ޓެކްނޮލޮޖީން ހައްލު ހޯދޭނެ މައްސަލަތަކަށް އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ހައްލު ހޯދިދާނެ މައްސަލަތަކަށް އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ރާއްޖޭގައި އަލަށް ބާއްވާ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.


ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގެއިލްގެ ފައުންޑޭޝަނާއި މޯލްޑިވްސް އޯޕަން ސޯސް ސޮސައިޓީން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ "އާރް އެންޑް ޑީ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް އެސެލެރޭޓާ" ޕްރޮގްރާމުގައި ތަފާތު އެކި މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރާނެ އެވެ. އެހެންވެ އަންނަ ހުކުރުދުވަހާ ހަމައަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ، ދިމާވާ މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމަށެވެ.

އުގެއިލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބީއެމްއެލުން ސްޕޮންސާ ކޮށްފައިވާ ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ހަ ޓީމަކަށް ބަހާލައިގެން ހަ މަސް ދުވަހަށެވެ. ފަސް މީހުން ހިމެނޭ ކޮންމެ ޓީމަކުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ، އެ ޓީމަކަށް ހަވާލުކުރި މައްސަލަ އަށް ޓެކްނޮލޮޖީން ހައްލު ހޯދިދާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ހުންނާނެ މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަކޮށްފައި. އެކަމަކު އާއްމުން ހުށަހަޅާ ހިޔާލުތައް ވެސް ބެލުމަށްފަހު ނިންމާނީ ކޮން ހަ މައްސަލައެއްގައިކަން މަސައްކަތް ކުރާނީ. އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހަ ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމައި، ދެން ކުރިއަށްދެވޭނެ ގޮތެއް ނިންމޭނެ. މާނައަކީ އެއަށް ޓެކްނޮލޮޖީން ހައްލެއް ގެނެވޭނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ،" އުގެއިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އާއްމުންގެ ހިޔާލުތައް http://mossmv.org/ideas/ އިން ހުށަހަޅޭނެ އެވެ.

އެ ޕްރޮގްރާމުގައި ކޮމްޕިއުޓާ ޕްރޮގްރާމަރުންނާއި ޑިވެލޮޕަރުންނާއި އަދި ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ވެސް ބައިވެރިވާނެ ކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ މަސައްކަތަށް ކޮންމެ ގްރޫޕަކަށް ވެސް މާލީ އެހީއެއް ދޭނެ އެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ޓީމަކަށް މަހަކު 20،000ރ. ދޭން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.