ޒަމާނީ ފަސޭހަތަކާ އެކު "މިހާރު" ލައިވް ލޯންޗުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ މުހިންމު ހަބަރުތައް ޒަމާނީ ފަސޭހަތަކުގެ ތެރެއިން ވަގުތުން ގެނެސްދޭން "މިހާރު ލައިވް"ގެ ނަމުގައި އާ ހިދުމަތްތަކެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.


"މިހާރު ލައިވް"ގައި އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށާއި، ކޮމްޕިއުޓަ ނޮޓިފިކޭޝަންގެ އިތުރުން ޓެލެގްރާމުން ވެސް ހަބަރުތައް ލިބޭނެ އެވެ.

"މިހާރުު ލައިވް"ގައި ހިމެނޭ އެސްއެމްއެސް އެލާޓް މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިލޭ ލިބޭނެ އެވެ. އެ ހިދުމަތް ހޯދަން ދިރާގާއި އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުން ވެސް sub mihaaru ޖަހާފައި 5454 އަށް އެސްއެމްއެސްއެއް ފޮނުވަން ޖެހެ އެވެ.

އެސްއެމްއެސްގައި އަންނާނީ ބްރޭކިން ނިއުސްތަކުގެ އިތުރުން އެ ދުވަހެއްގެ އެންމެ މުހިންމު ހަބަރުތަކުގެ ސުރުހީ އެވެ.

.

މި މަސް ނިމުމުން، މުހިންމު ހަބަރުތަކުގެ ސުރުހީތައް އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނީ މަހަކު 30 ރުފިޔާގެ ފީއަކަށެވެ.

"މިހާރު"ގެ ހަބަރުތަކުގެ ނޮޓިފިކޭޝަން އަންނަ ގޮތް ހެދުމުން، ކޮމްޕިއުޓަރު ކައިރީގައި މަސައްކަތްކުރަން އިންނަ އިރު ކޮންމެ ހަބަރެއް ޝާއިއުވުމާ އެކު އޭގެ ހެޑްލައިން ސްކްރީނަށް އަރާނެ އެވެ.

މިހާރުގެ ވެބްސައިޓް (mihaaru.com) އަށް ވަނުމުން ނޮޓިފިކޭޝަންގެ ހިދުމަތް ބޭނުންތޯ އެހުމުން OK އަށް ފިތާލުމުން، އެ ވަގުތުން ފެށިގެން އަޕްޑޭޓްސް ލިބެން ފަށާނެ އެވެ.

މިހާރުގެ ހަބަރުތައް ފޭސްބުކާއި ޓްވިޓާއެކޭ އެއްފަދައިން ޓެލެގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ވެސް މިއަދުން ފެށިގެން ލިބޭނެ އެވެ. އެގޮތުން ހަބަރުތައް ފެންނާނީ http://telegram.me/mihaarulive އިންނެވެ.

މީގެ ތިން މަސް ކުރިން ރާއްޖޭގެ މީޑިއާ އަށް ވަން "މިހާރު" ވަނީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކިއުންތެރިންގެ މެދުގައި ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފަ އެވެ.

"މިހާރުން މި ހިދުމަތްތައް ތައާރަފްކުރީ ކޮންމެ ވަގުތަކު، ކޮންމެ ތާކު ހުރެގެން ވެސް މިހާރުގެ ހަބަރުތައް ކިޔާލުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން،" ނޫހުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި އެވެ.