ޓެރަރިޒަމާ ކުރިމަތިލުމުގެ ގާބިލުކަން ދަނީ އިތުރުކުރަމުން: މާރިޔާ

ދީނީ ގޮތުން ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކުން ވެސް ހައްދުފަހަނަޅައި ދިއުމަކީ ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށާއި އެފަދަ ކަމަކުން ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކަލަކާ ކުރިމަތި ލުމަށް ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކުގެ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރަން ރާއްޖޭން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އިންޑިއާގެ ދަ ހިންދޫ ނޫހަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖުތަކާއި ސަލާމަތީ އެެހެން އެޖެންސީތައް އޮޕަރޭޝަނަލް ލެވެލްގައި ތައްޔާރަށް ތިބޭ މިންވަރު އިތުރު ކުރުމަށާއި ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިލުމުގައި ގާބިލްކަން އިތުރު ކުރަން މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ހައްދު ފަހަނަޅައިދާ މީހުންގެ ވިސްނުން ބަދަލުކޮށް މުޖުތަމަ އަށް އަނބުރާ ގެންނަން ހިންގާނެ ޕްރޮގްރާމެއް ސަރުކާރުން މިހާރު ފަރުމާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މާރިޔާ ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ހައްދު ފަހަނައެޅުން ހުއްޓުވުމަށް ރާއްޖޭން މަސައްކަތް ކުރަނީ މުޅި މުޖުތަމައު ޝާމިލް ވެގެން ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

"މިގޮތުގައި ހިމެނެނީ މުއައްސަސާތަކުގެ ފެންވަރުގައި ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމާއި ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މުޖުތަމައު ބާރުވެރި ކުރުވުން،" މާރިޔާއާ ހަވާލާދީ ދަ ހިންދޫން ބުނެފައިވެ އެވެ.

ބޭރުގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތްތަކާ ގުޅިފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ކިތައް މީހުންތޯ ނޫހުން ސުވާލު ކުރުމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ބޭރުގެ ހަނގުރާމަތަކަށް ދާ މީހުން ބޭރަށް ދަނީ އެކުވެރި ގައުމަކަށް ދިއުމުގެ ނަމުގައި ކަމަށާއި އެހެންވީމާ ސީދާ އަދަދު ދެނެގަތުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

"ނެޝަނަލް ކައުންޓާ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓާ (އެންސީޓީސީ) އަށް އަދަދުތައް ލިބެނީ ދަންނަ މީހަކު ބޭރުގެ ހަނގުރާމައެއްގައި ބައިވެރިވާން ދިޔަކަން ތިމާގެ މީހަކު އެންގުމުން،" މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންސީޓީސީން އެންމެ ފަހުން ބުނެފައި ވަނީ ބޭރުގެ ހަނގުރާމަތަކަށް ރާއްޖޭގެ 69 މީހަކު ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ދިޔައީ އަނބި ދަރިންނާ އެކުގައި ކަމަށެވެ.