ބޮޑު ތިން މަޝްރޫއެއްގެ ފައިސާ ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ވަން ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ހިންގި ތަރައްގީގެ ބޮޑު ތިން މަޝްރޫއަކާ ގުޅުން ހުރި ފައިސާ އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓުތަކަކަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ޔާމީންގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދައި އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަން ހާމަކުރީ، އޭސީސީގެ މެމްބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަށް މިއަދު ހާޒިރުކޮށް، އެ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ވަން އެސްއޯއެފުން ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރާ ގުޅޭ ގޮތުން ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އޭސީސީގެ ރައީސް މުއައްވިޒް ވިދާޅުވީ، އެ ޚިޔާނާތާ ގުޅޭ ބައެއް ކަންކަން އަދިވެސް އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުން ކަމަށެވެ. ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި އިރު ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ނުލިބުނު ބައެއް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި، މުއައްވިޒް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ޔާމީންގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކެއްގެ ތަފްސީލް ހިމެނެ އެވެ.

މުއައްވިޒް ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ނަގުދު ފައިސާ ޔާމީންގެ އެކި އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާވެފައި ހުރި ކަން އޭސީސީގެ ތަހުގީގު ޓީމަށް ހޯދިފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގައި ހިންގި ބޮޑު ތިން މަޝްރޫއަކާ ގުޅުން ހުރި ފައިސާ ހިމެނޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިޔަސް ތަފުސީލެއް ނުދެއްވަ އެވެ.

އެއީ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނާތީ ކަމަށް މުއައްވިޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޔާމީންގެ އިތުރު މައްސަލައެއް އޭސީސީން ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ އިރު، އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ވަނީ މަނީ ލޯންޑެރިންގެ ދައުވާ އުފުލައިފަ އެވެ.

އެ ދައުވާ އުފުލީ، އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުރި އެކައުންޓަކަށް އެސްއޯއެފްގެ ދެ ޗެކަކުން ޖަމާކުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މައްސަލައިގަ އެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ނަމުގައި އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި އޮތް ސޭވިން އެކައުންޓަކަށް އެ ފައިސާ ޖަމާ ކުރި އެ ފައިސާ ފަހުން، ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރި ކަމަށް ދައުލަތުގެ ދައުވާގައިވެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭސީސީއާ އެކު އެމަނިކުފާނު އެއްބަސްވެ ވަޑައިގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވި އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް ވަތް ޑޮލަރު ނޫން އެހެން ފައިސާއެއް ޖަމާ ކުރުމަށް ފަހު، އޮޅުވާލި ކަމަށް ވެސް ދައުލަތުގެ ދައުވާގައިވެ އެވެ.

އެ މައްސަލާގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އެމަނިކުފާނު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކުރި އެވެ. އެކަމަކު ހައި ކޯޓުން ފަހުން ވަނީ އެ އަމުރު ބާތިލްކޮށް، އެމަނިކުފާނު މިނިވަންކޮށްފަ އެވެ.