މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން އާ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅެންޖެހޭ: ޝިދާތާ

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ތަފާތު ވިސްނުމެއް ގެންގުޅެންޖެހޭ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ (އެންޑީއޭ) ގެ އޯޕަންޑޭ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ގައުމެއްގެ ތަރައްގީއަށާއި ކުރިއެރުމަށް ތަފާތު އެކި ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވާއިރު މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއަކީ އެއް ގޮންޖެހުން ކަމަށެވެ. މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ޒުވާނުންގެ އަދަދު އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އިތުރުވަމުންދާއިރު އެއީ ގައުމު ބިނާުކުރުމުގައި ދަތިތަކާއި ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އީޖާދުވަމުންދާ އާ ގޮތްތަކާ އެއް ހަމައެއްގައި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކުރަން އާ ޕްލޭންތަކަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހެ އެވެ. އޭގެތެރެއިން ފުރަތަމަ ކަމަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ސަބަބުން މުޅި މުޖުތަމައުއަށް ކުރާ އަސަރު އެންމެންނަށް ވިސްނޭނެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްތައް ބައްޓަންކުރުން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ސަބަބުން އިގްތިސޯދީގޮތުން ވެސް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭޣެ އިގްތިސޯދުގައި ދައުރުވާ ބޭރު ފައިސާ ބޭރަށްދިއުމާއި ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް އުފެއްދުމަށް ހުރަސްއެޅިގެން ދިއުން ހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

"އެހެންކަމުން މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ތެދުވެ، މުޖުތަމައު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން އެކި ފަންތީގައި އަންނަނީ ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން. އޭގެތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތިން ލިބޭ ގެއްލުންތަކާ މެދު އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހުނަނުދީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ތަންފީޒީ އެކި ބާވަތުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ހިމެނޭ،" ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތަކުގައި، އެކަމުގެ ސަބަބުން އަސަރުކުރާނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ޝިކާރައަށްވެފައިވާ މީހާ އާއި އެ މީހެއްގެ އާއިލާއަށް އެކަނި ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ވިސްނިފައި އޮތް ކަމުގައި ވިއަސް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުން އެންމެންނަށް ފޯރާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާގައި ޖެހިފައިވާ އެތައް ބަޔަކު ފަރުވާ ހޯދުމަށް ފަހު އަނބުރާ މުޖުތަމައުއަށް ނިކުންނަށް، އެދިފައިވާއިރު، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުތައް ހެދުމަށް ހުޅުވާލުމަކީ އެ ފަދަ އެއް ސިޔާސަތުކަމަށާއި އެއީ ބައެއް ގައުމުތަކުން ކާމިޔާބާއެކު ތަޖުރިބާކުރަމުން އަންނަ ސިޔާސަތެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.