ޔާމީން ހައްޔަރުކުރުމުން ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އެޗްއާރުސީއެމަށް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރުމުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާ އެކު ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް އިން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ ރައީސް އައިމިނަތު އީނާސްއާ މިއަދު ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.


އެ ބައްދަލުވުމަށް ފަހު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް، ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވީ ޔާމީން ޖަލަށްލާފައި ހުރި ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރި ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެއްވޭ ކަމަށެވެ. އަދި، މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ކައިރިވެފައި އޮއްވައި، ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުރި ހަމައެކަނި އިދިކޮޅު ލީޑަރު ހައްޔަރުކުރުމުން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެޗްއާރުސީއެމާ އެކު ބައްދަލުވުން ބޭއްވީ ވަރަށް އުފާވެރި މާހައުލެއްގަ އެވެ.

އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދަށް ބުރަވާނެ ގޮތަށް ކަމެއް ނުކުރާނެ ކަމަށާއި އެ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތަކަށް ވާނީ ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދު ކުރިއެރުވުން ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް، ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ޔާމީން މިނިވަންކުރަންދެން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ރާއްޖޭގައި ހުރި އެމްބަސީތަކާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މަނީލޯންޑަރިންގެ ތުހުމަތުގައި މިދިޔަ ހަފުތާގެ ހޯމަ ދުވަހު ޔާމީން ހައްޔަރުކުރުމަށް ފަހު ވަނީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފަ އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލު ކުރެވޭގޮތުން، އުސޫލުން ބޭރުން ވިއަސް ބަންދުގައި ހުންނަ މީހަކަށް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ބައެއް ހައްގުތައް މިހާރު ވެސް ނިގުޅައިގަނެފައި ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭތީވެ އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭގޮތުގައި އެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް،" އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.