ނިދިން ހޭލެވުނު މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން މަގާމުން ދުރުކުރަން ޖެހޭ: ޔައުގޫބް

ޒިންމާ އަށް ފިއްލަވައި، ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު ނިދާފައި ތިއްބެވި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން މަގާމުން ދުރުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ދާންދޫ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކަށް ވީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދާނުކުރުމެވެ. ގާނޫނުއަސާސީން ބޮޑެތި ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރު ދީފައިވާ މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭނުމަކީ ސަރުކާރު ދިފާއު ކުރުމެއް ނޫނެވެ. ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ ތިބެ ސަރުކާރަށް ފާރަވެރިވެ، ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ގާނޫނުތައް ނެގެހެއްޓުމެވެ. އެކަމަކު ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު ފެނުނީ އޭގެ އިދިކޮޅެވެ.

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން ޒިންމާ އަދާނުކުރުމުން ރައްޔިތުންނަށް ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު ކުރިމަތިވި ގެއްލުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ދައުލަތުގެ މީޑިއާ، ޕީއެސްއެމްގައި ޔައުގީބް ވިދާޅުވީ ގާނޫނުއަސާސީގައި މުހިއްމު ޒިންމާތަކެއް ހަވާލުކުރި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން، މި ވެރިކަމުގެ ކުރިން ތިއްބެވީ "ނިދާފައި" ކަމަށެވެ. ވެރިކަން ބަދަލުވުމާ އެކު ކުއްލިއަކަށް ހޭލެވި، ޒިންމާތަކެއް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަން ވެސް ހަނދާންވެއްޖެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން ޖެހޭނީ ބަދަލުކުރަން. ވަކި ތަނެއް ނެތް، ހުރިހާ ތަނެއް. --ޔައުގޫބް

މުއައްސަސާތަކުގައި އަދިވެސް ތިބީ، އޭރު ގާނޫނާ ޚިލާފު އަމަލުތައް ހިންގެވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު ބޭފުޅުންނެވެ. ތަފާތަކީ، ކުރީގެ ގޯސްތައް ރަނގަޅު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރުން ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ޖޯކު ވެސް ކަމެއް އެއީ. ދެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހިތްހަމަވެސް ޖެހޭ، އެއީ، މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން އެ ބޭފުޅުން މަގާމުގެ ޒިންމާއަދާކުރައްވާތީ،" ޔައުގޫބް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުރިން ނުބަލާ މައްސަލަތައް ބަލަން ފަށައި، ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފެށީ، ޔައުގޫބް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެ ފުރުސަތު ލިބުމުން ކަމަށް ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން ވިދާޅުވެ އެވެ. ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެ ފުރުސަތު ނުދީ، ހިފެހެއްޓީ ކަމަށް ވެސް އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ކަމަށް ޔައުގޫބް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެ ބޭފުޅުން ގޯހީއެއް ނޫނޭ، ފުރުސަތު ނުދިނީއޭ ވިދާޅުވާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން އެކަމެއް. ކިތަންމެ ގޯސް ސަރުކާރެއް އޮތަސް އެ މީހެއްގެ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ރަނގަޅު ގޮތުގައި އަދާކުރަން ޖެހޭ. އެ ފުރުސަތު ނެތިއްޔާ، އެ ބޭފުޅަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި ގެއަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެ. ކޮންބޭފުޅެއްތޯ އެ ގޮތަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވީ،" ޔައުގޫބް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ މަގާމް ދިފާއުކުރެއްވުމަށެވެ. އެއިން އެއްވެސް ބޭފުޅަކު މަގާމުގައި ބަހައްޓަން ތާއީދު ނުކުރައްވާނެ ކަމަަށް ޔައުގޫބް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން ޖެހޭނީ ބަދަލުކުރަން. ވަކި ތަނެއް ނެތް، ހުރިހާ ތަނެއް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޔައުގޫބް ވިދާޅުވީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް ދެން ވެރިން އައްޔަން ކުރަން ޖެހޭނީ، ތަޖުރިބާކުރި ގޯސްތައް އިޔާދަނުވާނެ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. އެއް ކޮމިޝަނުގައި ބޭބެ، އަނެއް ކޮމިޝަންތަގައި ކޮއްކޮ އާއި ދައްތަ ތިއްބަވާ އުސޫލް ވެސް ނައްތާލަން ޖެހެ އެވެ.