މި ރޯދަ މަހު ގިނަ ބަޔަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި: ޕީއެންސީ

މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމާ ހަވާލުވުމަށް ފަހު ގިނަ ބަޔަކަށް ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކަމުން ދާ ކަމަށާއި މި ރޯދަ މަހު އެކަނި ވެސް އެތައް ބަޔަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް، އިދިކޮޅު ޕާޓީ ޕީއެންސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


އެ ޕާޓީން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، "އެއްވެސް ހަމައެއް އުސޫލެއް ނެތި" ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް، ބައެއް މީހުން މަސައްކަތް ކުރާ ތަން ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ވަކި ފިކުރަކަށް ތާއީދު ކުރާ މީހުން، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެ ކަމުގެ ބިރު ދައްކަމުންދާ ކަމަށް ވެސް އެ ޕާޓީން ބުންޏެވެ.

ޕީއެންސީން ބުނިގޮތުގައި މި ރޯދަ މަހު ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނެ އެވެ. މިހާތަނަށް ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައިވާ އަދަދެއް ޕީއެންސީގެ ނޫސް ބަޔާނުގައި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

"ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް އާއިލީ ޒިންމާތައް އުފުލަމުންދާ މީހަކަށް ވީހިނދު، އެތައް ބަޔަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ނިކަމެތި ކޮށްލުމަކީ އެ އާއިލާތަކަށް އޭގެ ވޭން އުފުލަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ... ސަރުކާރުގެ މި ލާއިންސާނީ އަމަލު ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރަމެވެ." ނޫސް ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ.

ޕީއެންސީން ބުނީ މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމަށް އައީ ކޮންމެ ޕާޓީއެއްގެ ކޮންމެ ފިކުރެއްގެ މީހަކަށް ވެސް ވަޒީފާގެ ބިރެއް ނެތި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެކަމުގެ ވައުދާ އެކުގައި ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، އެ ވައުދުގެ މަތީގައި އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް ރައީސް ސޯލިހަށް ގޮވާލާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުންޏެވެ.

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރު އެތައް ބަޔަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އޭރުގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ މަސައްކަތުގައި ގެންގުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބަޔަކު އޭރު ޝަކުވާ ކުރި އެވެ.