ޓިކެޓު ދޭނީ ހޮވޭނެ މީހުންނަށް، ޕާޓީގައި ގިނަ ދުވަސްވީ މީހުންނަކަށް ނޫން: ގާސިމް

އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވާ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ޓިކެޓު ދޭނީ ހޮވޭނެ ކަމަށް ފެންނަ މީހާއަށް ކަމަށާއި ޕާޓީގައި ގިނަ ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ނޫން ކަމަށް، ޓިކެޓް ދޭނެ މީހުން ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ކައުންސިލުން ހަވާލުކުރި އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ޖޭޕީގެ ޓިކެޓު ދޭނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް އެ ޕާޓީން މިރޭ ބޭއްވި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމަށް ފަހު، ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ގާސިމް ވިދާޅުވީ ޓިކެޓު ދޭއިރު އެ ޕާޓީގައި ގިނަ ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އިސްކަން ނުދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

"މިއަދު އަޔަސް، މާދަމާ އަޔަސް އައިސް ސޮއިކޮށްލީމަ ޓިކެޓް ދޭނަން އޭނާ އަކީ [ގޮނޑިނެގޭނެ] ގާބިލް މީހެއްވިއްޔާ. މިތާގައި [ޖޭޕީގައި] 20 އަހަރު ވެފައި ހުއްޓަސް އަޅުގަނޑުމެން ޓިކެޓެއް ނުދޭނަން ނުހޮވޭނެ މީހަކަށް،" މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަންވެސް ކުރައްވާ ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމަށް ފަހުގައި ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުބީނާއި ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް، އަދި ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން ނުކުންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ގާސިމް އެގޮތަށް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރެއްވުމަށް، ކުރީ ސަރުކާރުގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އިރުތިޝާމް އާދަމް ނިންމަވައި ވަނީ ޖޭޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ޖެޕީގެ ޓިކެޓު އޭނާއަށް ދިނުމަށް ގާސިމް ވަނީ ނިންމަވާފަ އެވެ. އަދި ކުރީގެ އެކްޓިކް ކޮމިޝަނާ އަބްދުﷲ ނަވާޒް ދާދި ފަހުން އެ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވިއިރު އޭނާއަށް ވަނީ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ އެ ޕާޓީގެ ޓިކެޓް ދިނުމަށް ނިންމާފަ އެވެ.

ޓިކެޓު ދިނުމުގައި ތައުލީމާއި ތަޖުރިބާއަށާއި ގައުމަށް ވަފާތެރިވާނެ މީހެއްތޯ ބަލާނެ ކަމަށް ވެސް ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައްޔިތުން ވޯޓު ދެނީ ޕާޓީއަށް ބަލާފައި ނޫން ކަމަށާއި މުހިންމީ އެ މީހާގެ ގާބިލްކަމާއި ގުޅުންތަކަށް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިހާތަނަށް ނިންމާފައިވަނީ 36 ދާއިރާއަކަށް ވާދަ ކުރުމަށެވެ. އެ ޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕުގައި ތިބި އިސް ބޭފުޅުންނާއި މިހާރު މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ދެ މެމްބަރުން ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް ޓިކެޓު ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. އަދި ޓިކެޓް ނުދޭ ދެ މެމްބަރުންނަކީ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލް ލަތީފް މުހައްމަދާއި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފެވެ.

ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމަށް ފަހުގައި ގާސިމް ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ-- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ގާސިމް ވިދާޅުވީ އެ ޕާޓީގެ ޓިކެޓު ދޭނެ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނެއް ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމަވާނެ ކަމަށެވެ. މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް އެކުގައި ވާދަކުރުމަށް ކޯލިޝަންގެ ތެރޭގައި ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް އެމްޑީޕީން ތަބާވާން ބޭނުން ނުވާތީ ޖޭޕީއާ ގުޅިގެން މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރަން ބޭނުންވާ އެހެން ހުރިހާ ޕާޓީއަކަށްވެސް ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ކޯލިޝަން ހަދާފާނަންތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ގާސިމް ވިދާޅުވީ "އަޅުގަނޑުގެ އެއްވެސް އެނެމީއެއް ނުހުންނާނެ،" ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މިހާތަނަށް އެފަދަ އެއްބަސްވުމަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކާއެކު އާދެވިފައިނުވާ ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ގޮނޑިތައް ހޯދަން ދާންޖެހުނު ބައެއް ކައިރިއަށް ދާނަން،"

ކޯލިޝަން އެއްބަސްވުމަށް އަލިއަޅުއްވާލަށްވައި ގާސިމް ވިދާޅުވީ 22 ދާއިރާ ދިން ނަމަވެސް ކުރިއަށް ދާން އޭރު ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އެ ވަގުތު ފާއިތު ވެއްޖެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކޯލިޝަން ތެރޭގައި ދެބަސްވުން އުފެދުނީ ހުރިހާ ދާއިރާއަަކަށް ވާދަ ކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ނިންމުމުންނެވެ. އެ ޕާޓީން މިހާރު ވަނީ އެގޮތަށް ނިންމައި އެ ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް މެމްބަރުން ކަނޑައެޅުމަށް ޕްރައިމަރީވެސް ބާއްވާފަ އެވެ.