ނަސަންދުރައިގެ މައްސަލާގައި އޭޖީގެ ލަފައެއް އަދިވެސް ނުލިބޭ: އަލީ ވަހީދު

ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލް ހުރި ތަން އިތުރު ބިމަކާ އެކު 50 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޭން ހެދި އެއްބަސްވުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ހޯދަން އެދުނު ލަފާ އަދިވެސް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަށް މިއަދު ވަޑައިގެން މެމްބަރުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ގާނޫނީ ލަފާ ނުލިބެނީސް ނަސަންދުރަ މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނުނިންމޭނެ ކަމަށެވެ. ނަސަންދުރަ ހުރި ބިން ކުއްޔަށް ދިން އެއްބަސްވުމާ މެދު ގާނޫނީ ލަފައެއް ހޯދަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީޖން އޭޖީ އޮފީހުގައި އެދުނީ، އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ފެބްރުއަރީ 6 ގަ އެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގައި އޭޖީގެ މަސައްކަތް ލަސް ކަމަށް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެ ކޮންޓްރެކްޓް މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ދަތި. އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އޮތް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި އަންގާފައި އެމްއެމްޕީއާރުސީއާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ގާނޫނީ ލަފާ ނަގައިގެން ނޫނިއްޔާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އަމަލު ނުކުރަން. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ގާނޫނީ ލަފާ ލިބުނީމާ އެއަށް ގޮތެއް ނިންމޭނީ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް އަލީ ވަހީދު އެ ޖަވާބު ދެއްވުމުން، ނަސަންދުރަ މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމުން އަވަސްކުރަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިތުރަށް މަސައްކަތް ނުކުރޭތޯ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ. އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ އޭޖީގެ މަސައްކަތް ލަސްކަމަށް ވިދާޅުނުވެވޭނެ ކަމަށެވެ.

"ބަންޑާރަނައިބު އޮފީހަށް ދާނެ ސަރުކާރުގެ 19 މިނިސްޓްރީގެ ލަފާ [ހޯދަން]. އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި މުޅިއަކުން ބަންޑާރަނައިބުގެ މަސައްކަތް ލަސް ކަމަކަށް ނުދެންނެވޭނެ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަސަންދުރާގެ މައްސަލަ

ނަސަންދުރަ 2010 އިން ފެށިގެން ހިންގީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޅިޔަން، އެކަމަކު ފަހުން އަވަހާރަވެފައިވާ އެއްލައިދޫ މުހަންމަދު މަނިކުގެ މަސްހަލަތު އޮންނަ ގެލެކްސީ އެންޓަޕްރައިޒަސް އިންނެވެ.

އެ ބިން 2015 ގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށް، ކުރީގެ އެއްބަސްވުން އުވާލައި، ހަމަ އެ ދުވަހު މަނިކުގެ އެހެން ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އެންޕީއެޗް އިންވެސްޓްމެންޓާ އެތަން ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހެދި އެވެ. އެ މުއާމަލާތް، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ތަހުގީގުކޮށް، ދައުވާކޮށްދޭން ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމުން "ދައުވާ ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް" ބުނެ އަނބުރާ ފޮނުވާލީ އެވެ.

އޭސީސީގެ ނިންމުމުގައިވާ ގޮތުން ގެލެކްސީއާ އެކު ކޮށްފައިވާ ނަސަންދުރާގެ އެއްބަސްވުން އުވާލައި އެ ތަން މިހާރު ތަރައްގީކުރާ އެންޕީއެޗް އިންވެސްޓްމެންޓާ ހަވާލުކުރުމުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ޚިޔާނާތް 86 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރަ އެވެ.

އެ މައްސަލަ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އާއިޝަތު ބިޝާމް އަނބުރާ ފޮނުވާލެއްވީ އެއްބަސްވުމަކީ ސައްހަ އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު މުހައްމަދު އަނިލް ލަފާ ދެއްވުމުންނެވެ.

ނަސަންދުރާގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރަން ފޮނުވީ އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތް ހިންގުމުގައި އަމަލީ ގޮތުން އިސްކޮށް އުޅުއްވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެ ބޭޅުންނަށެވެ. އެއީ، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބާއި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ޒިޔަތެވެ.

މާލޭގައި މިހާތަނަށް ހަދާ އެންމެ ބޮޑު އިމާރާތް ކަމަށް ވާ ނަސަންދުރާގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއް ނެތި މިހާރު ވެސް ދަނީ ކުރިއަށެވެ.