ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރާ އާ އޮނިގަނޑު އޮތީ ނިމިފައި

ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ބޮޑުކުރަން އެކުލަވައިލަން ފެށި އާ އޮނިގަނޑުގެ މަސައްކަތް މިހާރު އޮތީ ނިމިފައި ކަމަށާއި އެ އޮނިގަނޑު ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާނުކުރާނެ ކަމަށް އެެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސް ކޮންފަރެންސެއްގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ޓީޗަރުންނަށް ލިބޭ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ކުޑަކަން ސަރުކާރުން ވެސް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ. ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް އާ އޮނިގަނޑު އެކުލަވައިލީ ރައީސް އޮފީހާ ގުޅިގެން ކަމަށާއި އޯވަ ޓައިމް އަށް ވެސް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެންނަން ވެސް މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރައީސް އޮފީހާ ގުޅިގެން އޮނިގަނޑުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ގެނެސްފިން. އެއީ މުދައްރިސުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް ޓަކައި، އަދި އޯވަ ޓައިމް އަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގެނެވޭނެ ހެޔޮ ބަދަލުތަކަށް މިދަނީ މަޝްވަރާ ކުރަމުން. އަދި ހަމަ ވަރަށް އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މިކަން އަޅުގަނޑުމެން އިއުލާނު ކުރާނަން،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޓީޗަރުން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ހަގީގަތުގައި ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި އެކަމަށް އެންމެ އެކަަށީގެންވާ ވަރުގެ އުޖޫރައެއް ނުވެސް ދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ޓީޗަރުންނާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރަނގަޅު ގުޅުމެއް އެބަ އޮތެވެ. އަދި ޓީޗަރުންނާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި މިނިސްޓްރީން އަންނަނީ ޓީޗާސް އެސޯސިއޭޝަނާ ވެސް މަޝްވަރާ ކުރަމުންނެވެ.

"އެއީ ހަމަ ޓްވެންޓީ ފޯ އަވާސް މަސައްކަތަކަށް ވާތީ ހަގީގަތުގައި އެކަށޭނަ އެއްޗެއް ނުދެވޭނެ. އެކަމަކު މުދައްރިސުންގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނުންތަކެއް ވިސްނަމުން އެބަދަން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑްތަކަށް ބޭރު ޓީޗަރުން ގެންނަ ފެށުމުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާޅުކުރަމުންދާ ކަންބޮޑުވުމަށް ވެސް އައިޝަތު އަލީ މިއަދު ޖަވާބު ދެއްވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ބޭރު ޓީޗަރުން ގެންނަން ނިންމީ ތަމްރީނު ވެފައިވާ ދިވެހި ޓީޗަރުން ނުލިބިގެން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޓީޗަރުން ގެންނަނީ ހަމަ އެކަނި އިންޑިއާ އިން ނޫން ކަމަށާއި ސަރަހައްދީ އެހެން ގައުމުތަކުން ވެސް ޓީޗަރުން ގެންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑްތަކުގައި އެ ދަރިވަރަށް ކިޔަވައިދޭ އެއްޗެހި އެހާ ކޮލިޓީ ރަނގަޅު ނޫންކަމުގައި ވެއްޖެއްޔާ ސެކަންޑްރީ ގްރޭޑްތަކަށް ދިޔައިމަ ވެސް ހަމަ އެ ރިޕީޓްވެގެން ދާނީ. އެހެންވީމާ ފުރަތަމަ ބިންގާ ރަނގަޅުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ އެގޮތުގެ މަތިން ވިސްނާފައި އަޅުގަނޑުމެން ބޭރުން ޓީޗަރުން ގެންނަން ނިންމީ. ނަމަވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް މިނިސްޓްރީން ސަމާލުކަން ދޭނެ އެ ގެނެވޭ މުދައްރިސުންނަކީ ކޮލިޓީ މުދައްރިސުންކަން ކަށަވަރު ކުރަން،" އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވި އެވެ.