހީތެރިވުމުގެ އިތުރުން އެ މުއާމަލާތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދެއްވި ކަމަށް ވެސް އާޒިމާ އަށް ފުލުހުން ތުހުމަތު ކުރެ އެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި ސުވާލުކުރަން އާޒިމާ ފުލުސް އޮފީހަށް މިއަދު ހާޒިރުކުރީ ހަވީރު 4 ޖެހިއިރެވެ. ފުލުހުންގެ އިދާރާ އިން އޭނާ ނުކުމެވަޑައިގަތީ މިރޭ 8:30 ހާއިރެވެ.

މިހާރުގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު އާތިފާ ޝުކޫރުގެ ކޮއްކޮ އާޒިމާ ފުލުސް އޮފީހަށް ކުރިން ހާޒިރުކުރި ސަބަބާ ގުޅޭ ގޮތުން ތަފްސީލު ނުދެއްވައި އިއްޔެ ވިދާޅުވީ، އެކަމުގައި ފުލުހުންނަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މާލީ މުއާމަލާތުތަކެއް ހިންގެވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގައި ޔާމީން ވެސް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރި އެވެ. އެ ތަހުގީގަށް އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓްތަކުގައި ހުރި 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ފްރީޒްކޮށްފަ އެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި ޔާމީންގެ ވަކީލަކަށް ކުރިން އުޅުއްވީ އާޒިމާ އެވެ. ފުލުސް އޮފީހުން ގެންގުޅޭ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވިއްޖެ ނަމަ އެ މައްސަލައެއްގައި އެމީހަކަށް ވަކީލެއްގެ ދައުރު އަދައެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ. އެހެންވެ ޔާމީންގެ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ދެން އާޒިމާ އަށް ފުލުސް އޮފީހަށް ވަޑައިގަނެވޭނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވެ އެވެ.

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެކައުންޓަކަށް 22.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާކޮށްފައިވާ ވާތީ، އެކަން ބަލައިދޭން ފުލުސް އޮފީހަށް ހުށަހެޅީ، އެމްއެމްއޭގައި އުފައްދާފައި އޮންނަ، ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް (އެފްއައިޔޫ) އިންނެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ސެޕްޓެމްބަރު 5 ގައި 10 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ސެޕްޓެމްބަރު 10 ގައި 12.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާކުރުމުން، އެކަން ބަލައިދިނުމަށް އެފްއައިޔޫ އިން ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅީ އިންތިހާބުގެ ކުރިންނެވެ.

ޔާމީންގެ އިތުރުން ވެސް އެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރާނެ ކަމަށް ފުލުސް އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އޭގެތެރޭގައި އާޒިމާގެ އިތުރުން ވެސް ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ހިމެނެ އެވެ.