އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ޚާއްސަ ކޮމިޓީއެއް މަޖިލިހުގައި އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރާނަން: އަސްލަމް

އަންނަ މަހުގެ 28 ގައި ހުވާކުރާ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ގުޅޭ ކަންކަން ބެލުމަށް ޚާއްސަ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅުއްވި ބިލްގެ ބަހުސްގައި އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، އިންސާނީ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޚާއްސަ ކޮމިޓީއެއް މަޖިލިހުގައި އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ކުރާނަން 19 ވަނަ މަޖިލިހަކީ އެފަދަ ކޮމިޓީއެއް އޮންނަ މަޖިލިހަކަށް ހެދުމަށް،" މި މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އާންމު އިންތިޚާބުގައި ހަތަރު ވަނަ ދައުރަކަށް މަޖިލިހަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފައިވާ އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރުކަން ވެސް ކުރައްވާ އަސްލަމް ފަހުން "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ، އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ގުޅޭ ކަންކަމަށް މި ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭއިރު، އެކަންކަން ހިނގާ ގޮތް ބެލުމަށް ޚާއްސަ ކޮމިޓީއެއް މަޖިލިހުގައި އުފެއްދުމުން އޭގެ ފައިދާ ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. މިހާރު، ހުރިހާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން މަޖިލިހުގައި ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހެނީ އެއް ކޮމިޓީ އަކަށެވެ. އެއީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އެވެ.

"ހުރިހާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން އެއް ކޮމިޓީއަކަށް ޖަވާބުދާރީވާން އޮތުމުން އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ގުޅޭ ކަންކަމަށް ދެވޭ ފޯކަސް ކުޑަވޭ. އެކަމަކު ހިއުމަން ރައިޓްސް އަށް ޚާއްސަ ކޮމިޓީއެއް އޮތުމުން ސަރުކާރުން އެކަމަށް ދޭ އަހައްމިއްޔަތު ވެސް މާ ބޮޑަށް އެނގޭނެ. އަދި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމާއި އެ ކޮމިޝަނުން ނެރޭ ރިޕޯޓުތައް ބަލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ފަސޭހަ ވެފައި އަވަސް ވާނެ،" ނަވާރަވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސަކަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭ އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އެންމެ އަރިސް ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މިހާރު ވެސް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ އަކީ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ގުޅޭ ކަންކަން ބަލައި ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމުގައި ލަސްތަކެއް ދިމާވުމެވެ.

"ވާނުވާ ޖަހާފައި މިއަދު ވެސް ކިތައް މީހުންތޯ ޖަލުގައި އެ ތިބީ. އޭރު ޖަލުތެރޭގައި ކުރެވެމުން ދިޔަ އަނިޔާތަކާއި އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމެއް ނެތް ކަމާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ނެތްކަމާއި ނޫހެއްގައި ޝާއިއުކުރާ ހިސާބުން ވެސް މީހުން ގެންގޮސް އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ބަންދު. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ދެއްކި ވާހަކަ. މިއަދު އަނެއްކާ އައިސް އެ ވާހަކަ ދައްކަން މި ޖެހެނީ،" އަސްލަމް

"މިސާލަކަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ރިޕޯޓެއް ނެރުމުން އޭގައި ވާ ކަންތައްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާތޯ، އިސްލާހު ކުރޭތޯ ކައިރިން ބަލަންޖެހޭނެ. އެކަމަށް ޚާއްސަ ކޮމިޓީއެއް މަޖިލިހުގައި އުފެއްދުމުން އެކަންކަން ދާއިމީކޮށް ބެލޭނެ،" އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މަޖިލިހުގެ ތަޅުމުގައި މިއަދު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، އިންސާނީ ގިނަ ހައްގުތަކެއް ގާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރު ކޮށްދޭއިރު އެކަންކަން ނުބަލާތީ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އެއްވެސް މީހަކު ޝަރީއަތަކާ ނުލައި ބަންދުގައި ނުބެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ގާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާއިރު، އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މިހާރު ވެސް "ވާނުވާ" ޖަހައި މީހުން ހައްޔަރުކުރާ ކަމަށެވެ.

"ވާނުވާ ޖަހާފައި މިއަދު ވެސް ކިތައް މީހުންތޯ ޖަލުގައި އެ ތިބީ. އޭރު ޖަލުތެރޭގައި ކުރެވެމުން ދިޔަ އަނިޔާތަކާއި އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމެއް ނެތް ކަމާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ނެތްކަމާއި ނޫހެއްގައި ޝާއިއުކުރާ ހިސާބުން ވެސް މީހުން ގެންގޮސް އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ބަންދު. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ދެއްކި ވާހަކަ. މިއަދު އަނެއްކާ އައިސް އެ ވާހަކަ ދައްކަން މި ޖެހެނީ،" އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އިންސާނީ ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކުރެވޭނީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ހަރުދަނާ ވެގެންނެވެ. އެއާ އެކު ތެދުވެރި، އިޚުލާސްތެރި ސަރުކާރެއް އޮވެގެން ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރަކީ އެފަދަ ސަރުކާރެކޭ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަންކަން ރަނގަޅުވެގެން ދާތަން ފެންނާނެ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.