އެއާޕޯޓު ހަދަން ކުޅުދުއްފުށިން ނެގި ދެ ގޯއްޗަކަށް ދެ މިލިއަން ރުުފިޔާގެ ބަދަލު ދީފި

އެއާޕޯޓު އަޅަން ހދ. ކުޅުދުއްފުށިން ނެގި ދެ ގޯއްޗަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ޖަމާކޮށްފި އެވެ.


އެ ރަށުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން 18 ގޯތި ނެގި އިރު، ގޯތީގެ ބަދަލަށް ދޭން ކަނޑައެޅި އަދަދާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ދެ ގޯއްޗެއްގެ ވެރި ފަރާތް އެ މައްސަލަ މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހު ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި އެވެ. އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ޑޭޒީވިލާގެ ވެރިފަރާތް އަލީ އިސްމާއިލް އާއި ކުލަވަރުގޭގެ ވެރިފަރާތް މޫސާ ހަސަނަށް ދޭން ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ އަދުލްވެރި ބަދަލެއް ނޫން ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ނިންމި އެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ އަލުން ބަލަން ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުކުމް ކުރި އެވެ.

އެ ރަށު ކޯޓުން މި މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ފަހު އަލީ އިސްމާއިލަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި މޫސާ ހަސަނަށް 950،000 ލައްކަ ރުފިޔާ ދޭން މިދިޔަ މަހު އަށެއްގައި ހުކުމްކުރި އެވެ. އެ ހުކުމާ އެއްގޮތަށް މިދިޔަ މަހު 29 ގައި ދައުލަތުން ވަނީ އެ ފައިސާ ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ޖަމާކޮށްފަ އެވެ.

އަލީ އިސްމާއިލް "މިހާރު" އަށް ބުނީ ފަހުން ކަނޑައެޅި އަދަދާ މެދު ވެސް ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލަ ދިގުދެމިގެންދާނެތީ، އިސްތިއުނާފު ނުކުރަން ނިންމީ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ބުނީ އެ ދެ މީހުންނާ މިއަދު ފައިސާ ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅީ ގޯތީގެ ބަދަލުގައި ދޭން ކަނޑައެޅި ފައިސާއާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެންނެވެ. ޑޭޒީވިލާގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެފަހަރު ކަނޑައެޅީ 850،000 ރުފިޔާ އެވެ. އަދި ކަލަވަރުގޭގެ ބަދަލުގައި 650،000 ރުފިޔާ އެވެ.