ހިތަދޫ އުތުރު ފަރާތް ގިރައި، ރައްޔިތުން ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި!

އައްޑޫ ހިތަދޫ އުތުރު ފަރާތް ވަރަށް ބޮޑަށް ގިރައި، އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގެތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ތިބެން ޖެހިފައިވާތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައި ދޭން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.


ކައުންސިލުން ބުނީ ހިތަދޫގެ ފުއްޓަރު ފަރާތުން ގިރަމުންދާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި، އެ ސަރަހައްދުގައި ޖިއޯ ބޭގްސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން، އެކަމަށް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނި ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ އެންވަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްގެންނެވެ. ނަމަވެސް މަސައްކަތް ފެށޭނެ ސީދާ ދުވަހެއް ނުބުނެ އެވެ. ކައުންސިލުން ބުނީ ހިތަދޫ މޫލެކެޑެ ސަރަހައްދުން ފުއްޓަރު ފަރާތުން ގިރަމުންދާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، އެ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވަރަށް ފަހުން ވެސް ވެލިއަޅައި ޖަމްބޯ ބޭގްސް ޖެހި ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ދުވަހުން ދުވަހަށް ގޯހުންގޯހަށް ދާތީ ރައްޔިތުން ތިބީ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެ ސަރައްދުގައި އުޅޭ މީހުން ބުނި ގޮތުގައި ގިރާ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ހޯދައި ދޭން ސަރުކާރުގައި އެދޭތާ ވެސް މިހާރު 10 ވަރަކަށް އަހަރު ވެދާނެ އެވެ.

ހިތަދޫ ގިރާ ސަރަހައްދުގައި ޖަމްބޯ ބޭގްތަކެއް ކުރިން ބަހައްޓާފައި.

އެކަމަކު މިހާތަނަށް އައި އިރު ވެސް މި ކަންބޮޑުވުމަށް އެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދައި ދެވިފައި ނުވާތީ އެތައް ބަޔަކު ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި އުޅެން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ. ގިރާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގެތަކަށް މިކަމާ ގުޅިގެން މާލީ ގޮތުން ވެސް ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވެ އެވެ.

އެގޮތުން، ގޭގޭގައި ގެންގުޅޭ ކަރަންޓު ސާމާނަށް ލޮނުގެ އަސަރުކޮށް ހަލާކުވާ މައްސަލަ ވެސް ބޮޑެވެ.

"އެކަމަކު އެ އަށް ވުރެ ބޮޑަށް މިތިބީ ނަފުސާނީ ބިރުވެރި ކަމެއްގެ ތެރޭގައި. މިހެން ގިރަމުން ގޮސް ގެއާ އެކު، ގިރައިގެން ހިނގައި ދާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް،" އެ ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ މީހަކު ބުންޏެވެ.

"މިކަމަށް އެބަޖެހޭ ވީހާ ވެސް އަވަހަށް ހައްލެއް ހޯދައި ދޭން."