އާ މަޖިލިހަށް ގާސިމްގެ ނަސޭހަތް، މާޒީން އިބުރަތް ހޯއްދަވާ!

އަންނަ މަހުގެ 28 ގައި ހުވާކުރާ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުން ވެސް މާޒީން އިބުރަތް ހާސިލްކޮށް، ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހީމް މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.


މިހާރު ހިނގަމުން އަންނަ 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ފަހު ޖަލްސާ ނިންމަވާލައްވަމުން ގާސިމް ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވެސް ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭނެ ކަންކަން ހުންނާނެ ކަމަށާއި އެއީ ފަހުން ބަދަލު ހިފަންޖެހޭ ކަމަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ، ބިނާކުރުމުގެ އުސޫލަކަށް ވާނީ ހުތުރު ބަސްތައް ނުބުނު ކުރިމަގު ރަނގަޅު ކުރުން ކަމަށެވެ.

"ނަވާރަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން ވެގެންދާނީ ހަމަ ގައިމު ވެސް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ގައުމަށް ފައިދާ ހުރި، ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދޭނެ އިންސާފުވެރިކަމާ އެކީގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ގައުމުގެ މަސްލަހަތާއި އަމާންކަން ދަމަހައްޓައި، ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ބޯލަނބައިގެން އިހުލާސްތެރިކަމާއި ކިޔަމަންތެރިކަމާ އެކީގައި ރައްޔިތުންގެ ފައިދާ އަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ [ބޭފުޅުންނަށް]. އަދި ގައުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ނަގަހައްޓައި ދަމަހައްޓައިދޭނެ ބޭފުޅުންތަކަށް ވެގެންދާނެ،" މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 1 ން ފެށިގެން 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސްކަން ކުރައްވާ ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ރިޔާސަތު ގާސިމް ބަލަަހައްޓަވަނީ.---ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

އެމަނިކުފާނު ވަނީ މިދިޔަ ހަ މަސް ދުވަހު މަޖިލިހުގެ ތެރެއިން އެއްބާރުލުން ދިން ހުރިހާ އެންމެންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް، މަޖިލިހުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ގާސިމް ގެންނެވުމަށް އެހީތެރިވެދެއްވި ކަމަށްޓަކައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސްކަމަށް ގާސިމް އިންތިޚާބުކުރީ، ކުރިން އެ މަގާމު ފުރުއްވި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ މަސީހް މުހައްމަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުންނެވެ. މަސީހް އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އެމަނިކުފާނުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ގާސިމް އިންތިޚާބުކުރީ 62 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާ އެކު އެވެ. އެމަނިކުފާނާ ވާދަކުރެއްވީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އެވެ. އޭނާ އަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 16 ވޯޓެވެ.

ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ބޮޑު ތާއީދަކާ އެކު، މަޖިލިހުގެ ރައީސްކަމަށް ގާސިމް ވަޑައިގަތަސް، ކޯލިޝަންގެ ތެރޭގައި އުފެދުނު ކޯޅުމުގެ ނަތީޖާ އަކީ އެ ޕާޓީގެ ގިނަ ބައެއްގެ ނުރުހުން އެމަނިކުފާނަށް މިހާރު އަމާޒު ވުމެވެ.