އިންސާނީ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމުގައި ރާއްޖެއަށް ކުރިއެރުން އެބަ ލިބޭ: އދ.ގެ ރެޕަޓުއާ

އިިންސާނީ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމުގައި ރާއްޖެ އަށް ކުރިއެރުން ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް އދ.ގެ ހާއްސަ ރެޕަޓުއާ ކަރީމާ ބެނޫން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


މިހާރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ބެނޫން މިއަދު ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވީ އިންސާނީ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މިހާރު އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އެ ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އިހުމާލު ވުމުގެ ސަބަބުން މާޒީގައި ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލު ހޯދަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ބެނޫން ވިދާޅުވި އެވެ.

ބެނޫން ވަނީ ރާއްޖޭގައި ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމުގެ ރިޕޯޓުތައް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި މިފަދަ ފިކުރު ފެތުރުމުގައި ޓީޗަރުންގެ ރޯލެއް ވެސް ވާ ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

"ރާއްޖޭގައި ހަރުކަށި ފިކުރުތަކާއި ފަލްސަފާތައް ފެތުރުމަށް ކުރެވޭ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަންބޮޑުވާ ވަރުގެ ރިޕޯޓުތައް އަޅުގަނޑަށް ވަނީ ލިބިފައި. އިންޓަނެޓުގެ ޒަރީއާއިން މި ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރަމުން ދާއިރު ޓީޗަރުން ވެސް މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަން އަޅުގަނޑަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައި،" ބެނޫން ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރުމުގެ ސަބަބުން ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަން ކަމާއި ސަގާފަތް ދިރުވައި އާލާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އަސަރު ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ކަންތައްތައް ހައްލުކޮށް އަޑު އުފުލާ މީހުންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ގާއިމުވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބެނޫން ވިދާޅުވި އެވެ.

"މި ހަރުކަށި ފިކުރުތަކުގެ ސަބަބުން ހުރަސް އެޅިގެންދަނީ ހިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަން ކަމާއި ސަގާފަތް ދިރުވައި އާލާ ކުރުމަށް. އެހެންކަމުން މިފަދަ ފިކުރުތަކާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކައި، އެކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ފުރިހަމަ ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ގާއިމުވާން ޖެހޭ،" ބެނޫން ވިދާޅުވި އެވެ.

އދ ގެ ހާއްސަ ރެޕަޓުއާ ކަރީމާ ބެނޫން ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ: ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތެރި ހަމަނުޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ބެނޫން ވިދާޅުވީ 2012 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ދާރުލް އާސާރަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދިން ހަމަލާއަކީ މިފަދަ ހަމަނުޖެހުމެއް ކަމަށެވެ. މިފަދަ ކަންކަން ތަކުރާރު ވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ބެނޫން ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ހަރުކަށި ފިކުރުތައް ހުއްޓުވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުގެ ތެރެއިން އާސާރީ ތަންތަނަށާއި ތަކެއްޗަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދޭ ހަމަލާތައް ތަހުގީގުކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ބެނޫން ވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރު ދާރުލްއާސާރަށް ދިން ހަމަލާ އަލުން ރަނގަޅަށް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފަ އެވެ.

"ހަރުކަށި ފިކުރުތައް އާލާވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ބައެއް ކަންތައްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަނީ މާޒީގައި ފެނިފައި. އެގޮތުން އިސްލާމްދީން އައުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ސަގާފަތް ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް ދާރުލް އާސާރުގައި ހުރި އެއްޗެހި ނައްތާލުމަށް ދިން ހަމަލާ ފާހަގަކުރެވޭ. މިފަދަ އަމަލުތައް ހުއްޓުމަށް ހަރުކަށި ފިކުރު ނައްތާލުން މުހިންމު. މި ފުރުސަތުގައި އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން މިހާރުގެ ސަރުކާރަށް 2012 ވަނަ އަހަރުގެ އެ ހާދިސާ ރަނގަޅަށް ތަހުގީގު ކުރުމަށް،" ބެނޫން ވިދާޅުވި އެވެ.

ބެނޫން ވަނީ އޭނާ ރާއްޖެ އަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރާއި، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ އިތުރުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރާއި، ޖެންޑާ މިނިސްޓަރާއި، ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލު ކުރައްވައުފަ އެވެ. އަދި މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފަ އެވެ.

އދގެ ހާއްސަ ރެޕަޓުއާ ރާއްޖެ އަށް ކުރެއްވި މި ޒިޔާރަތާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލާ ރިޕޯޓް އަންނަ އަހަރުގެ މާޗު މަހު ބާއްވާ އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ގުޅޭ ކައުންސިލް ސެޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި އޭނާ އަށް ފާހަގަ ކުރެއްވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތަފްސީލު އެކުލެވޭނެ އެވެ.