ނޮޅިވަރަންފަރަށް ބަދަލުވި 53 އާއިލާއަށް ހައުސިން ޔުނިޓްތަކެއް އަޅަނީ

ހދ. ނޮޅިވަންފަރަށް ހިޖުރަކުރި 53 އާއިލާއަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖައްސައިދޭން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.


މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެ ރަށުގައި އަޅަން ނިންމާފައި ވަނީ 60 ހައުސިން ޔުނިޓެވެ. ޖުމްލަ 27.88 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މި މަޝްރޫއު ނިންމަން އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާފައިވެ އެވެ. މިއީ 2011 ވަނަ އަހަރު ހދ. އަތޮޅުގެ ފަރިދޫ އާއި ކުނބުރުދޫ އަދި މާވައިދޫން ނޮޅިވަރަންފަރަށް ބަދަލުކުރި 181 އާއިލާގެ ތެރެއިން، ގެދޮރުވެރިކަން ހަމަޖެހިފައިވާ ނުވާ އާއިލާތަކަށް އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭން ފެށި މަސައްކަތެކެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަނީ އިޖްތިމާއީ ގޮތުން ބަލާލަންޖެހޭ ވަރަށް އާއިލާތަކާ ދޭތެރޭ [މިދިޔަ ސަރުކާރުތަކުން] ބަލާލެވިފައި ނެތީމައޭ މިހެން ދިމާވެފައި މި އޮތީ،" އާތިފާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު އާތިފާ ވިދާޅުވީ މިއީ މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އެކުލަވާލާފައި ނުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިއީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ހައްލު ކުރަން ޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރެވުމުން، މި މަސައްކަތް ކުރަނީ ހާއްސަ ބެޖެޓެއް އެކުލަވާލައިގެން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް އަސްލު މި މަޝްރޫއެއް ހިމެނިފައެއް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެން މުޅި މިނިސްޓްރީ ތެރެއިން ކުރެވުނު މަސައްކަތާއި ހިތްމަތާއި އެކީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސަމާލުކަމަށް މި ކަން ގެނެވި، ބަޖެޓުގެ ހާއްސަ އެހީއެއްގެ ދަށުން މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވިގެން މި ދަނީ،" މިިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ މާރިސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އާއި ސްވިފްޓް އިންޖިނިއަރިންނަށެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ސްވިފްޓް އިންޖިނިއަރިންގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު ސައުދުﷲ ހިލްމީ ސޮއިކުރެއްވި އިިރު، މާރިސް ކޮންސްޓްރަކްޝަނުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ހާލިސް ޝަރީފެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސް ކޮންފަރެންސުގައި މިނިސްޓަރު އާތިފާ (މ) ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

އާތިފާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިއީ މީގެ ހަތް އަހަރުކުރިން ފަށާފައިވާ، އެހެން ނަމަވެސް ދޫކޮށްލެވިފައިވާ މަސައްކަތެކެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަނީ އިޖްތިމާއީ ގޮތުން ބަލާލަންޖެހޭ ވަރަށް އާއިލާތަކާ ދޭތެރޭ [މިދިޔަ ސަރުކާރުތަކުން] ބަލާލެވިފައި ނެތީމައޭ މިހެން ދިމާވެފައި މި އޮތީ،" އާތިފާ ވިދާޅުވި އެވެ.