ރައީސްއާ އެކު މޫސަ "ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ" ބައްދަލުވުމެއް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މޫސާ މަނިކު (ރީކޯ މޫސަ) ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްއާ ރޭ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.


މުލިއާގޭގައި، އޮތް ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުމަކީ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވި ފަހުން މޫސައާ އެކު ވަކިން މިގޮތަށް ބޭއްވެވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމެވެ.

ރައީސްއާ އެކު އެމްޑީޕީ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި އަދިި ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ އެކު ހުންނެވި މޫސަ "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ "އެއީ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ބައްދަލުވުމެއް" ކަމަށެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި ސިޔާސީ ކަންކަމާ ގުޅޭ ވާހަކަތަކެއް ނުދެކެވޭ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރައީސްއާ އަޅުގަނޑަކީ، ކުރީއްސުރެން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރި ގާތް ރަހުމަތްތެރިން. އެ ގުޅުމުގެ ތެރެއިން، އާ އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ކިޔާލައި، ވާހަކަ ދައްކާލަން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއް އެއީ. ސިޔާސީ ކަމެއް ނޫން،" މޫސަ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސްއާ، މޫސަ މި ބައްދަލު ކުރެއްވީ އޭނާގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ހެވީ ލޯޑަށް ތިލަފުށީގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހި ހިއްކަން ދިން މަޝްރޫއު ނުނިންމައި، ކުރީ ސަރުކާރުން ބޮޑު ބަދަލެއް ދީފައިވާ މައްސަލަ ހާއްސަ އޮޑިޓަކުން ހާމަވެފައި ވަނިކޮށެވެ. އެހެންކަމުން މި ދަނޑިވަޅުގައި، ރައީސްއާ މޫސަ ބައްދަލުކުރެއްވުން، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގުޅުވަނީ ހެވީ ލޯޑަށް ދައުލަތުން ފައިސާ ދިން މައްސަލައާ އެވެ.

މި ވެރިކަން ފެށުމުގެ ކުރިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަންކަން ނަގާލައި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އަމަލުކުރި ގޮތުން މޫސަ އަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކި އެވެ. މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުން އޭނާ ވަކިކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ވެސް ދިނެވެ.

މޫސަ ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވަކި ހިސާބަކުން ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކުން އެއްކައިރިކޮށްފަ އެވެ. ޕީޕީއެމްގެ އިސްކޮށް އުޅުއްވި ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް، ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އެ ޕާޓީގެ ޓިކެޓް ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ދިން އިރު އޭގެ ތެރޭގައި މޫސަ ނުހިމެނެ އެވެ. އެހެންވެ އޭނާ ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވަނީ މިނިވަން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ގަމު ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވާށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މޫސަ ފުރަތަމަ އިންތިހާބު ކުރީ ވެސް ލ. އަތޮޅުންނެވެ. އަދި ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހެވީ ލޯޑަށް ދިން ބަދަލުގެ ތެރޭގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރަން ލ. އަތޮޅުން ތިން ރަށް ދީފައިވެ އެވެ.