ގާތްމީހުންނަށް މަންފާ ހޯދައިދިނުން ރަނގަޅުވީތޯ: ޖަމީލް

އާއިލީ ގޮތުން ގާތްމީހުންނަށް މަންފާވާ ގޮތަށް ސިޔާސީ ކަންކަން ނިންމުން މިހާރު ބަލައިގަނެވޭ ކަމަކަށް ވީތޯ ސުވާލުކުރައްވައި، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައި ހުރުމުން ލައިސަންސް ހިފަހައްޓާފައި ވަނިކޮށް އަނބުރާ ލައިސަންސް ދިން ތިން ރިސޯޓެއް، ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަދި އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލްގެ ކޯޗެއާ އަލީ ޝިޔާމުގެ އާއިލާ އަށް ނިސްބަތްވާ ކަމަށް ބުނާ ޚަބަރާ އެކު ޖަމީލް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި މިއީ "ޒީރޯ ޓޮލެރެންސްގެ ސިޔާސަތުގެ ވަރުގަދަ ފެށުމެއްްތޯ؟" ސުވާލުކުރައްވާފައިވެ އެވެ.

އެ ޓްވީޓްގައި ޖަމީލް ވަނީ މިއީ ސިޔާސީ ގޮތުން ހޯދައިދިން މަންފާއެއްތޯ ނުވަތަ އެންމެނަށް ވެސް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ލިބޭނެ ލުޔެއްތޯ ވެސް ސުވާލުކުރައްވާފައިވެ އެވެ.

ޖަމީލްގެ ޓްވީޓް

އާއިލީ ވެރިކަމާއި ގާތް މީހުންނަށް ސިޔާސީ މަންފާ ހޯދައިދިނުމަކީ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން ކޮށްފައިވާ ގޯސް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ވަކާލާތުކުރަމުން އައުމަށް ފަހު މިހާރު އެ ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅު ވީތޯ ވެސް ޖަމީލް ވަނީ ސުވާލުކުރައްވައިފަ އެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާއްމު ކުރި ތަފުސީލުތަކިން އެނގޭ ގޮތުގައި ލައިސަން އަނބުރާ ދިން ރިސޯޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ފިލިތެޔޮ އާއި ހޮނޑާފުއްޓާއި މެދުފުށި ނިސްބަތް ވަނީ އަލީ ޝިޔާމްގެ އާއިލާއަށެވެ. ހޮޑާފުށީގެ ވެރިޔާ އަކީ އަލީ ޝިޔާމްގެ ބައްޕަ އަބްދުﷲ އަލީ އެވެ. އަދި ފިލިތެޔޮ އަކީ އަލީ ޝިޔާމްގެ އާއިލާގެ ކުންފުނި ތްރީއޭ ޓްރޭޑިން އެވެ. މި ކުންފުންޏަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަހުމަދު ހަމްޒާގެ އާއިލާގެ ވެސް ކުންފުންޏެކެވެ. އަލީ ޝިޔާމާއި ހަމްޒާ އަކީ ދެބެއިންނެވެ. ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ސޯލިހާއި އަލީ ޝިޔާމް ކައިވެނި ބައްލަވައިގެން އުޅުއްވަނީ އެއް ގެއެއްގެ ދެ ބޭފުޅުންނާ އެވެ.